forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HALK, SA?LIK KONULU YAYINLARI NASIL ALGILIYOR?

Aktif .

erkan-yuksel-saglikkonferansMedyadaki sa?l?k konulu yay?nlar?n halk taraf?ndan nas?l alg?land???na ili?kin kamuoyu ara?t?rmas?n?n bulgular?, düzenlenen bir toplant?yla tart??maya aç?ld?.

 Sa?l?k Bakanl??? Sa?l??? Geli?tirme Genel Müdürlü?ü’nün ev sahipli?inde 18 Ekim günü Ankara’da gerçekle?tirilen çal??tay hakk?nda bilgi veren Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel ?unlar? söyledi:

“Son y?llarda medya içeriklerinde önemli oranda yer bulmaya ba?layan ve kimi kesimlerin ele?tirisine de konu olan sa?l?k konulu yay?nlar? 2009 y?l?ndan bu yana gerçekle?tirdi?imiz ara?t?rma ile çok yönlü olarak incelemeye çal???yoruz. Bu ba?lamda TÜB?TAK ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Projeleri Komisyonu’nun deste?iyle Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, ?leti ve Hedef Kitle Ba?lam?nda Sa?l?k Konulu Yay?nlar?n Analizi ad?n? ta??yan projemizin ilk iki a?amas?n? tamamlad?k. ?lk a?amada sa?l?k konulu yay?nc?l?k alan?nda söz sahibi olabilece?ini kabul etti?imiz 150 medya ve sa?l?k profesyoneli ile yüz yüze görü?meler gerçekle?tirdik ve görü?lerini rapor haline getirdik. ?stanbul’da düzenledi?imiz ilk çal??tayda konunun ilgilisi olan resmi ve sivil taraflar? da bir araya getirerek sonuçlar? de?erlendirdik. Ard?ndan projenin ikinci a?amas? olarak kamuoyu ara?t?rmas?n? gerçekle?tirdik. 33 ilde; 142 mahalle ve köyde 2.556 hanelik örneklemde 2.503 hanede 2.503 ki?iyle yüz yüze görü?me tekni?iyle A&G Dan??manl?k ?irketi taraf?ndan anketimiz uyguland? Anketin sonuçlar?n? de?erlendirmek üzere haz?rlad???m?z taslak raporu, yine konunun ilgili taraflar?n? davet ederek bu kez Ankara’da konu?mak istedik. Sa?l?k Bakanl??? Sa?l???n Geli?tirilmesi Genel Müdürü Mine Tunçel’in deste?iyle ve ev sahipli?iyle, Hekimevi’nde bir toplant? organize ettik. Toplant?ya kat?lan ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, sa?l?k ve medya profesyonelleriyle ankette ortaya ç?kan bulgular? konu?tuk. Her bir anket sorusuna ve yan?tlar?na ili?kin kat?l?mc?lar?n görü? ve yorumlar?n? dinledik. Onlar?n yeni soru ve de?erli önerilerini ald?k. Bundan sonraki süreçte projemizin üçüncü aya?? olan televizyon, gazete, dergi ve internetteki sa?l?k konulu yay?nlar?n içeriklerine ili?kin içerik analizi çal??mam?z? tamamlayaca??z ve sonuç raporumuz yava? yava? ortaya ç?kacak. Bulgular?m?z?n tamam?n? içeren sonuç raporumuz ortaya ç?kmadan ?imdilik daha fazla bilgiyi ve ayr?nt?y? kamuoyu ile payla?am?yoruz ama önümüzdeki y?l bahar döneminden önce bu raporun da tamamlanaca??n? dü?ünüyorum.”

BAZI ÖNEML? BULGULAR

Ankette ortaya ç?kan baz? önemli bulgular ?unlar:

-   Nezle, so?uk alg?nl???, ba? a?r?s? veya bunlar gibi bir rahats?zl?k kar??s?nda “doktora giderim ve yaln?zca onun söylediklerini” uygular?m diyenlerin oran? %30,1. “Bildi?im ya da daha önce ald???m ilaçlar? kullan?r?m” diyenlerin oran? %23,4. “Kendi kendine geçmesini beklerim” diyen de %18,3’lük bir kesim bulunuyor.

-          Ciddi ya da önemli bir rahats?zl?k ya?ad???nda bu hastal?kla ilgili en çok doktorlardan (%94,1) bilgi al?n?yor. E? dost, yak?n akraba, arkada? ve kom?ulardan bilgi alma %25,5, eczac?lardan bilgi alma %25. ?nternetten bilgi alma %12,7. Aktar ve baharatç?lardan bilgi alma oran? %6,1. Televizyondan bilgi alma oran? %5,2.

-          Kamuoyunun sa?l?k konulu yay?nlarda en çok ilgisini çeken konular kendileri veya yak?nlar?na faydas? olabilecek bilgi ve tavsiyeler (%72), kendileri ya da bir yak?nlar?n?n rahats?zl???yla ilgili yay?nlar (%59,8).

-          Yeni t?bbi ve teknolojik geli?meler ve yeni uygulamalar %22,3, bitkisel, do?al ürünler, alternatif t?p %13,2, diyet, zay?flama ve sa?l?kl? beslenme konusundaki yay?nlar %13, ruh sa?l???, stres, psikiyatri gibi konulardaki yay?nlar %11,3, plates, aerobik, yoga ve spor gibi yay?nlar %3,2 oran?nda kat?l?mc?lar?n ilgisini çekiyor.

-          Kat?l?mc?lar?n %4,1’i medyadan ö?rendi?i sa?l?k konulu bilgi ya da tedavileri genellikle ya da s?k s?k uygulad???n? söylüyor. %1,6’s? ise her zaman hepsini uygulad???n? belirtiyor.

-          Bu uygulamadan fazda ya da zarar gördünüz mü sorusuna %15,2’si “ço?unlukla fayda gördüm”, %2’si de “zarar?n? gördüm” yan?t?n? veriyor.

-          Medyadan tan?d???n?z bir doktora ya da uzmana sa?l???n?zla ilgili olarak dan??mak ya da görünmek için gittiniz mi ya da gitmek istediniz mi sorusuna %6,7’si “evet gittim”, “%10,6’s? da gitmek istedim ama gidemedim” diyor.

-          Medyadan ö?renilen sa?l?k, beslenme, diyet, iyi ya?ama, estetik ya da güzellikle ilgili herhangi bir kitab?, hap?, kürü ya da ürünü para kar??l???nda sat?n ald?n?z m? sorusuna %8,7 “evet ald?m”, %4,3’ü ise “almak istedim ama alamad?m” yan?t?n? veriyor.

-          Medyadan ö?renilen bir hastane ya da sa?l?k merkezine gittiniz mi sorusuna %7,1 “evet, gittim”, %6’l?k bir kesim ise “gitmek istedim ama gidemedim” diyor.

-          Sa?l?k konulu yay?nlar?n televizyonda “genellikle, ço?unlukla” izlenme oran? %19,6.

-          En çok tercih edilen sa?l?k program? Kanal D’de yay?mlanan Doktorum (%55,7).

-          Televizyonda yer alan sa?l?k konulu haber ve programlardaki bilgileri “her zaman” ve “ço?unlukla” güvenilir bulma oran? %40,2. Bu oran gazetede %27, internette %35,6.

Rapor, ayr?ca sa?l?k konulu televizyon, gazete ve internet içeriklerine yönelik olumlu ve olumsuz ifadelere ili?kin belli ba?l? görü?leri de içeriyor. Televizyondaki sa?l?k konulu yay?nlar sayesinde kat?l?mc?lar?n %44,4’ü “t?bbi tedavi yöntemleri hakk?nda art?k daha bilgiliyim”, %43’ü“t?p d???ndaki alternatif ya da bitkilerle, otlarla tedavi yöntemleri konusunda art?k daha bilgiyim”, %63,9’u “sa?l???mla ilgili art?k daha bilinçli davran?yorum”, %65,6’s? “ö?rendiklerimi ba?kalar?n? da anlat?yorum”, %42,1’i “ba?kalar?yla konu?maktan çekindi?im mahrem konular hakk?nda bilgi edinebiliyorum”, %28,3’ü “sa?l???mla ilgili bir rahats?zl???m oldu?unu anlad?m”, %26,1’i “hangi hastanenin, doktorun veya sa?l?k ürünün daha iyi oldu?unu anlad?m” diyor.

Buna kar??l?k yine televizyon izleyen kat?l?mc?lar?n %25,4’ü “beni ilgilendiren konular ç?km?yor”, %22,9’u “gereksiz yere endi?elendirici ve ürkütücü buluyorum”, %30,6’s? “mucize kurtulu? ya da tedavi haberleriyle hastalara bo? umut, hayal veriliyor”, %45,3’ü “ülkenin genel sa?l?k politikas? ve sa?l?k sistemine ili?kin sorunlar yeterince ele al?nm?yor”, %24,4’ü “genel olarak verilen bilgileri ço?unlukla yalan, yanl??, yan?lt?c? buluyorum”, %9,9’u “t?p doktorlar?na olan güvenim azald?”, %24,1’i “özellikle alternatif t?p konular?nda verilen bilgileri yanl?? buluyorum”, %44,5’i “daha çok ki?i, doktor, ürün, ilaç ve hastanelerin reklam? yap?l?yor”, %39,1’i “halk?n anlayaca?? dilde de?il, teknik ve karma??k bir dille anlat?yorlar”, %34,2’si “kullan?lan dili magazinel, sansasyonel ve duygu sömürücü buluyorum”, %28,9’u “baz? sa?l?k konulu haber ve yaz?lar? ahlak d??? buluyorum”, %36,4’ü “konular yüzeysel i?leniyor, detayl? bilgi verilmiyor”, %45,2’si de “bunlar?n denetlendi?ini dü?ünmüyorum” yan?t?n? veriyor.

ÇALI?TAYA K?MLER KATILDI?

Çal??taya kat?lanlar?n isimleri alfabetik s?rayla ?u ?ekilde: Doç. Dr. Abdülrezak Altun (Sa?l?k Bakanl???), Arzu Karasaç Gezen (Sa?l?k Bakanl???), Asl?han Çobaner (Sa?l?k Bakanl???), Prof. Dr. Ayla Okay (?stanbul Üniversitesi), Beste S. Gülgün (Sa?l?k Bakanl???), ?brahim Ersoy (Medimagazin), Prof. Dr. ?rfan Erdo?an (At?l?m Üniversitesi), Esra Öz (Gazeteci), Dr. Hayati Bice (RTÜK Kurum Doktoru), Murat Akgül (Mu?la Tabip Odas? Ba?kan?), Mustafa Sütla? (BiaNet Yazar?), Yrd. Doç. Dr. Müge Demir (Beykent Üniversitesi),Öznur Vuran Do?an (Sa?l?k Bakanl???), Sevgi Hasipek (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), ?ahnur A?yel (Sa?l?k Bakanl???), Doç Dr. Zülfikar Damlap?nar (Gazi Üniversitesi)...

PROJE HAKKINDA…

TÜB?TAK ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Projeleri Komisyonu’nun deste?iyle sürdürülen “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, ?leti ve Hedef Kitle Ba?lam?nda Sa?l?k Konulu Yay?nlar?n Analizi” ba?l?kl? proje resmi olarak 1 Nisan 2010 tarihinde ba?lad? ve projenin üç y?lda tamamlanmas? öngörülüyor. Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Bas?n ve Yay?n Bölümü Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel’in yürücütüsü oldu?u projede, Selçuk Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Ahmet Yalç?n Kaya ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yard?mc?s? Prof. Dr. Abdullah Koçak ile yine Anadolu Üniversitesi’nden Aç?kö?retim Fakültesi Dekan Yard?mc?s? Yard. Doç. Dr. Sinan Ayd?n ara?t?rmac? olarak yer al?yor. Projenin çal??ma ekibinde ise ?u isimler bulunuyor: Ara?. Gör. Pelin Ö?üt, Ö?r. Gör. Asuman Kaya, Uzm. Hande Demiro?lu, Ara?. Gör. Bar?? Y?lmaz, Ara?. Gör. Kutlu Akçoral, Ara?. Gör. Fatma Uçar ve Ferihan Özmen.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri