forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CHP'YE OY ?STEYEN THE ECONOM?ST, ??MD? DE ERDO?AN'A TAVS?YELERDE BULUNDU!

Aktif .

ET?KETLER:The Economist

the_economist12 Haziran seçimi öncesi “CHP’ye oy verin” ça?r?s?yla Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n sert tepkisine neden olan The Economist dergisi, son say?s?ndaki ba?yaz?s?nda Erdo?an’a tavsiyelerde bulundu.

 

Economist, "ezici bir zafer” kazand???n? belirterek, Erdo?an’?n ?imdi “çat??ma” de?il “konsensüs” aramas? gerekti?ini vurgulad?. Dergi, Erdo?an’dan “sa?lam bir liberal anayasa” ve “Kürtlerle anla?ma” istedi. 

“AK PART?’N?N ÜÇTE ?K?S?NE ULA?AMAMASI CESARET VER?C?”

Erdo?an’?n üç defa ardarda seçimi kazand???na ve her defa da oy oran?n? art?rd???na i?aret eden dergi, “Arap Bahar? çalkant?lar? aras?nda Türkiye, Müslüman dünyas?nda laik bir demokrasinin cesaret verici örne?ini veriyor” yorumunu yapt?. 

Seçim sonuçlar?n?n, AKP’nin umdu?u üçte iki oya ula?amad??? için de “cesaret verici” oldu?unu savunan The Economist, aksine olsa Erdo?an’?n ba?kalar?n?n görü?lerini dikkate almadan anayasay? yeniden yazabilmi? olaca??n? belirtti. 

“ÜÇÜNCÜ DÖNEM ?Ç?N KAYGI VER?C? UNSUR OTOKRAT?K E??L?M” 

?ngiliz dergisi, “ AK Parti’nin üçüncü dönemi konusunda kayg? verici unsurun, partinin laik cumhuriyeti ‘?slamla?t?rmaya çal??mas? de?il, Say?n Erdo?an’?n otokratik e?iliminin do?rultusunda hareket etmesi” yorumunu yapt??? ba?yaz?s?nda “fazla say?da” ele?tiren gazetecilerin cezaevinde oldu?unu da kaydetti. 

“EKONOM?DE POPÜLER OLMAYAN ÖNLEMLER GEREKL?” 

Önümüzdeki dört y?ldaki baz? zorluklar?n, Erdo?an’?n “ele?tirilere daha az ho?görülü” olmas? için ortam haz?rlayabilece?i öne sürüldü?ü ba?yaz?s?nda bu ba?lamda ekonominin “fazla ?s?nd???”na cari aç???n GSYH’n?n yüzde 8’i gibi çok yüksek bir düzeye t?rmand???na, i?sizli?inin hala yüzde 11 civar?nda oldu?una i?aret ederek ekonomiyi yava?latmak için al?nmas? gereken önlemlerin “popüler olmayaca??” yorumu yap?ld?. 

“BÖLGE GEL??MELER? TÜRK D?PLOMAS?S?N? TEST EDECEK” 

The Economist, “D?? politikada gidi?at muhtemelen daha çetin olacak” görü?ünü dile getirirken bölgedeki ayaklanmas? ve ?iddetin Türk diplomasi için “test” olu?turaca??n? savundu. ?srail ile ili?kilerin çok so?uk oldu?unu, AB müzakerelerinin adeta durdu?unu kaydeden dergi, “Erdo?an her iki cephede ilerleme sa?layacaksa, geçmi?e göre daha uzla?mac? olmal?” diye yazd?. 

“FRANSIZ T?P? BA?KANLIKTAN VAZGEÇ?P KÜRT SORUNU ÇÖZMEL?” 

Ancak Ba?bakan Erdo?an için “en büyük test”in anayasa olmay? sürdürdü?ünü belirten dergi, bu konuda Erdo?an’?n iki ?ey yapmas? gerekti?ini savunarak bunlar? “Frans?z stili güçlü bir ba?kanl?k h?rs?ndan vazgeçmek”, “Türkiye’nin en ciddi sorunu olan, 15 milyon Kürt ile ili?kiler sorununu çözmek için yeni bir çaba yapmak” olarak s?ralad?. 

“GÜÇLÜ BA?KANLIK FAZLA MERKEZ?LE?M?? TÜRK?YE ?Ç?N KÖTÜ F?K?R” 

Güçlü bir ba?kanl?k için “Bu, Türkiye gibi fazla merkezile?mi? bir ülke için kötü fikirdir ve muhtemelen ba?ka hiçbir parti bunu kabul etmez” diyen dergi, Erdo?an’?n yeni bir anayasa yapma ihtiyac?n?n oldu?una göre “?imdi BDP’ye dönerek ?iddetin bitmesinin kar??l???nda daha çok az?nl?k haklar?n? ve yetki devri sa?lamal?, cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan ile konu?mak demekse bile” diye yazd?. The Economist, ba?yaz?s?na ?u sözlerle son verdi: 
“Say?n Erdo?an, dördüncü defa aday olmayacak, bu nedenle gözleri cumhurba?kanl???nda. Bunun yerine, daha çok tarihteki yerini dü?ünmeli. Sa?lam liberal bir anayasa ve Kürtlerle anla?may? içeren bir miras, kendisine, Atatürk’ün yan?nda, modern Türkiye’nin en büyük insanlar? aras?nda bir yer sa?lar.”

ANKA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri