forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_kekec_200?nternetin asl?nda ne kadar tehlikeli bir mecra oldu?unu ortaya koyan son örnek Ahmet Kekeç'le Kenan Çamurcu aras?nda ya?and?.

 

Kekeç Star'daki kö?esinde kendisine üçüncü ki?iler taraf?ndan iletilen ve twitter'da kendisine hakaret etti?i söylenen yazar Kenan Çamurcu hakk?nda a??r bir yaz? kaleme alm??t?...

Oysa durum hiç de Ahmet Kekeç'in yazd??? gibi de?ildi...

Kekeç, Çamurcu'yla ilgili dün kö?esinde ?unlar? yazm??t?...

....

Geçen y?l Facebook’ta hesap açt?rd?m, manyaklar?n istilas?ndan giremiyorum.

Twitter denilen âlemde hiç yokum...

Biliyorum, bir hesap açt?rsam, son zamanlarda k?rm?z? ka?kolu ve upuzun saçlar?yla ekranlarda arz? endam eden Kenan Çamurcu isimli ?ahs?n ‘twit’leriyle kar??la?aca??m ve hiç yoktan can?m? s?kaca??m.

Son marifetini bildirdiler: “Ahmet Kekeç dallamas?...”

Bu arkada?la sa?da solda kar??la??r, selam verirdim. Selam?n? da memnuniyetle al?rd?m.

Bir iki yarenlik etmi?li?imiz de vard?r.

Nezaket sahibi bir arkada?t?. En az?ndan ben öyle biliyordum. Ne bileyim, yüzüme kar?? söyleyemedi?i ?eyleri, internet âleminde gezdirmez diye dü?ünüyordum.

Kendini a?m??...

Ke?ke az?c?k delikanl? olsa...

Ke?ke, “Ahmet Kekeç, vaktiyle bizim ç?kard???m?z gençlik dergilerinde yazard?” gibilerden palavra dozu yüksek laflar etmese...

Ben bu arkada??n hangi gençlik dergilerini ç?kard???n? bilmiyorum.

Ç?kard??? herhangi bir gençlik dergisinde yazmad???m gibi, kendisiyle de dostluk ya da dü?manl?k temelinde herhangi bir “hukukum” bulunmuyor.

Benim gözümde terbiyesiz bir adamd?r art?k.

Ba?ka da bir ?ey de?ildir. "

Ahmet Kekeç, bugünkü kö?esinde ise Kenan Çamurcu'dan özür dilemi?ti...

"Kenan Çamurcu’ya haks?zl?k ettim. Me?er “tweet”inde, bana yöneltilmi? bir hakarete cevap veriyormu?. Bilmeden, anlamadan, ?allak mallak dald?m ve kalbini k?rd?m. Özür diliyorum. Kendisinin de bir özür borcu var ama bunun takipçisi olmayaca??m. Can? sa? olsun..."

KENAN ÇAMURCU'NUN AÇIKLAMASI...

 

Kenan Çamurcu ki?isel internet sitesinden Ahmet Kekeç'in yukar?daki yaz?s?na kar?? dün ?u aç?klamay? yapt?...

Star gazetesi yazar? Ahmet Kekeç'in yalana dayal? hakaretamiz yaz?s? üzerine kamuoyuna aç?klama...

Star gazetesi yazar? Ahmet Kekeç'in ?ahs?m? hedef alan 17 May?s 2011 tarihli hakaretamiz yaz?s?; yazarl?k ahlak? kadar, hak hukuka riayet, yalan ihtimaline kar?? dikkatli davranma ve sorumluluk sahibi olma bahsinde nas?l titiz ve özenli olunmas? gerekti?ini ortaya koyuyor. Özellikle de medyada (gazete, televizyon vs.) kendisini ifade etme imkan? bulunmayan bendeniz gibi dü?ünce sahas?n?n insanlar?na kar?? i?lenecek haks?zl?k kabahatinin telafisi o kadar kolay olmayacakt?r.

Star yazar?n?n yaz?s?ndan hareketle baz? internet sitelerinde "Kenan Çamurcu'dan Kekeç'e çirkin tweet..." ba?l???yla haber yap?lan yalan bilgi/haber üzerine yaz?lm?? hakaretlerin harmanda h?zla yay?lan yang?n misali ortal??? kaplamas?ndan Star yazar? büyük üzüntü duymal?d?r. Hiç söylemedi?imiz sözleri gerekçe göstererek yazd??? hakaretlerin yan?na kâr kalmamas? gerekir. Bunun gere?ini bizzat kendisi yerine getirmeli, vahim hatas?ndan dolay? yan?ltt??? okurlar?ndan özür dilemeli ve yolaçt??? harman yang?n?n? söndürecek iyiniyeti göstermelidir.

Star yazar?n?n yaz?s?na konu etti?i hakaret twitter'da yaz?lm?? bir mesaj de?il, formspring.me adresinde bize yöneltilen yüzlerce sorudan biriydi ve o hakareti bizim dile getirmemi? olmamam?z bir yana, üstelik hakaret sahibi bu hakaretinden dolay? taraf?m?zdan "zihin kirlili?i" suçlamas?yla itham edilmi?ti. http://www.formspring.me/camurcu/q/193851262612037901 adresinde yay?nlanan mesaj ?öyledir:

"Bunu silecektim ama, bu kabal?k ve edep yoksunlu?uyla dü?ünebilen zihin kirlili?ini azarlamak, dikkat çekmek ve umulur ki bir daha böyle bir ?ey yapmayaca??n? tenbih etmek için yay?nl?yorum."

Star yazar?n?n formspring.me adresindeki linke bakmaya bile zahmet etmeyip kolayca manipulasyona kap?lmas?n?n ve hakk?m?zda de?il a??za almak, ak?ldan bile geçirilmesi ki?inin ruh dünyas?n? kirletecek hakaretlere ba?vurmas?n?n kötü niyetten kaynaklanmad???na inanmak isteriz.

Her?eye kar??n insanlar hata yapabilirler ama hatalar?ndan da dönerler. Star yazar? e?er yapt??? vahim hatay? ve ardarda s?ralad??? hakaretlerle serdetti?i büyük ay?b?, haks?zl?k, izans?zl?k ve vicdans?zl?k görür de (bizi olmamakla suçlad???) delikanl?l???n gere?i bu hatadan dönerek yer verdi?i hakaretler kadarl?k yeri özür için tahsis ederse onu hem tebrik ederiz, hem de i?in içinde ba?ka bir ?ey olmad???n? dü?ünürüz. Yok e?er bunu yapmazsa ortada ba?ka bir durum bulundu?una ikna olaca??z.

Ama Star yazar?n?n, kendisine hakaret etti?imiz tezvirat?n?n manipulasyonuna sorup soru?turmadan kolayca aldanmaya haz?r halet-i ruhiyeye sahip oldu?una i?aret eden sözleri var: "Son zamanlarda k?rm?z? ka?kolu ve upuzun saçlar?yla ekranlarda arz? endam eden.." Öyle anla??l?yor ki, kendisini manipulasyona aç?k hale getiren bir tak?nt?l? durum zaten mevcutmu?. Bu nedenle ortaya ç?kan bir bahanenin hakl? haks?z, yalan do?ru olmas?yla da pek ilgilenmemi?. F?rsat bu f?rsat, elinden geleni ard?na koymam??! Ayr?ca söyledi?i de yanl??t?r. Bendeniz son zamanlarda de?il, 80'li y?llardan beri televizyon ekranlar?nda ç?k?p uluslararas? siyaset yorumlar? ve analizleri yap?yorum. Kendisinin son zamanlarda ekranda görünmesinden önce bu y?llar boyunca neyle me?gul oldu?unu bendeniz bilmiyorum.

Bir di?er talihsiz sözü de yine hilaf-? hakikattir: "Ke?ke, Ahmet Kekeç vaktiyle bizim ç?kard???m?z gençlik dergilerinde yazard?, gibilerden palavra dozu yüksek laflar etmese... Ben bu arkada??n hangi gençlik dergilerini ç?kard???n? bilmiyorum." Böyle bir laf hiç edilmemi?tir. Yaland?r yani. Bilerek bu yalan? kullan?yorsa bu yalandan rücu etmesini beklemeyiz tabii ki. Ama kendisine böyle söylenmesini gerçek kabul ettiyse bu itimatla galiz bir dil kullanmas? da bir kalibre meselesidir, fakat her?eye kar??n bunu telafi edecek cümleleri kurmas?n? da biliyordur. Bendeniz gibi o da 80'li y?llarda yay?nlanan Giri?im dergisinin yay?n kurulu üyesiydi ve orada temel ilkemiz yalana ve hakarete kar?? toleranss?z olmakt?. Dürüstlük, hiç taviz vermeyece?imiz haysiyetimizdi.

Netice itibariyle, Star yazar? e?er yapt??? vahim ve feci hatay?, i?ledi?i büyük kabahati telafi edecek vicdana sahipse bize hakarete ay?rd??? uzunluktaki yaz?s?n? özür için tahsis eder. Çünkü entelektüel faaliyetin mütevazi bir talebesi olarak bendeniz kendi ilgi sahas?nda kar?nca karar?nca katk? sunmaya çal??an bir yazar?m. Mevcut vahim hatay? ve feci kabahatin gerçek d??? oldu?unu anlatacak ve meram?n? ifade edecek ne gazete kö?em var, ne gücüne güvenip yasland???m bir iktidar?m, ne medyatik dayan??ma çevrem, ne cemaatim. Tek ba??na bir insan?m. Sadece sözüm var. Son derece s?n?rl? imkanlar içinde titizlikle çabalay?p uluslararas? siyasete dair sözümü söylüyorum. Yapt???m analizlerin hemen her siyasi çevreden, her partiden, her ideolojiden insan taraf?ndan okunabilmesi, taraftarl?k tribününden konu?mad???m?za duyulan güvenle alakal?d?r. Keza bizi her defas?nda televizyonlar?n ciddi programlar?na Türkiye'nin seçkin bilim insanlar? ve entelektüelleriyle birlikte davet edenler de ayn? güvenilirlik nedeniyle bunu yap?yorlar. Herhangi bir medya mecras?nda görünüyor olmam?z bir tribünü temsil etti?imiz veya iktidardan yahut ba?ka bir politik adresten bilgi aktaraca??m?z için de?il, sadece o konuyu nas?l yorumlad???m?z merak edildi?i içindir. Bunu da 80'lerden beri yap?yorlar. Yani AK Parti iktidar?yla ki?isel refah? da, ?öhreti de yükselmi? biri de?ilim. Bu iktidar gitti?inde de Allah'?n izniyle kimsenin dönüp bakmayaca?? biri olmayaca??m.

Bir süre bekleyece?im. E?er Star yazar?, yalanlar üzerinden bana yapt??? hakaretlerden özür dilemezse bu gazetenin ve onun yazar?n?n ba?ka amaçlarla bu hakaretleri yapt??? kanaatine varaca??m.

Bu vesileyle de?erli okuyucular?m?z? sayg?yla selamlar?m.

Kenan Çamurcu

17 May?s 2011

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri