forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ANADOLU AJANSI'NA B?R HABER?N MAL?YET? 169 TL...

Aktif .

kemalozturk_hilmibengiAnadolu Ajans?'n?n yeni genel müdürü Kemal Öztürk'le ilgili son günlerde baz? internet siteleri ve gazetelerde aleyhte haberler yay?nlanmaya ba?lad?. 

Çal??anlara bask? yap?ld???, emeklili?e zorland?klar? iddia ediliyor. 

Haftada 2 gün olan izin gününün 1 güne dü?ürüldü?ü iddia ediliyor. 
Mesai saatlerinin de?i?ti?i öne sürülüyor. 

TGS'nin dün yapt??? bas?n aç?klamas?ndaki en dikkat çeken iddialar bunlard?. Peki Anadolu Ajans? yöneticileri bu iddialara ne diyor? 

Gazeteciler.com'a konu?an AA Denetçisi Mehmet Timur, TGS'nin gündeme ta??d??? "bask? ve tehdit" iddialar?n? kesin bir dille yalanl?yor. 

Timur, "Anadolu Ajans?'nda i?ler öyle bir noktaya gelmi? ki nas?l olsa para devletten geliyor mant??? ile kurum iyice hantalla?m??. Üretilen haberlerin seviyesi dü?mü?. Bizim yapt???m?z kurumu bu hantal yap?s?ndan kurtar?p aya?a kald?rmak. Kimseye bask? yap?lm?yor, iddia edildi?i kimseye hakaret yok" dedi. 

ZORLA EMEKL?L?K VAR MI?

Kamuoyunda gözlerin Anadolu Ajans?'na çevrilmesine sebep olan en çarp?c? iddialardan biri de bu... Son bir hafta içinde 70 ki?inin emeklili?e zorland??? öne sürülüyor. 

B?R HABER?N MAL?YET?

Bir haberin Anadolu Ajans?'na maliyeti
di?er haber ajanslar? ile k?yasland???nda
inan?lmaz yüksek. ??te rakamlar:

AA.............................169 TL
?HA............................1.75 kuru?
C?HAN........................1.25 kuru?


Mehmet Timur'a AA çal??anlar? aç?s?ndan çok önemli olan bu soruyu da yönelttik. 
Timur bu iddiaya çok konu?ulacak bir iddiayla kar??l?k verdi. Genel müdür dan??man? 3 ki?inin emeklilik ba?vurusunun gerekçesini anlatt?,gerekçe hayli ilginç...

SOMAL?'YE G?T DEN?NCE DANI?MANLAR
EMEKL?L?K ?STED?

Muzaffer ?ahin, ?smail Y?lmaz ve Halis Çal??kan'a Ba?bakan Erdo?an'?n Somali gezisi öncesinde görev veriliyor. Bu ki?ilerden Somali'ye giderekizlenimlerini, de?erlendirmelerini raporla?t?rmalar? isteniyor. Bu talep üzerine 3 genel müdür dan??man? da emeklilik talebinde bulunuyor. 

Mehmet Timur'un dedi?ine göre ayda 12 bin TL ücret alan bu dan??manlar emeklili?e zorlanmad?. "Somali'ye gitmek istemedikleri için" emeklilik talep dilekçesi ile geldiler. 

YA GER?YE KALANLAR, ONLAR N?YE EMEKL?L?K ?STED??

Mehmet Timur'a "peki 3 dan??man Somali'ye gitmek istemedikleri için emeklilik istediler, ya geriye kalanlar. Onlar neden emekli olma zorunlulu?u hissetti" diye soruyoruz. 

Mehmet Timur diyor ki:
"Bu ki?iler çal??m?yor. Emeklilikleri geldi?i için üretimlerini s?f?rlam??lar. Emeklilik isteyenler içinde 4 ayd?r tek bir haber yapmam?? insanlar var."

AA'DA SÜRGÜN VAR MI?

Peki AA'da sürgün çark? m? i?liyor? ?u ana kadar 52 ki?inin görev yeri de?i?tirilmi? durumda. Bu say?n?n daha da artaca?? konu?uluyor. 

Mehmet Timur, "görev yeri de?i?ikliklerini" do?ruluyor. Onun iddias?na göre bu de?i?imlerde çal??t?klar? bina bile de?i?miyor. 

Verdi?i örnekte ?öyle:
"Haber Dairesinde 40 redaktör vard?. Bunu 20'ye dü?ürelim dedik. O 20 ki?iye de redaktör aç??? olan d?? haberler gibi di?er birimlere geçmelerini önerdik. Bunun üzerine k?yametler kopar?ld?. Ayn? binada, ayn? i?i yapacaks?n?z sonuçta... Bir yanda fazlal?k öte yanda eksiklik var. Kimseyi uzmanl?k alan? d???nda bir i?e vermemi?iz". 

?Z?N GÜNLER? TIRPANLANDI MI?

Anadolu Ajans?'ndaki iddialardan biri de haftada 2 gün olan izin günlerinin 1'eindirildi?i yönünde. Buna ek olarak fazla mesai yapt?r?lan çal??anlara, bu mesai ücretleri verilmiyor (verilmek istenmiyor). 

Mehmet Timur, 2 günlük izin hakk?n?n kald?r?lmad???n?, o iznin ki?iye hafta içinde mutlaka kulland?rt?ld???n? öne sürüyor. 

Anadolu Ajans?'nda yemek saati de dahil olmak üzere 8 saat mesai oldu?unu belirten Mehmet Timur, mesai ücretiyle ilgili iddiaya da ?u aç?klamay? getiriyor:
"Bu 8 saatten sonra fazla mesai yaz?yor. Bu fazla mesailerin ücretleri ise yüzde 50'den ba?l?yor, yüzde 150'ye kadar ç?k?yor. Bir çok kurumda insanlar fazla mesai yapay?m diye çabalar, burda fazla mesai ücretini ödedi?imiz halde itirazlar yükseliyor".

Gazeteciler.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri