forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

demiroren_avmMilliyet'in iki yazar? Can Dündar ve Mehve? Evin sat??tan bir gün önceki yaz?lar?nda Demirören Grubu'nun ?stanbul Beyo?lu'nda yeni açt??? AVM hakk?nda demediklerini b?rakmam??lard?.

Do?an Grubu Milliyet ve Vatan Gazetelerinin Karacan-Demirören ortakl???na sat?ld???n? dün resmen duyurdu.

Can Dündar 19 Nisan tarihli yaz?s?nda Beyo?lu'nda yeni aç?lan ve Demirören Grubu'na ait  Al??veri? Merkezi üzerinden Beyo?lu Belediyesi'ne yükleniyordu. Yeni patronlar?n?n AVM'sini tan?mlamak için uygun gördü?ü isim ise 'Ucube'ydi...

Yine ayn? gün Mehve? Evin de Milliyet'in Cadde Ekinde Demirören Grubu'nun Beyo?lu'ndaki Al??veri? Merkezi'ni yazm??t?. Evin'in yaz?s?na koydu?u ba?l?k ?öyle: Hormonlu kabak Demirören AVM...

Mehve? Evin bununla da yetinmemi?, Demirören'in kaçak kat yapt???n? yazm??, ?stanbullular'? burada al??veri? yapmamaya ça??rm??t?... Kendisinin de bir i?ne dahi almayaca??n? ilan etmi?ti...

Her iki yazardan da Demirören Al??veri? Merkeziyle ilgili övgü dolu yaz?lar?n?n ne zaman gelece?ini merak ediyoruz!


CAN DÜNDAR'IN YAZISI

(...)
Kars’taki heykel y?k?m?n? Taliban vandalizmiyle k?yaslay?nca k?z?yorlar.
“Biz, eseri put sayd???m?z için de?il, bölgenin tarihi dokusuyla uyu?mad??? için y?k?yoruz” diyorlar.
Sanki onay verdikleri Demirören AVM “ucube”si, Beyo?lu’nun tarihi dokusuyla pek uyu?uyormu? gibi...
Yine Metin Alt?ok’la bitirelim:
“Y?k?c?lar geldiler, y?kt?lar bütün duvarlar?/
Yaln?z temel kald? geriye ve birkaç tu?la k?r???/
??, araçlar?nda art?k,/
bir canavar a?z?yla de?mek için topra??/
Ve temizleyecekler kaz?lan yerlerde/
bizden kalan balç???...”

Milliyet / 19 Nisan 2011

MEHVE? EV?N'?N YAZISI

Hormonlu kabak Demirören AVM

?stiklal’in hormonlu AVM’si Demirören’in, iznin iki kat? fazla alana kaçak in?aat yapt??? ortaya ç?kt?. ?stanbullular, uyan?n! Demirören’den al??veri? yapmay?n, tepkinizi gösterin

Rivayet o ki Beyo?lu’nda nüfus, hafta sonlar? iki milyona ç?k?yor. Dü?ünün, ba?l? ba??na bir ?ehir nüfusu, bir ilçede toplan?yor! ?stiklal Caddesi’nin Taksim’den Tünel’e uzanan hatt?n?, ara ve paralel sokaklar?, esnaf?n?, mekan?n? ?öyle bir göz önüne getirirseniz, yalan de?il.

??te bu sokaklar? dolduran genç nüfus, i?tahlar? o kadar kabart?yor ki Beyo?lu’ndan pay kapma yar??? kontrolden ç?k?veriyor.

Malum... ?stiklal’in ba??nda devasa bir al??veri? merkezi aç?ld?. Renovasyon ad? alt?nda yeniden in?a edilen Demirören AVM’si ,  hormonlanm?? bir kabak  görünümünde.   ?steyen kelebek de diyebilir.

Palmiyesi eksik

Ön cephesi öyle bir ???kland?r?l?yor ki   gözlerinizi al?yor. Ne zaman önünden geçsem   kalabal???n içgüdüsel olarak giri?inden uzakla?t???na ?ahit oldum. Sanki biri biber gaz? atm??,   oras? bo?alm?? gibi. Acaba insanlar, sessizce    tepkisini koyuyor olabilir mi?

‘Büyük, iyidir’ ?iar?ndan hareketle kocaman bir giri?i, kat kat yay?lan ma?azalar?yla Demirören AVM, görkemli mi görkemli. Fakat bir o kadar da tats?z-tuzsuz. ?stiklal’in mimarisine, küçük dükkanlar?na uyum sa?lamayan, çi? bir tüketim mabedi havas?nda.

Hadi çi?li?inden de geçtim! Ona al??t?k! Fakat göz göre göre, ?stiklal’in göbe?inde, bütün kurallar? altüst ederek kaçak in?aat   yapmak  ne oluyor?

Beyo?lu Belediye Ba?kan? Ahmet Misbah Demircan, Emek   sinemas? tart??malar? s?ras?nda görü?tü?ümde “Beyo?lu’ndaki   pis, bak?ms?z binalar? yenilememize direniyorlar” diye yak?nm??t?.

??ne bile almam

Say?n Demircan! Yenileme dedi?iniz, tarihi yap?lara zarar veren, mimarisi uyduruk, kaçak in?aatlarsa, tabii ki insanlar isyan eder, size güvenmez !

1567 tarihli A?a Camii’ne bile zarar vermeyi göze al?yorsan?z, siz ne Emek’i asl?na uygun restore ettirirsiniz, ne AKM’de aç?klanan projeyi uygulars?n?z. Sonra da tepkileri “marjinal”  ilan edersiniz.

?ahsen adaletin i?lemesini bekleyecek de?ilim, zaten ümidim yok. Bireysel tepkimi koyar, Demirören AVM’sinden i?ne bile almam. Bakars?n?z Beyo?lu’na sahip ç?kan ba?kalar? da vard?r...

REZALET?N DAN?SKASI

* Radikal gazetesi, süreci en ba??ndan beri izliyor. Haricinde kimsenin umrunda de?il. Demirören’e 2004’te 19 bin metrekarelik alan için in?aat izni verilmi?.
* Ancak nas?l olduysa, Yenileme Alan? Koruma Kurulu’nun izniyle AVM’nin iki mislinden fazla alana yay?l?p 50 bin metrekareye ç?kt??? anla??ld?. Bunca y?l, herkesin gözünün önünde!
* Radikal, pazar man?etine Kültür Bakanl??? müfetti?lerinin raporunu ta??d?. Bakanl?k, Yenileme Alan? Koruma Kurulu, Beyo?lu Belediyesi Ba?kanl???, Demirören AVM’nin sahipleri için suç duyurusunda bulunacak.
* Tefti? Kurulu raporuna göre AVM’nin kaçak olan üçte birinin y?k?lmas? gerekiyor. AVM’nin hem son iki kat?, hem yeralt?ndaki k?s?mlar? ve arkaya bakan bir bölümü kaçak.
* Yeralt?nda 30 metre derine inilirken çevredeki tarihi eserlere zarar verilmi?. Tescilli binalar y?k?lm??, A?a Camii’nde büyük hasar olmu?.

TABELALARA NE OLDU?

* Çok de?il, dört-be? y?l önce ?stiklal’deki bütün ma?aza ve bankalara standart tabela yasas? getirilmi?ti. Büyük marka ve kurumlar, ‘görüntü kirlili?i’ gerekçesiyle pa?a pa?a tabelalar?n? indirip kahverengi üzerine pirinç harflerle logolar?n? yazd?lar.
* Yazd?lar da ne oldu? ?stiklal’de bugün bu kurala uyan yok.   Hamburgercisinden bankac?s?na,       herkes birer birer, rengarenk, boy boy tabelalar?n? ast?.
* Peki madem uygulanmayacak, neden o kural getirilmi?ti? Eee... Buras? Türkiye! Kurallar, çi?nenmek ve arkas?ndan dolanmak için yap?l?yor! Yeter ki kaynaklar?m?z? israf edelim, yeter ki birilerini zengin edelim...

Milliyet / 19 Nisan 2011

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri