forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

KANAL ?STANBUL HABER REKORU KIRDI

Aktif .

recep_tayyip_erd12 Haziran'da yap?lacak Genel seçim yakla??rken, siyasi haberlerin a??rl?? belirgin bir ?ekilde artt?. "Kanal ?stanbul" projesinin de etkisiyle Ba?bakan Erdo?an geçti?imiz ay TV ekranlar?nda 757 saat yer al?rken toplamda 64 bin 579 habere konu oldu.

MTM'nin, iki bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yay?nlanan her haberi tek tek inceleyerek, siyaset arenas?n?n en popüler partilerini ve siyasetçilerini belirledi.

Medyada en çok yer alan parti AK Parti oldu
Medya Takip Merkezi'nin, düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi' raporuna göre; Nisan ay?n?n en çok konu?ulan partisi AKP oldu. AKP, ay boyunca seçim haz?rl?klar? ve milletvekili adaylar?n?n belirlenmesi konular?yla yak?n takipteydi. Önceki aya göre haberlerinde yüzde 6 oran?nda yükseli? ya?anan AKP, toplam 77 bin 759 habere konu oldu. TV kanallar?n?n AKP'ye ay?rd??? süre ise 724 saati buldu.

CHP, TV'de liderli?ini sürdürdü
Geçti?imiz ay Türk medyas?n?n en çok yer verdi?i ikinci siyasi parti,  67 bin 837 habere konu edilen CHP oldu. Seçim beyannamesini aç?klamas?yla medyan?n yak?n markaj?na giren CHP, parti ba?kan? K?l?çdaro?lu'nun çarp?c? aç?klamalar? ve vaatleriyle de gündemdeydi. TV kanallar?n?n siyasi partilere ay?rd??? zaman incelendi?inde ise, bir süredir ilk s?rada yer bulan CHP'nin liderli?ini korudu?u gözlendi. Televizyon kanallar? ay boyunca CHP'ye toplam 789 saat yer ay?rd?.

Adaylar? veto edilen BDP'YE medyadan büyük ilgi
Geçti?imiz ay siyaset medyas?na yans?yan bir di?er önemli geli?me de YSK'n?n BDP'li baz? ba??ms?z adaylar? veto etmesi oldu. Vetonun ard?ndan BDP'lilerin Taksim ba?ta olmak üzere çe?itli bölgelerde karar? protesto etmesi, medyan?n da yak?n takibindeydi. Önceki aya oranla haber say?s? yüzde 64 artan BDP, toplam 29 bin 960 habere konu edildi.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

Nisan

Mart

Fark

1

AKParti

77.759

73.553

%6

2

CHP

67.837

60.913

%11

3

MHP

34.159

22.782

%50

4

BDP

29.960

18.288

%64

5

SP

6.287

11.038

%-43

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

"Ç?lg?n Poje" haber rekoru getirdi
MTM Medya Takip Merkezi'nin Nisan ay? raporuna göre; Nisan ay?nda Türkiye'nin en çok konu?tu?u siyasetçi, haber rekoru k?ran Ba?bakan Erdo?an oldu. Erdo?an'?n "Kanal ?stanbul" ad?n? verdi?i "ç?lg?n proje"si, geçti?imiz ay nabz? yükselti. Seçim mitingleriyle de s?kça gündeme gelen Erdo?an, TV ekranlar?nda 757 saat yer al?rken toplamda 64 bin 579 habere konu edildi.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS?LER

No

Ad?

Nisan

Mart

Fark

1

Recep Tayyip Erdo?an

64.579

60.138

%7

2

Kemal K?l?çdaro?lu

28.016

27.417

%2

3

Abdullah Gül

15.962

15.362

%4

4

Devlet Bahçeli

10.697

7.225

%48

5

Bülent Ar?nç

7.115

5.365

%33

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

K?l?çdaro?lu seçime odakland?
MTM'nin raporuna göre, Nisan ay?nda en çok konu?ulan ikinci siyasi lider, Kemal K?l?çdaro?lu oldu. 12 Haziran seçimlerine odaklanan K?l?çdaro?lu, düzenledi?i çe?itli mitingler ile medya taraf?ndan an be an izlendi. ÖSYM hakk?ndaki ele?tirileriyle gündemden dü?meyen K?l?çdaro?lu son olarak Erdo?an'?n ç?lg?n projesi hakk?ndaki çarp?c? yorumlar?yla da medyan?n ilgi oda?? oldu. K?l?çdaro?lu, Nisan ay? boyunca 28 bin 16 habere konu edilirken ekran yans?mas? ise 321 saat oldu.

MHP'nin istifa eden Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Recai Y?ld?r?m ve Metin Çobano?lu'nun skandal kasetlerinin ortaya ç?kmas?n?n ard?ndan, konuya dair aç?klamalar?yla gündeme gelen Devlet Bahçeli, seçim mitingleriyle de ad?ndan söz ettirdi. Bahçeli, toplam 10 bin 697 habere konu edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri