forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

basortusu_tartismasiTuna Kiremitçi ile Esra Elönü aras?ndaki 'ba?örtülü k?zlar dizilerde neden yok' tart??mas?na Ertu?rul Özkök'ten sonra Ahmet Kekeç ve Ahmet Hakan girdi.

 

Esra Elönü ve Tuna Kiremitçi aras?nda geçen ‘türbanl? (ba?örtülü) dizi oyuncusu neden yok?’ tart??mas?na Ertu?rul Özkök’ten sonra Ahmet Hakan ve Ahmet Kekeç de girdi. Söz s?ras? ise bugün Kiremitçi’deydi.

TUNA K?REM?TÇ? BA?LATTI

Hürriyet yazar? Tuna Kiremitçi 10 ve 12 Eylül tarihlerinde yazd??? ‘Ba?örtülü esas k?z’ ba?l?kl? yaz?larda ‘Dizilerde neden hiç ba?örtülü k?z yok’ sorusuna cevap ar?yordu.

‘REYT?NG?M?Z YOK DED?, ORTALIK KARI?TI’

Haber7com yazar? Esra Elönü, Haber7com’da 13 Eylül ’de yay?nlanan ‘Ba?örtülü k?zlar 8 sebeple dizilerde olmaz!’ ba?l?kl? yaz?s?nda ‘neden’ sorusuna cevap verip ‘Reytingimiz yok be abi!’ diyerek de durumu ironik bir dille ele?tirdi.

‘GÜNAHIYLA, SEVABIYLA…’

Esra Elönü’nün 8 maddelik cevab?n?n sonundaki ‘Reytingimiz yok be abi’ye tak?lan Kiremitçi 19 Eylül ’de “Gayr? önünüz aç?k. Günah? ve sevab?yla, erdemi ve zaaf?yla gerçek insanlar gibi canland?r?l?p reytingi kapmaya haz?rsan?z al?n elinize kalemi, yap?n gere?ini. Ko?un doru k?sraklar gibi.” dedi.

Elönü’nün cevab? gecikmedi ve 21 Eylül ’de ‘Sen uyumaya devam et Kiremitçi’ba?l???yla geldi.

ÖZKÖK, ÖZKÖKLÜ?ÜNÜ YAPTI

Bu arada topa Ertu?rul Özkök daha keskin bir ?ekilde girdi ve ‘Ba?örtülülere tecavüz edilirse dizilerde, kabul edecek misiniz?’ mealinde bir yaz? yazd?.

KEKEÇ: ÖZKÖK B?LD???N?Z G?B?

Ahmet Kekeç durmad? ve Ertu?rul Özkök’ün bu sivri ç?k???n? ele?tirerek, Özkök’ün ‘Oturun oturdu?unuz yerde’ demek istedi?ini belirtti.

K?REM?TÇ?: TEMS?L HAKKI OLDU?UNU SÖYLEYECEKT?M

Tuna Kiremitçi ise bugün, Esra Elönü’nün ‘Sen uyumaya devam et Kiremitçi’ ba?l???na atfen ‘Beraber uyanal?m Esra Elönü’ ba?l???yla “Akl?m s?ra ba?örtülü k?zlar?n da dizilerde temsil hakk? oldu?unu söyleyecektim.
Onlar?n a?klar?n?, savrulu?lar?n? ve umutlar?n? da görsek fena olmaz kafas?ndayd?m. Ama tek gördü?üm, aradaki duvarlar?n yüksekli?i oldu.” polemi?i yumu?atmak istedi.

AHMET HAKAN GEÇ DE OLSU ‘REYT?NG?’ GÖRDÜ

Ahmet Hakan popüler polemi?e girmekte biraz gecikse de ‘Türbanl? kad?n?n neden reytingi yok? Sorusuna cevap verdi:  “Türbanl? kad?n?n tabii ki reytingi olmaz.

Çünkü...

“Türbanl? kad?n?n öyküsü”, hiç de ???lt?l?, hiç de p?r?lt?l?, hiç de alengirli olmayan bir mahallenin öyküsüdür.

Oradan malzeme ç?kmaz ve seyirci ?srarla ve inatla “malzeme” istemektedir.

ÖZKÖK’E HAK VERD?

Ahmet Hakan, Hürriyet’te yazarl??a ba?lad??? dönemin Genel Yay?n Yönetmeni olan Ertur?ul Özkök’e hak vererek ?unlar? yazd?: “Çünkü “türban” art?k, renksiz, cazibesiz, ???lt?s?z bir hayat?n ba?at unsuru olmaktan ç?kt?.

K?sacas? Ertu?rul Özkök o sorular? sormakta sonuna kadar hakl?d?r.

Ve o sorulara muhakkak tatmin edici bir yan?t verilmelidir.”

??TE POLEM???N KRONOLOJ?S?

Tuna Kiremitçi, 10 Eylül ‘Ba?örtülü esas k?z’

Tuna Kiremitçi, 12 Eylül ‘Ba?örtülü esas k?z 2’

Esra Elönü 13, Eylül Ba?örtülü K?zlar 8 sebeple dizilerde olmaz

Tuna Kiremitçi, 19 Eylül ara ba?l?k: Ba?örtülü k?z?n reytingi’

Esre Elönü, 20 Eylül Esra ‘Sen uyumaya devam et Tuna Kiremitçi’

Ertu?rul Özkök,  22 Eylül Ertur?ul Özkök ‘Dekolte bir türban yaz?s?’

Ahmet Kekeç, 23 Eylül  'Sahtekarl?k yapmay?'

Ahmet Hakan, 23 Eylül, Türbanl? kad?n?n reytingi neden yok

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri