forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

GAZETECİLER YARGI KARARIYLA MESLEKTEN MEN EDİLEBİLİR Mİ?

Aktif .

ETİKETLER:Havva Karakaya

soruisareti_adammBasın Konseyi Kırşehir Postası Gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Havva Karakaya’ya verilen meslekten men cezasının hukuksal dayanağının olmadığını savundu. 

 

Kırşehir'de bir gazetecinin mahkeme kararıyla, süreli olarak "Meslekten Men" edilmesi üzerine bir açıklama yapan Basın Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Sınar, "Bu kararın yalnızca hukuka aykırı bir karar değil; ancak aynı zamanda Yargı erkinin, ceza hukuku kurallarını iletişim özgürlüğünü giderek artan bir şekilde kısıtlamaya yönelik yorumlama geleneğinin yeni ve farklı bir yansıması olduğunu" ifade etti… Haftalık Kırşehir Postası Gazetesi'nin sahibi ve yazı işleri müdürü Havva Karakaya hakkında, Kırşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından TCK md. 125 vd. uyarınca "Hakaret" suçuna ilişkin olarak verilen mahkûmiyet cezasında ayrıca, süreli şekilde "Meslekten Men" (TCK md. 53/e) güvenlik tedbirinin uygulanması üzerine bir açıklama yapan Dr. Hasan Sınar, gazetecilerin yargı kararıyla "meslekten men edilmesi"nin hukuksal dayanağı bulunmadığını ifade etti. 

Meslekten men şeklindeki güvenlik tedbirinin Türk Ceza Kanunu'nun 53/e. Maddesinde, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmak" şeklinde düzenlendiğini ve Kırşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, gazetecilik mesleğini "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iznine tabi bir meslek" kapsamında mütalaa etmek gibi hatalı bir değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

TCK md. 53/e'de yer alan "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına tabi bir meslek" şeklindeki düzenlemenin örneğin bir Baroya bağlı olarak faaliyet yürütmesi gereken avukatlar ya da Mühendisler Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren mühendisler gibi, bir meslek kuruluşu çatısı altında örgütlenme zorunluluğu bulunan meslekleri kapsadığını belirten Dr. Hasan Sınar; oysa gazetecilik vasfına haiz olmak için ve gazetecilik mesleğini ifa etmek için, herhangi bir meslek kuruluşunun iznine veya onayına ihtiyaç bulunmadığını, nitekim Basın Konseyi'nin de diğer basın meslek örgütleri gibi "gönüllülük" temelinde faaliyet gösterdiğini ve bu çerçevede, TCK md. 53/3 uyarınca "meslekten men" şeklindeki güvenlik tedbirinin gazeteciler yönünden uygulanabilir bir yaptırım olmadığının altını çizdi. 

Dr. Hasan Sınar, Haftalık Kırşehir Postası Gazetesi'nin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Havva Karakaya hakkında, süreli şekilde "Meslekten Men" (TCK md. 53/e) güvenlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin olarak "yargı yoluyla gerçekleştirilen bu hukuka aykırı uygulama tespit edebildiğimiz kadarıyla, daha önce literatürde emsali bulunmayan ve dolayısıyla ceza hukuku literatürüne geçen bir uygulamadır" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin yargı kararıyla "meslekten men" edilmesine Basın Konseyi'nin tepkisini ironik bir üslupla aktaran Dr. Hasan Sınar, hukuka aykırılık sorununun ötesinde, bu somut olaydaki gibi yargı organlarının iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olarak geliştirdikleri son derece yaratıcı ve dahiyane çözümleri(!) ibretle izlediklerini belirttikten sonra, "keşke yargı organları aynı yaratıcılığı özgürlüklerin kısıtlanması için değil, ancak aksine özgürlüklerin genişletilmesi için kullanılabilse; çünkü o zaman hem belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en fazla mahkum edilen ülkelerden biri olma utancından kurtulur hem de gelişmiş demokrasilerdeki gıptayla izlediğimiz ifade özgürlüğü standartlarını kendi insanımıza da sunabilirdik" ifadelerini kullandı.

TGC: Havva Karakaya'ya verilen ceza hukukun temel kurallarıyla çelişiyor 

Kırşehir Postası Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Havva Karakaya'ya verilen meslekten men cezasını değerlendiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gazeteciliğin kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüne üye olunarak yapılan bir meslek olmadığına dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kırşehir Postası Gazetesi sahibi ve yazıişleri müdürü Havva Karakaya’ya verilen meslekten  men cezasının, hukukun  temel kuralları ile çelişen bir uygulama olduğunu vurguladı. Açıklamada şöyle denildi: “Meslektaşımız Havva Karakaya’ya verilen meslekten men cezası, niteliği yönünden ülkemizdeki ilk uygulamadır. Kararın dayanakları irdelendiğinde bu kararda da, Hopa Cumhuriyet Savcılığı’nınkine benzer bir yaklaşımla kamu görevi yapan gazeteciler ile kamu görevlisi olan memurların niteliklerinin örtüştürüldüğü görülmektedir. Kararın gerekçesinde belirtildiğinin aksine gazetecilik, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüne üye olunarak yapılan bir meslek de değildir. Anayasa Mahkemesi’nin, bayram gazetesinin meslek örgütlerince yayınlanmasını öngören yasa maddesini 1993 yılında iptal ederken “Bütün gazeteci ve yazarların mesleki görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesi” gerekçesiyle birlikte temel hakların kullanılmasının durdurulmasının ancak savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde mümkün olduğuna, bu durdurmanın bile uluslar arası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi koşuluna bağlı olduğu vurgulandığı da bilinmektedir. 1680 Sayılı Basın Yasası’nda bazı suçların işlenmesi halinde gazetecilerin yazı işleri müdürlüğü ile muhabirlik yapamayacakları öngörülmüşken 2004 yılında yapılan 5187 Sayılı Basın Yasası’nda bu kuralın da kaldırılmış olduğu ortadayken meslekten men cezası verilebilmesi, basın hukukunun bu açıdan da gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kararın temyiz süresinin geçmiş olması nedeniyle sorunun Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma yetkisini kullanmasıyla çözümlenebileceği anlaşılmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın yetkisini kullanmasını bekliyoruz.”

DKM ARŞİVİ