forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

rusenNTV'de Yaz? ??leri program?n? sunan Ru?en Çak?r, rakibi CNN Türk'teki Ay?enur Arslan'?n Medya Mahallesi program?na konuk oldu. Çak?r, ?ike operasyonunu de?erlendirdi ve medyan?n eskiden korkak oldu?unu oysa ?imdi ac?mas?z yay?n yapt???n? söyledi... 

NTV'deki program?n? tatile ç?karan Ru?en Çak?r, Ay?enur Arslan ile ?ike operasyonunu de?erlendirdi... 

Ay?enur Arslan: Sen kö?ende her gün Ahmet ??k ve Nedim ?ener için bir mesaj koyuyorsun. Kaç gün geçti içeride?

Ru?en Çak?r: Kimi gözalt?n? kimi ise tutuklulu?u say?yor... Benim bildi?im kadar?yla 120 gündür içerideler. Yani 4 ay önce gözalt?na al?nd?lar.

A.A.: O kadar oldu mu? Gündem o kadar çabuk de?i?iyor ki... Ama hala bilmiyorlar de?il mi neden içeride olduklar?n??

R.Ç.: ?ddianame henüz haz?r de?il. Haklar?nda gizli deliller var denildi ama gizli de olsa o deliller ortaya ç?kart?l?rd?. Çok büyük bir tepki oldu kamuoyunda. Bu tepkinin giderilmesi için ortaya ç?kart?l?rd? deliller. Aziz Y?ld?r?m meselesinde her türlü kay?t, foto?raf, delil ortaya ç?k?yor. Bizim arkada?lar?m?z?n ise hakk?nda hiç bir delil yok. Özel yetkili savc?lar kamuoyunu önemsiyor ve ona göre davran?yor. Ama kamuoyunu etkileyemedikleri, ikna edemedikleri tek vaka Ahmet ile Nedim olay?...

??KE OPERASYONUNDA MEDYA SORGULAMADAN YÜKLEN?YOR

Ru?en Çak?r, TemizL?G ismi de verilen ?ike Operasyonu ile ilgili olarak da ilginç bir analiz yapt?. "Her zaman oldu?u gibi deliller hemen ortaya döküldü. ele?tirel yakla?an neredeyse kimse yok. Sorgulanmadan servis edilen malzemeleri yay?nl?yorlar"  diyen Çak?r, sözlerine ?öyle devam etti: 

R.Ç.: Medya Fener'in bu seneki ?ampiyonlu?u üzerine çok gitmemi?ti, Trabzon'un itirazlar?na ra?men, ?imdi ise savc?l?k karar? sonras?nda bütün goller tart???lmaya ba?land?.

MEDYA ÖNCE KORKAKTI ??MD? ACIMASIZ

A.A.: Ama Ermna Toro?lu mesela ç?kt? ve anlatt? her?eyi...

R.Ç.: Benim söyledi?im de bu. Toro?lu için gitti?i zaman da söylenmi?ti. Ama medyada bu konu hiç yaz?lmad?, konu?ulmad?. 2 ay öncesinde dokunulmaz olan ?ey ?imdi ?eytan ta?lamaya dönü?türülüyor. Sorgulamadan servis edilenleri yaz?yor medya. Gazetelere bakt???m?z zaman çok ki?inin onuru, kariyeri ile oynand???n? görüyoruz. Medya önce korkakl???n?, ?imdi de ac?mas?zl???n? sergiliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri