forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Çocuk ve Medya

cocuk_ve_medyaMedya Takip Merkezi (MTM), medya yans?malar?n? mercek alt?na alarak, Türkiye’de “çocuk istismar?nda” son be? y?l?n tablosunu ortaya koydu. ??te, ara?t?rman?n dikkat çeken detaylar?...

Medya Takip Merkezi (MTM), medya yans?malar?n? mercek alt?na alarak, Türkiye’de “çocuk istismar?nda” son be? y?l?n tablosunu ortaya koydu. Ara?t?rman?n sonucuna göre, çocuk istismar? meselesi medyada her geçen y?l daha fazla yer al?rken, çocuk istismar?n? engellemeye ve iyile?tirmeye yönelik çal??malarda da önemli bir art?? tespit edildi.

23 Nisan Çocuk Bayram?, çocuk geli?iminin ve haklar?n?n gündeme geldi?i günlerden biridir. Konuyla ilgili çe?itli seminerler, etkinlikler yap?l?r, tüm geli?meler medyada geni? yank? bulur. Medya Takip Merkezi (MTM), sa?l?kl? bir nesil yeti?tirmenin önündeki büyük engellerden biri olan “çocuk istismar?”n?n medya yans?malar?n? mercek alt?na alarak, Türkiye’nin son be? y?lda ortaya nas?l bir tablo koydu?unu tespit etti.

ÇOCUK ?ST?SMARI KONULU HABERLERDE REKOR ARTI?!

MTM Medya Takip Merkezi’nin 2006-2010 y?llar?n? kapsayan be? y?ll?k analiz raporuna göre, gazete ve dergilerde, çocuk istismar? ile ilgili toplam 4 bin 42 adet haber/yaz? yay?nland?. 2006 y?l?nda konuyla ilgili sadece 339 haber yap?l?rken, bu say? 2010 y?l?nda ise dört kat?ndan fazla art?? göstererek, 1405 habere ula?t?.
Be? y?ll?k süreçte, bas?nda yer alan haberlerin yüzde 38 oran?ndaki en büyük dilimi, çocuk istismar?n? engellemeye ve iyile?tirmeye yönelik çal??malar ile ilgili haberlerden olu?tu. Haberlerin yüzde 22’si ise istismara u?rayan çocuklar ile ilgili üçüncü sayfa haberleriydi. Bas?n?n en çok yer verdi?i konu ba?l?klar?ndan bir di?eri ise bu alanda yap?lan çe?itli ara?t?rmalar olurken, doktorlar?n ve sosyologlar?n konuyla ilgili aç?klamalar? ve uyar?lar? da bas?nda s?kça yer ald?.

BASININ KONUYA HASSAS?YET? ARTTI

Ayn? ara?t?rma raporuna göre, çocuk istismar?n? engellemeye yönelik çal??malara yer verilen haber say?s?, özellikle 2010 y?l?nda büyük bir yükseli? gösterdi. Konuyla ilgili haberlerin say?s?nda, 2006 y?l?na oranla be? buçuk kat art?? ya?and?.
?stismar edilen çocuklar ile ilgili üçüncü sayfa haberleri ise, y?ldan y?la düzenli olarak art?? gösterdi. Vaka haberlerinin bas?nda haber rekoru k?rd??? y?l ise 2009 y?l? oldu. Ayn? raporun sonucuna göre, 2010’da bu tür haberlerin say?s? 2006 y?l?na oranla 4,5 kat artarken, konuyla ilgili uzmanlar?n aç?klamalar? da, özellikle 2010 y?l?nda bas?nda s?kça yer buldu.

STK’LAR ÇOCUK ?ST?SMARINI ÖNLEMEYE YÖNEL?K FAAL?YETLER? ?LE D?KKATLER? ÇEKT?

MTM Medya Takip Merkezi’nin, son be? y?lda, bas?na yans?yan tüm haber ve yaz?lar? inceleyerek olu?turdu?u detayl? analiz raporuna göre, sivil toplum kurulu?lar?, çocuk istismar?n? engellemeye ve iyile?tirmeye yönelik düzenli çal??malar?yla, bas?n?n ilgi alan?ndayd?. Öyle ki, STK’lar?n konuyla ilgili çal??malar?, be? y?ll?k sürecin üç y?l?nda, devletin yapt??? çal??malara oranla çok daha yüksek yans?ma buldu. Çocuklar? koruyamad??? ele?tirileri ile s?kça kar?? kar??ya kalan devlet kurumlar?, 2010 y?l?nda yapt?klar? çe?itli çal??malar ile dikkatleri üzerine çekti. Konu, bas?nda da çe?itli tart??malar ile y?l boyunca geni? yans?ma buldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri