forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi_280
Taraf'?n yay?nlad??? "AKP ve Gleni Bitirme Plan? ba?l?kl? haber medyadailgi ekicitepkilere neden oldu. o?u k?e yazar? taraf?ndan "And?" olaraknitelendirilen belgeyle ilgili ne yazaca?? merak edilen kalemlerin ba??nda Oktay Ek?i geliyordu.
Cumartesi gn Ertu?rul zkk'n sert ifadeler ieren yaz?s? bunun en gzelrneklerinden birini olu?turuyor...
Ancak nmzde bir rnek var ki, hepsinden daha ok dikkat ekiyor. Oktay Ek?i.
Ek?i, 1998 y?l?nda Genelkurmay taraf?ndan haz?rland??? sonradan ortaya ?kan me?hur 'And?' belgesinisorgulamadan do?ru olarak ele al?p 'Alaklar? tan?yal?m' ba?l?kl? bir yaz? kaleme alm??t?. Sonrada belgenin dzmece oldu?u ortaya ?k?nca da zr dilemek zorunda kalm??t?.
Ek?i, 1998 yapt???n? bu kez tekrarlamad?.
Taraf Gazetesi'nde yay?nlanan son And? belgesine temkinli yakla?m?? ve 1998 y?l?nda d?t? durumu da hat?rlatarak belgeyi haz?rlayanlara ele?tiriler ieren bir ba?yaz? yazm??.
Oktay Ek?i, 11 y?l nce 'Alaklar? tan?yal?m' derken ?imdi 'Gere?i Bilelim' diyor.
Bu Trk bas?n? a?s?ndan ok nemli bir dnem noktas?...
??TE OKTAY EK??'N?N 14 HAZ?RAN 2009 TAR?HL? YAZISI
Gere?i bilelim

YAYIN hayat?na ba?layal? beri izledi?i Silahl? Kuvvetleri y?pratmak temel grevimizdir izgisini dikkate al?nca insan?n inanas? gelmiyor.
Ama Taraf isimli gazetenin AKP ve (Fethullah) Gleni Bitirme Plan? ba?l?kl? haberini okuyunca, Yalan da do?ru da olsa
bu olay?n stne gitmek herkesin grevidir demekten insan kendini alam?yor.
Habere gre Dursun iek isimli bir Deniz Piyade Kurmay Albay?, Nisan 2009 tarihinde, Genelkurmay Harekat Dairesi Ba?kanl??? iin bir "Eylem Plan?" haz?rlam??.
Plan diye sunulan bilgiye gre, hem hkmet hem de "Fethullah Glen Hareketi" aleyhine e?itli tertipler yap?lacakm??. rne?in masum insanlar?n evine silah konacak, sonra bulunacakm??. Yani yasad??? eylemler yap?lacakm??. Ama "Trkiyede laik rejimin y?k?lmak istendi?i" izlenimi yaratmakm??.
Ka kere yazd?k... Trkiyede laik rejimi y?kmak isteyenler sistemli bir al??ma iindedir. Buna kar?? yasal yollardan mcadele etmek de ba?ta Ba?bakan olmak zere herkesin grevidir.
Ama "irticai geli?melere" kar?? yap?lmas? gereken ne Genelkurmayda ne de ba?ka bir kamu kurumunda "iftiraya, tertibe dayal? bir eylem plan? haz?rlamak"t?r. Onun yolu, -aynen irtica misyonerlerinin yapt??? gibi- tek tek btn insanlar?m?za "zgr ve a?da? bir insan olman?n yolunun laikli?i korumaktan geti?ini" anlatmak ve ?retmektir.
"Taraf"?n haberi bize evir Bir ve Erol zkasnak dneminin me?hur "And?" olay?n? an?msatt?:
Bu stunu okuyanlar an?msarlar... Genelkurmay kaynakl? bir habere gre PKKl? ?emdin Sak?k?n yakalanmas? ard?ndan verdi?i ilk ifadede "Baz? gazetecilerin Abdullah calandan para ald??? ve i?birli?i yapt???n? syledi?i" ileri srlm?t. Biz de, aram?zda bu t?ynette kim varsa ortaya ?ks?n diye -sonralar? ok tart???lan- "Alaklar? Tan?yal?m" ba?l?kl? bir yaz? yazm??t?k.
Me?er Sak?k?n ifadesinde byle bir sulama yokmu?. O tamamen Genelkurmayda haz?rlanan And? dedikleri bir "Eylem Plan?"n?n gere?i olarak medyaya yutturulan, uydurma bir bilgi imi?. Ama da calanla i?birli?i yapt??? ileri srlen gazetecileri i?ten kovdurup susturmakm??.
Nitekim baz? meslekta?lar?m?z Genelkurmay?n bask?s?yla o zaman i?lerinden oldular. Sonra gerek yani Sak?k?n kimseyi sulamad??? ortaya ?kt?. Biz de gereksiz yere "Alaklar? Tan?yal?m" diye yazd???m?z iin mahcup olduk. Hem o arkada?lardan hem de kamuoyundan zr diledik. Tabii bizi ve kamuoyunu aldatanlara da lanet okuduk.
?imdi ayn? ?eyi ya??yorsak, bu yeni belgeyi haz?rlayana da yaz?k olsun, ona byle bir grev veren varsa ona da...
Ama devlet hayat?nda "yaz?k olsun" demek gibi bir yapt?r?m yoktur. Onun gere?i, ya "Bu Genelkurmaya at?lm?? bir iftirad?r" demek -diyebilmek- sonra da hesab?n? sormakt?r.
Veya "Haber do?rudur. Yasalara ayk?r? grev vermek de o grevi yapmak da su te?kil etti?i iin ?u ?u isimli ilgililer hakk?nda ?u yasal i?lem yap?lm??t?r" demektir.
Bundan bir kelime eksik ifade, rne?in "konunun tm ynleriyle incelenmesi maksad?yla soru?turma ba?lat?ld???" yolundaki beyan "ilgilileri" rahatlatmaya yeter ama kamuoyunu de?il.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri