forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AHMET HAKAN KOM?SYONA KONU?TU: 28 ?UBAT'TA ASKER?N HEDEF? OLDUM

Aktif .

ahmet hakan 300Ahmet Hakan Co?kun, ''28 ?ubat'ta direnen bir televizyon kanal?n?n görünen yüzü olarak ithamlara maruz kald?m ama bugün de kal?yorum'' dedi.

 

28 ?ubat'?n medya taraf?ndan askerlerin k??k?rt?lmas?yla olmad???n? belirtti: ''Askerler zaten k??k?rm?? durumdayd?lar. Bu i?i onlar ba?latt?lar.'' 

AK Parti ?stanbul Milletvekili Nimet Ba? ba?kanl???nda toplanan TBMM Darbeleri ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu'na bilgi veren Ahmet Hakan Co?kun, 28 ?ubat'ta tutumu nedeniyle hedef haline geldi?ini, bugün de AK Parti'ye yönelik ele?tirel bak?? sergiledi?i için ''askerlikten kaçt?''?eklinde, mahkeme karar?na ra?men, hakk?nda 42 yaz? yaz?ld???n? ifade etti.

Co?kun, komisyonda yapt??? konu?mada 1992’den 2005 y?l?na kadar Kanal 7’de çal??t???n? hat?rlatarak, "Medyan?n irtica tehdidi ile ilgili abart?l? iddialar?n? bo?a ç?kartacak bir yay?n yap?yorduk. Ki?isel olarak çok hedef al?nd?m." diye konu?tu. Medyan?n güç sahibinin yan?nda yer ald???n? söyleyen Co?kun, "28 ?ubat’ta güç orduydu. ?imdi ba?ka bir güç var. O gücün etraf?nda ?ekilleniyor." ifadesini kulland?.

DÜN DE ?THAMLAR VARDI BUGÜN DE VAR

''28 ?ubat'ta direnen bir televizyon kanal?n?n görünen yüzü olarak ithamlara maruz kald?m ama bugün de kal?yorum'' ifadesini kullanan Co?kun, ''Medya güçlünün yan?nda hizalan?r. O dönemde de öyleydi, bu dönemde de böyle. Yarg?m?z, üniversitelerimiz, bürokrasimiz, güç kimdeyse onun yan?nda hizalan?rlar'' dedi.

ASKERLER ZATEN KI?KIRMI? DURUMDAYDI

28 ?ubat’? yapan?n askerler oldu?unu dile getiren Co?kun, "Medyan?n ya da sivil toplum kurulu?lar?n?n k??k?rtmas? de?ildi. Asker zaten, t?rnak içinde söylüyorum, k??k?rm?? durumdayd?." dedi. Askerlerin Refah-Yol hükümetini tehdit olarak alg?lad?klar?n? söyleyen Co?kun,"Medya, sivil toplum, siyaset bu stratejiye uygun tav?r içine girdi. Onu bir seferberlik görev emri gibi alg?lad?." ?eklinde konu?tu.

ASKERLER YÖNET?M KURULU ÜYES? OLMAK ?Ç?N DARBE YAPMADILAR

Çevik Bir'in suç duyurusu yaz?lar?yla iki kez a??r ceza mahkemesinde yarg?land???n? an?msatan Co?kun, ''28 ?ubat rant da??t?m? için yap?lmam??t?r. Askerler bunu banka yönetim kurulu üyesi olmak için yapmad?lar. Ancak bu durum, bunun do?al sonucuydu'' dedi.

ERBAKAN KE?KE REST ÇEKSEYD?, ?ST?FA ETSEYD?

Necmettin Erbakan'?n direnmeyi, rest çekmeyi ve istifa etmeyi dü?ünmedi?ini ifade eden Co?kun, ''Ke?ke rest çekseydi, istifa etseydi'' diye konu?tu.

Co?kun, o dönemde ABD ve AB'den demokrasiye dikkati çeken bir aç?klama gelmedi?ini vurgulayan, ''?lkesiz davrand?lar, tepki göstermediler. Süreci, imal? da olsa desteklemi? oldular'' dedi.

YARIN DA BU DÖNEM? ARA?TIRACAKLAR

Co?kun'un ''Darbelerle ba? edebilmemiz için bütün toplum kesimlerin üzerinde anla?acaklar? bir demokrasiyi tesis etmemiz gerekiyor. Yoksa bu tür ara?t?rmalar rövan?a dönü?üyor. Dün yap?lanlar ara?t?r?l?yor, yar?n da bu dönemi ara?t?racaklar ve anlamaya çal??acaklar'' sözlerine Komisyon Ba?kan? Ba?, ''Biz de gelir anlat?r?z'' kar??l???n? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri