forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HASAN CEMAL'DEN KARACAN'A, KARACAN'DAN HASAN CEMAL'E, HASAN CEMAL'DEN... VESA?RE VESA?RE

Aktif .

hasan_cemal_280

Milliyet Gazetesi'nin sat???n? nedeniyle buruklu?unu yazan Hasan Cemal, “Gazete, fabrika, banka” ba?l?kl? yaz?s?yla gazetelerin gazetecilere ait oldu?unu kimsenin babas?n?n mal? olmad???n? belirtmi?ti.

Hasan Cemal'in bu yaz?s? gazeteyi sat?n alan Ali Karacan'a bir gönderme idi. Karacan, Hasan Cemal'e bir mektup ile cevap vermi?. Bu mektubu “Ali Karacan'dan Mesaj” ba?l???yla kö?esine ta??yan Hasan Cemal bir de cevap yazarak patron-yazar polemi?ine katk?da bulunmu?.

??te polemi?in vesairesi...

AL? KARACANDAN MESAJ

Ali Karacan, sadece Demirören ailesiyle birlikte Milliyet’in yeni sahiplerinden de?il, ayn? zamanda benim arkada??md?r.
Kendisini ve ailesini uzun y?llard?r tan?r, Milliyet tutkusunu da bilirim.
Dün bana bir mesaj att?, baz? yaz?lar?ma yan?t niteli?inde. Hem bunu, hem de yan?t?m? kö?eme al?yorum.

KARACAN’DAN GELEN YANIT
Sevgili Hasan,
“Fabrika gibi Sat?ld?k” ve “Gazete, Fabrika, Banka” yaz?lar?nla ilgili olarak bu mektubu kaleme al?yorum.
Örnek verdi?in Wall Street Journal sat??? ile Milliyet’in sat???n?n hiçbir ortak yönü yok. Wall Street Journal çal??anlar?, Murdoch’un temsil etti?i tabloid gazetecilikten korunmak için bu garantileri istediler. (Sun, New York Post)
91 y?ld?r yay?nc?l?k hayat?nda olan Karacan Ailesi’nin çizgisi belli. Bu da kaliteden taviz vermeyen ve toplumun geli?imine faydal? bir yay?nc?l?k.
Milliyet’i tekrar güçlü bir ortakla ald???m?z zaman kimsenin hiçbir ?üphesi olmamal? ki, kaliteden ve do?ruluktan taviz vermeyen yay?n çizgisi devam edecektir.
Gördü?üm gazetecilik, babam Ercüment Karacan’?n Abdi ?pekçi ile kurdu?u, mükemmel uyumla yönetti?i Milliyet Gazetesi’dir. O çizgiye ne kadar yakla??rsak kendimizi o kadar ba?ar?l? hissederiz.
Bugün maalesef yay?nc? patronlar yok. Belki biz yeni bir hareketin öncüsü oluruz ve örnekler ço?al?r.
Ayd?n Bey, bu gazeteyi kurucusu olan ailenin yay?n i?inde olan fertlerine satarak hem çal??anlar?n? hem de okuyucular?n? dü?ündü.
?sterse iki misli fiyat? verecek birçok talip bulabilirdi. Ancak bizi seçerek ve almam?z için ?artlar? kolayla?t?rarak, hem kendisi hem de çal??anlar için en do?ru seçimi yapt?.
Senin de daha iyi bir al?c? aday? bulaca??n? zannetmiyorum.
Amac?m?z Milliyet’i lay?k oldu?u kaliteli, güvenilir, dinamik ve topluma yön veren eski çizgisine kavu?turmakt?r. Bu ba?ar? okuyucudan olumlu tepki alacak ve kârl?l??? beraberinde getirecektir.
Zarar eden bir kurulu?un ba??ms?z kalmas?na imkan olmad???n? sen Cumhuriyet’te ya?ad?n.
Büyük bir heves, enerji ve iyi niyetle i?e ba?l?yoruz. Herkes yapabildi?inin maksimumunu yapt??? zaman bu hedefe çok k?sa bir sürede ula?aca??m?za inan?yorum.
Bunu yaparken de çok keyif alaca??z...
Bu arada nas?l istersen dü?ün ama Milliyet benim dedemin, babam?n mal?yd?. Nas?l senin deden Cemal Pa?a’ysa, benim dedem Milliyet Gazetesi’nin Kurucusu Ali Naci Karacan.
Bu da biyolojik bir durum. De?i?tirilemez. ?imdi de benim ve orta??m?n.
Bunu geri almak için büyük çaba harcad?m, var?m? yo?umu ortaya koydum. Bu konuda hiç mütevazi olmayaca??m.
Gazeteleri yaratan gazeteciler tabii ki çok önemli ama daha önemlisi onlara bu imkan? sa?layan, bu gazeteleri riskleri al?p kuranlar ve onlar? benim gibi geri alanlard?r.
Onlar olmazsa gazete olmaz.
Gözlerinden öperim,
AL? KARACAN
 

CEMAL’iN MESAJA YANITI

Sevgili Ali,
Nazik mesaj?n için te?ekkür ederim. Yan?t?m sat?r ba?lar?yla ?öyle:
(1) Wall Street Journal örne?i konusunda farkl? dü?ünüyoruz. O sat??ta gazeteci milleti, gazetecili?in evrensel ilkelerine sahip ç?km?? ve gazetecilik okullar?nda okutulabilecek bir model ortaya koymu?tur. Konuyla ilgili olarak bu kö?ede yazd???m 6, 7 ve 8 Aral?k 2007 tarihli üç yaz?m? okuman? tavsiye ederim.
(2) Mesaj?nda, “Kaliteden ve do?ruluktan taviz vermeyen yay?n çizgisi devam edecektir” diyorsun. Bunu ya?amak, gerçek gazetecileri ancak mutlu eder.
(3) Baban Ercüment Karacan’la birlikte Abdi ?pekçi’nin ad?n? anm?? olman beni sevindirdi. Çünkü, sat???n resmen duyulmas?ndan beri ç?kan birçok yaz? ve aç?klamada, gazeteci milletinin efsanevi fertlerinden biri olan Abdi Bey’in ismi maalesef unutuldu. Oysa, Milliyet’in marka olarak Milliyet olmas?ndaki aslan pay?, bence, Abdi ?pekçi’nin ilk çeyrek yüzy?ll?k yöneticili?i ve onun alt?nda y?llar boyu al?n teri döken birçok Milliyet’çinin ‘tak?m oyunu’dur.
(4) Sevgili Ali;
Gazeteci-patron ili?kisinden kaynaklanan görü? ayr?l???m?z devam ediyor. Tekrar ediyorum. Gazete farkl? bir i?yeridir; çünkü gazeteyi genel yay?n yönetmeninin ‘diktatörlü?ü’nde gazeteciler yapar. Patron elbette vard?r, önemi inkar edilemez. Gazetenin sahibi hiç ku?kusuz genel bir çerçeve çizer ve buna uyulmas?n? ister. Bu da onun patronluktan gelen bir hakk?d?r. Ancak, gazetecili?in ilkelerine ters dü?meyen böyle bir genel çerçevenin içini her gün dolduracak olan da ba?ta genel yay?n yönetmeni olmak üzere her kademedeki gazetecilerdir. Bir gazete sahibi olarak, günlük i?lerin uza??nda durmak ve sadece genel yay?n yönetmeniyle temasta olmakt?r, i?birli?idir do?ru olan... Gazeteci-patron ili?kisinde arabay? at?n önüne koymak yanl?? olur.
(5) Mesaj?nda belirtti?in Cumhuriyet gazetesi örne?i pek yerinde ve anlaml? de?il. 18 y?l her kademesinde çal??t???m, 11 y?l genel yay?n yönetmenli?ini yapt???m Cumhuriyet’te vazonun neden k?r?ld???n? daha iyi ö?renmek için, benim  Cumhuriyet’i Çok Sevmi?tim ve Emine U?akl?gil’in yeni ç?kan Benim Cumhuriyet’im isimli kitaplar okunabilir.
(6) “Milliyet dedemin, babam?n mal?d?r!” söylemini yukar?daki mesaj?nda da sürdürüyor olman gerçekten bir talihsizlik, geçiyorum.
(7) Mesaj?nda, “Büyük bir heves, enerji ve iyi niyetle i?e ba?l?yoruz” diyorsun. Bundan 42 y?ll?k bir gazeteci olarak ancak mutluluk duyar?m. Mesle?ine dü?kün gazeteciler için ‘keyifli’ bir gazetede çal??maktan daha güzel bir ?ey olamaz.
Sevgili Ali,
Sana, Demirören ve Karacan ailelerine halishane ba?ar? dileklerimle sat?rlar?m? noktal?yorum.
Gözlerinden öperim karde?im,
HASAN  CEMAL.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri