forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AVRUPA'DA TOPLAM 9 B?N 893 TV KANALI VAR...

Aktif .

uydu_televizyonDKM- Avrupa Görsel ??itsel Gözlemevi Y?ll???'n?n verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 2010 y?l?nda toplam 300 yeni televizyon kanal? kuruldu. Avrupa'da yay?n yapan toplam televizyon kanal? say?s? ise 9 bin 893...

Bu kanallar?n 7 bin 622'si Avrupa Birli?i ülkelerinde...

Dijital Televizyon yay?nlar?nin ise Avrupa ülkelerindeki oran? yüzde 71.5 olarak gerçekle?ti.

HD KANALLAR HIZLA ARTIYOR

Avrupa ülkelerinde HD televizyon kanallar?n?n da??l?m?nda son bir y?l içinde h?zl? bir geli?me ya?ad?. 2010 y?l? sonunda, IPTV hizmetlerinin üçte ikisi HD kanallardan olu?tu. Kablo ?ebekelerinin iyile?tirilmesi sonucunda daha fazla HD kanal yay?na geçti. 

3D yay?nc?l?kla ilgili de Avrupa ülkelerinde çal??malar yap?lmakta. Viasat, Canal + (Fransa ve ?spanya), Meo (Portekiz), NTV (Rusya) ve Sky (?ngiltere) 3D yay?n testlerine ba?lad?. ?ngiltere'de Sky 3D hizmeti için 2011 y?l? ba??nda 70 bin abone ald???n? aç?klad?.

118 KANAL KAPANDI

2010 y?l?nda Avrupa ülkelerinde 118 kanal ise kapand?. 

9 bin 893 kanal?n yüzde 60.2 bölgesel veya yerel, yüzde 39.8'i ise ulusal ve uluslararas? kanallardan olu?uyor...

Avrupa Ülkelerinde kanallar?n içeri?e göre da??l?m?...

ab_tv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara?t?rman?n orjinal sayfas?na gitmek için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri