forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

dizilerrrrBa?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'tan televizyon dizilerinde ensest ili?kiler oldu?unu söyledi... 

Ar?nç, “Dizilerde kar?? cinsler aras?ndaki ili?kiler ve ensest ili?kiler i?lenen temalar toplumun tahammül s?n?rlar?n? zorluyor, ciddi ele?tiriler al?yor” dedi.

BA?BAKAN Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, RTÜK’ün 18. kurulu? y?ldönümü dolay?s?yla düzenlenen “Türkiye’de Görsel-??itsel Medya ve Gelece?i’’ konulu toplant?ya kat?ld?. Ar?nç, RTÜK’ün programlar? yay?ndan kald?rma, ön denetim yapma, senaryolar? de?i?tirme, yay?nc? ve yap?mc?lara talimat verme gibi bir yetkisinin olmad???n? söyledi. Ar?nç ?unlar? söyledi:

‘ÇOCUKLARI BO? BIRAKMAYIN’
“Toplum olarak ifade özgürlü?ünün korunmas? konusunda mesafe almam?z demokrasinin geli?mesi için zorunluluktur. Kimse tarafs?z bir kamu tüzel ki?ili?i olan RTÜK’e ‘?u program olmam??, bunu kald?r?n’ diye talimat veremez. Yay?nc? kurulu?lar?m?z?n sorumluluklara uygun davranmalar?n? beklemek en do?al hakk?m?zd?r. Be?enilmeyen yay?nlar varsa ilgili yay?n kurulu?unun nezdinde makul tepkiler gösterilmelidir, ele?tiriler yap?lmal?d?r. Özellikle ebeveynler çocuklar?n? televizyon kar??s?nda ba?? bo? b?rakmamal?d?r.

‘TEMALAR GÖZDEN GEÇ?R?LMEL?’
Dizilerde ele al?nan marjinal konular, kar?? cinsler aras?ndaki ili?kiler, aile içi ensest ili?kiler i?lenen temalar toplumun tahammül s?n?rlar?n? zorlamakta ve ciddi ele?tirilere neden olmaktad?r. Dizilerle ilgili ?ikâyetler ciddiye al?nmal?. Dizilerde ele al?nan temalar gözden geçirilmeli. Türk halk?n?n önemli bir bölümü cinsellik içeren yay?nlardan rahats?z oluyor.

‘E??T?M SEV?YES? DÜ?ÜKLÜ?Ü DO?RU’
‘Toplumun e?itim seviyesi dü?üktür. Ondan böyle ?ikâyetler var, siz onlara bakmay?n hem ?ikaâyet eder, hem izlerler’ diyorlar. Bunlar?n hepsi do?ru olabilir. Ama bu yay?nlar?n bu ilkeler çerçevesinde de?erlendirilmesi, ailenin ve toplumun de?er yarg?lar? zedelenmeden medyan?n yoluna devam etmeli.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri