forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yucel_yener_30028 ?ubat sürecinde TRT Genel Müdürü olan Yücel Yener Star Gazetesi'ne konu?tu: TRT’nin her kanal? için ayr? ayr? subaylar görevliydi. Asker pek çok program?n format?n? kendisi belirliyordu.

28 ?UBAT SÜREC?N?N TRT GENEL MÜDÜRÜ: HER KANAL ?Ç?N  SUBAY ATANMI?TI

28 ?ubat sürecinde TRT Genel Müdürü olan Yücel Yener STAR’a konu?tu: TRT’nin her kanal? için ayr? ayr? subaylar görevliydi. Asker pek çok program?n format?n? kendisi belirliyordu.


Yücel Yener. Dönemin TRT Genel Müdürü. Daha do?rusu, Refah- Yol döneminde vekaletle yönetilen TRT’ye Refah-Yol’un hemen ard?ndan Temmuz 1997’de atanan isim. Ard?ndan da 2003 y?l?na kadar bu görevde kald?. Yücel Yener, 1969’dan itibaren görev yapt??? TRT’de hiç görmedi?i dayatmalar? o dönemde gördü?ünü belirtiyor ve ekliyor; “TRT göbekten askere ba?l? hale gelmi?ti.”

??te Yücel Yener’in anlatt?klar?:

Uzun y?llar çal??t???n?z TRT’de o dönem bir bask? hissetiniz mi?

1969’da girmi?tim TRT’ye..

Daire ba?kanl?klar?m olmu?tu. 1996 ile 1997 yar?s?na kadar genel müdür vekaleten yürütüyordu bu görevi ve tabii çok etkilenmi?ti. 1997’de Genel Müdür olunca bu bir buçuk y?lda vekaleten yönetilirken, TRT’nin ipleri tamamen d??ar?day?. Bu havay? bizzat ben tespit ettim. Göreve gelince daha iyi gözlemledim. Kendi kendini yönetmiyordu adeta, yönetime gelince, bu eski al??kanl?klar? terketmesi yönünde epey mücadelemiz oldu. U?ra??m?z oldu.

Üst düzey general ar?yordu

?pler d??ardayd? derken, askerleri mi kastediyorsunuz?

Do?ru, do?ru.. Ya?ad?m biliyorum. MGK taraf?ndan olu?turulan koordinasyonca görevlendirilen emekli albaylar vard?. Bunlar bir tanesi TRT ?nt, bir tanesi TRT GAP’tan bir tanesi TRT1’den sorumlu yap?lm??. Kanal kanal sorumlu subaylar vard?. Bu ki?iler TRT’deki ki?ilerle görü?erek yönlendiriyordu. Böylece TRT’nin yay?n?yla MGK aras?nda koordine sa?lam??lard?. Bu grubun ba??nda bulunan arkada?larla da bunlar çok içli d??l?yd?lar. Göreve geldi?imde bunu bizzat gözledim. Sanki TRT’nin de?il de, MGK’n?n adam? gibi çal???yorlard?. Bir çok kez uyard?m bunlar? sonunda görevden almak durumunda kald?m.

Hat?rl?yorum, ‘Perde Arkas?’ program?nda, yasal olan Milli Gençlik Vak?flar? için ‘terör örgütü yuvas?’ denmi?ti..?

Evet, o program ve bir tane daha vard? ‘Anadolu’dan Görünüm’ müydü neydi, benden önce yay?na ba?lam?? militarist programlard?. O programlar? yay?ndan kald?rd?m zaten..

Bu dedi?iniz programlar? kim yönlendiriyordu?

Askeri kanat tabii ki. O programlar? kald?r?nca da telefon açan isimler oldu.


Askeri kanattan m??

Evet. Üst düzey askeri yetkililerin arad???n? biliyordum. O dönem o programlar? yapt?ranlar, önerenler, önayak olan askerlerden bir tak?m bask?lar oldu. Bu bask?lar,  TRT’deki ilgili daire ba?kanlar?na da, bana da oldu.

O programlar? yapt?ranlar askerler miydi yani?

Herhalde yani. Vekalet sürecinde, 1997’nin ba??nda konmu? programlar. Öyle bir ili?ki ba?? kurulmu?tu ki, emekli subaylardan muvazzaf subaylara kadar derin ba?lant?lar kurulmu?tu.Derin devlet heralde buydu diyordum.

O dönemde, baz? general çocuklar?n? i?e ald???n?z da söylendi?

Biz iki bin tane eleman ald?k o zaman. Durumlar? uygun olanlar al?nm??t?r. Ayn? süreç tüm dönemlerde ya?anm??t?r. Onun çocu?u bunun çocu?u diye bakmad?k.

Diyanet’e hutbe konusu veriliyordu

“O taplant?lara Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yard?mc?s? ve üst düzey görevliler kat?l?yordu. Daha çok askeri kanattan gelen talepler bakanl?k imzas?yla bize talimat ve öneri olarak geliyordu.  TRT’de o programlar? yapanlarla ilgili subaylar aras?nda ordan da MGK’ya göbeklerinden ba? vard?.Sadece TRT ile ilgili de?il, Diyanet’le ilgili, Milli E?itim’le ilgili özel TV’lerle ilgili, RTÜK’le ilgili bir sürü görevliler vard?. B?rak?n TRT’yi Diyanet’in her türlü i?ini yönlendiriyorlard?.Mesela Diyanet.. Diyanet’le ne alakas? var. Onlar?n yapaca?? yay?nlar bile o toplant?larda konu?uluyordu, tarta??l?yordu.

Hutbelerin konusu da konu?uluyor muydu?

Diyanet’le ba?ka ne konu?ulacak.

Devletin karanl?k yüzünü 28 ?ubat’la gördük

Mustafa Kamalak..  O dönem RP Milletvekiliydi.. ?imdi Saadet Partisi’nde Genel Ba?kan..

Say?n Kamalak, 28 ?ubat deyince akl?n?za ilk ne geliyor?

Milletin yolunun kesildi?i, iradesinin üzerine tanklar?n sürüldü?ü dönem geliyor.

Hiç o dönemde tehdit ald???n?z oldu mu?

Mesela 12 ?ubat 1997’de Kahramanmara?’?n kurtulu? y?ldönümünde, “Bu ülkenin kurtulu?unu darbede görüp de o darbeyi yapmayan alçakt?r”demi?tim. Genel Kurul’da DYP’li Hasan Ekinci, ‘Say?n Kamalak böyle konu?uyorsun da yerinizi ö?rendiniz mi?’ dedi. ‘Ne demek’ dedim, ‘Yani yerleriniz belli de, ö?rendiniz mi?’ dedi.Tekrar, ‘bu ülkenin kurtulu?unu darbede görüp de yapmayan alçakt?r’ dedim.

Erbakan Hoca askerlerin e?itilmesini istiyordu

28 ?ubatç?lar’dan davac? olmay? dü?ünür müsünüz?

Bizim üzerimize o tanklar? bu karde?lerimiz sürdü.

Karde? mi diyorsunuz onlar için?

Karde?iniz sizi haks?z biçimde darp etti, ailenizi ma?dur etti. Neticede emniyet el koydu, ald? götürdü. ‘Oh’ diyebilir misiniz? Erbakan Hocam?z da askerlerin e?itilmesi gerekti?ine inan?yordu. O tarihi MGK’dan ç?k?nca, ‘Nas?l olur da müslüman çocuklar? bu karar? al?r?’ diyordu. Ö?rendik o kararlar d??ardan dayat?lm??.

28 ?ubat sürecinde, ‘devleti tan?m?yor mu?uz’ dedi?iniz oldu mu?

Ben bir akademisyen olarak kitaplar?n do?ru yazd???na inan?yordum. Ders anlat?yorum çocuklara. Ancak milletvekili olduktan sonra hakikatla yalan?n iç içe geçti?ini, hatta yalan?n hakikate galebe geldi?ini anlad?m. Böyle rezalet mi olur. ‘Demokrasi, milletin buldu?u en iyi yönetimdir’ diyorduk, halk iradesiyle hükümetler i?ba??na gelir, halk be?enmiyorsa götürür diye anlat?yorduk, gördük ki öyle de?il.

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri