forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fethullah-gulenFethullah Gülen, sohbetlerinin yay?nland??? Herkul.org sitesinden Gezi Park? olaylar? ile ilgili de?erlendirmelerde bulundu.

??te Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Gezi Park? olaylar? ile ilgili de?erlendirmeleri.

"Yol peygamberlerin yoludur. Peygamberlerin varislerinin evliyan?n, asfiyan?n yoludur. Seleflerimizin yoludur. Dünyada devletler muvazenesinde muvazene unsuru, devletler te’sis etmi?, ruh ve mana kökleriyle beslenen ecdad?m?z?n yoludur.

(O yolu takip edemedi?imiz için) ba?a ç?kam?yoruz problemlerle gördü?ünüz gibi. Bir yerde bir haks?zl??? bast?rmak için elli türlü haks?zl?k yap?yoruz, elli türlü zulme giriyoruz. Elli türlü i’tisafa (zulüm ve haks?zl??a) sebebiyet veriyoruz. Kinleri, nefretleri körüklüyoruz. Üstesinden gelinmez bir ?eye sebebiyet veriyoruz.

Günümüzde de gördü?ünüz gibi... Belki daha büyü?ü de vard?r bunun. Kitabu’l-fiten ve’l-melâhim’de Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in haber verdi?i zaviyeden bak?lacak olursa, daha büyü?ü var. Bunlar bir yönüyle numune gibi bir ?ey. “?nsanlar birbirini öldürecek, kâtil niye öldürüyor bilemeyecek; maktul neden öldü, o da bilemeyecek.”?nsanlara mal aç?s?ndan, can aç?s?ndan zarar verilecek, üst üste zayiatlar ya?anacak, fakat bunlar?n hiçbirinin mant??? olmayacak, hiç birinin k?ymet-i ilmiyesi, k?ymet-i akliyesi diyelim, olmayacak. Böyle karambole gidecek i?ler. Kitabu’l-fiten ve’l-melâhim.. detaylar? ile hadis-i ?erif anlat?yor. Onlara göre bunlar, herhalde mikro planda cereyan eden ?eyler.

Hafife almak, ak?ll? Mehmet’in i?ine benzer: K?rk? bir uçurumdan a?a?? inmek için el ele tutunmu?lar, el ele tutunarak oradan inmek istemi?ler. Sonra hepsi çözülmü?, yere dü?mü?ler; otuz dokuzu ölmü?, birinin de kolu-kanad? k?r?lm??. Demi?ler, “Ak?ll? Mehmet ne oldu?” “Sormay?n, demi?, az daha bir sakatl?k ç?karacakt?k.” Umursamaz ruhlar, anlamaz dü?ünceler meseleye böyle bakacak.

Beri tarafta da birileri… Niye vuruyorlar? Niye öldürüyorlar? Niye zayiata sebebiyet veriyorlar? Ne günah? var o masum insanlar?n ki camlar?n? k?r?yorlar; molotof kokteyli at?yorlar yurtlara, pansiyonlara, evlere, okullara, üniversitelere, hatta banka ?ubelerine!.. Öyle bir mant?ks?zl?k, gayr-i insanîlik al?p gidiyor.

?imdi “Bütün bütün böyle.. bir hak arama meselesi hiç yoktur!” derseniz, oradaki baz? masum insanlar?, masum istekleri de görmezlikten gelirsiniz. Bir kere ba?ta, biz onlar? ihmal etmi?iz. Onlar bizim ihmalimizin meydana getirdi?i nesillerdir. Saniyen; baz? makul istekleri vard?r onlar?n. Hakikaten “Bir park.. a?açlar? sökülmemeli; insanlar?n gezisine müsait hal, o durum, o tablo korunmal?!” diyebilirler, öyle de?erlendirebilirler. “Ekosistem” diyebilirler, “Ye?ili öldürüyorsunuz!” diyebilirler. Fakat sonra bunu yaparken, orada denge korunamayabilir. Bu defa kendileri ye?ili öldürürler. Kendileri genel ahengi bozarlar, ekosistem diye bir ?ey ortada b?rakmazlar. Böyle bir ba?ka mevzudaki duyars?zl?k, az meseleyi anlayamama, ba?ka tarafta farkl? bir tefrite sebebiyet verir veya farkl? bir ifrata sebebiyet verir, hafizanallah.

Fakat, bir yönüyle bizim bir zay?f yan?m?z?, baz? masum insanlar?n belki zay?f yanlar? san?lan masum isteklerini istismar etmek isteyen d??ta ve içte bir sürü, böyle kulaklar?yla genel havay? almaya çal??anlar da var. Hani baz? mahluklar, kulaklar?yla havay? almaya çal???rlar, k?p?rdat?rlar kulaklar?n?, sesleri duymaya çal???rlar. Onlar, böyle bir ?eyi duyunca (istismar ederler.) ?imdi dünyada bütün medya Türkiye’nin aleyhinde; burada da öyle, ba?ka yerde de öyle, Avrupa’da da öyle. Sanki k?yamet kopmu? gibi bir halleri var. Suriye’de k?yamet kopuyor umurlar?nda de?il. Irak’ta k?yamet kopuyor umurlar?nda de?il. Daha dünyan?n de?i?ik yerlerinde canl? bombalar umurlar?nda de?il. Fakat Türkiye bölgede muvazene unsuru olma durumunda bir devlet.. belli kazan?mlar? olan bir devlet.. belli yere gelmi? bir devlet. ??te bir taraftan o masum istekler.. o masum isteklerin içte baz? kimseler taraf?ndan istismar edilmesi, belli ideolojilere kurban edilmesi o masum isteklerin.. ba?kalar?n?n da bu meseleyi kendi hesaplar?na derinlemesine de?erlendirmeleri.. bizim gafletimiz, bizim cehaletimiz, bizim görmezli?imiz; ba?kalar?n?n uyûn-u sâhire ?eklinde, hiç uyumayan gözler ?eklinde bizi bir kere daha kündeye getirme ad?na zemin olu?turma  gayretleri. Olan, o oldu.

Bu tablo.. bunu Sahib-i ?eriat haber vermi?. ?nsanlar kendi ruh ve mana köklerinden kopar?l?nca böyle olacak, haber vermi? onu.

Meseleye bu zaviyeden yakla??nca zannediyorum, biz de bak?? zaviyemizi bir kere daha gözden geçirmemiz laz?m. Acaba kabahat bu meselelere kar?? umursamazl?k içinde bakan, her ?eyi hafife alan, “?uydu, buydu” deyip geçi?tirende mi? Yoksa sokaklar? bir yönüyle harp meydanlar?na çeviren insanlarda m?? Ya da bütün bunlar?n kabahati, sistemde mi? Bizim iyi nesiller yeti?tiremeyi?imizde mi? Onlara yürekten sahip ç?kamay???m?zda m?? O zaman sistemin gözden geçirilmesi laz?m. Bizim, dü?üncelerimizi bir daha gözden geçirmemiz laz?m. Biz ettiysek bunlar?, bence, kendimize dönerek, kendimizle yüzle?erek, burada kendimizle hesapla?arak, daha büyük hesaplarla kar?? kar??ya kalmam?zdan s?yr?lmam?z laz?m. ?imdi kendimizle yüzle?mezsek ?ayet, kendimizle hesapla?mazsak, alt?ndan kalkamayaca??m?z hesaplarla kar?? kar??ya kal?r?z, hafizanallah. Terbiye sistemlerimizi gözden geçirmemiz laz?m. Kimler o çocuklar? Kimin çocuklar? o sokaklarda mant?ks?zca hareket edenler? Hak davas? de?il o! Hak davas? olsa, bir yerde toplan?rlar, duygular?n? dile getirirler, ifade ederler orada, efendice, insanca, e?itim görmü? insanca, ayr?l?r giderler. Anlayan anlar, anlamayanlar için bir daha ç?kar, derler o meseleleri. Organize olurlar bir yönüyle. Madem seçim sand?klar? var; onu millete havale ederek, sand??a havale ederek, orada o mevzuda ciddi gayret sarfederler, çal???rlar. Ayaklar? altlar?na gelmeden, gece-gündüz ko?turur dururlar; insanlar? ikna ederler, “?unu be?enmiyoruz, bunu be?enmiyoruz” derler. Be?endikleri bir ?ey varsa, onu intihab ederler. Onu da be?enmezlerse, beklerler sab?rla; bir ba?ka fas?lda onu da bir yönüyle bertaraf eder, ba?kas?n? intihab ederler.. ba?kas?n? intihab ederler...

Demek ki, asl?nda biz bize etmi?iz. Tabanda mesele.. toprak kirlendi?inden dolay?, kuvve-yi inbatiyesini kaybetti?inden dolay?, atmosferi, ozonu deldi?imizden dolay?, güne? ?ualar? ters geldi?inden dolay?, her ?ey aleyhte cereyan etti?inden dolay?, böyle nesebi gayr-i sahih bir k?s?m hadiseler ve onu temsil eden bir k?s?m nesiller olu?uyor. Bunlar? düzeltece?imiz ana kadar da, tabir-i di?erle, problemi insanda çözece?imiz ana kadar da problem çözülmeyecektir. Bizim bize bakmam?z laz?m. Biz asl?nda bize ettik yani. Sistemi gözden geçiremedik; “Nas?l yaparsak bu nesiller ciddi nefis muhasebesi içinde, bir nefis muhasebesi yapan nesil olarak yeti?ir, insan olarak yeti?ir; tahribatlar? tahribatla kar??lamak de?il de, tahribatlar? tamiratla gidermeye çal??an bir nesil yeti?ir?” Dü?ünmedik bunlar?.

Kur’an diyor ki,

??? ???????? ????????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ????? ????? ?????????????

“Siz kendinize bak?n! Siz hidayette, do?ru yolda, istikamette olduktan sonra ba?kalar? size zarar veremez.” (Mâide, 5/105) Sizin istikametiniz, hakkaniyetiniz, vifak ve ittifak?n?z, en olumsuz ?eyleri bile nötralize eder, onlar? tesirsiz hale getirir. Biz bize bakmad?k esasen. Hidayette olup olmad???m?z?, do?ru yolda olup olmad???m?z? kontrol etmedik. Ba??bo? nesiller yeti?ti; ne do?ru ne yanl?? onu bilmeyen nesiller yeti?ti. Biz umursamazl?k içinde bakt?k. Çok defa onlar? hafife ald?k. “Bir avuç” dedik onlara.. ve onlar da azg?n, esirmi? insanlar gibi sa?a sola sald?rd?lar.

Onlara ac?mak laz?m, ?efkat etmek laz?m. Çünkü insani de?erleri ayaklar?n?n alt?na al?yorlar. Kendi de?erlerini ayaklar?n?n alt?na al?yorlar. Belki bugün olmasa bile, yar?nlar ad?na onlar? ?slaha matuf sistemler olu?turmak laz?m. Ne yapmal?y?z ki, bunlar? zabt u rabt alt?na alal?m? Ne yapmal?y?z ki ahsen-i takvime mazhar olduklar?n? hat?rlatarak, bunlar? insani çizgide bir araya getirelim? ?nsanlara zarar vermesinler, insani de?erlere zarar vermesinler. Ülkeye zarar vermesinler. Ba?kalar?n? ülke aleyhinde bizim zaaflar?m?zdan istifade ederek üstesinden gelinmez bir k?s?m projelerle kar?? kar??ya b?rakmas?nlar.

Siz bir zaaf tavr? sergiledi?iniz zaman ba?kalar? onu de?erlendirmeyi dü?ünür. Haz?r böyle zay?flam??ken, titriyorken -Devlet-i Aliyye’nin ba??na balyozlar indirip parçalad?klar? gibi, bugünkü o çirkin tabloyu meydana getirdikleri gibi- bir avuç, darac?k bir ülkede bir avuç insan, onlara da ayn? ?eyi yapar, parçalarlar onu. Fakat o parçalanmada en önemli faktör bizim zaaf?m?zd?r. Kendi içimizde didi?memizdir, birbirimizle yaka-paça olmam?zd?r.

Bugün böyle gitse de bence akl? ba??nda kanaat önderleri, ilim adamlar?, psikologlar, pedagoglar bir araya gelerek, mü?terek ak?l bir araya gelerek, bu mevzuda projeler olu?turmas? laz?m. Ne yapal?m ki, insani çizgisini koruyamam?? nesilleri bir kere daha insani çizgide birle?tirelim? Bir Sö?üt ruhuyla onlar?n yeniden bir büyük devlet olmaya yürümelerini sa?layal?m, Allah’?n izniyle inayetiyle?!.

Biri olup biten ?eyleri hafife al?rsa, yang?n? hafife al?yor gibi, sava?? hafife al?yor gibi… Cahiliye ?airi zannediyorum, ?mrüü’l-Kays diyor ki, “?ki ?ey vard?r ki, onlar? belki siz ba?lat?rs?n?z, fakat durdurmak istedi?iniz yerde art?k durduramazs?n?z: Birisi yang?n, birisi de sava?t?r.” Biz bunlar?n ikisini de gördük. Bir kere bir yerde yang?n ç?kar?rsan?z.. onu hakiki manas?yla da mecazi manas?yla da dü?ünebilirsiniz; hal-i haz?rda olan ?eylerin de birer yang?ndan fark? yoktur. Bir de sava? mevzu. Bir macera u?runa, maceraperest, devlet idaresinden anlamayan insanlar, Karadeniz’de Rus donanmas?na, iki  tane bomba atmak suretiyle devletler muvazenesinde muhte?em bir devleti tarumar etmi?lerdir. Ba???lay?n, belki selefi hay?rla yad etmek bizim için terbiyenin gere?idir, fakat ben bir türlü affedemiyorum onu. Muvazene unsuru bir devletin y?k?lmas?n? affedemiyorum; ona sebebiyet verenleri de affedemiyorum. Allaha hesap versinler. “Cehenneme girsinler” demiyorum, Allaha hesap versinler. Çünkü o çok önemliydi. ?nsanl???n ?ftihar Tablosu’yla alakal? Voltaire’in bir piyesi oynad??? dönemde -ki Hasta döneminde, Abdülhamid dönemi, “hasta devlet” diyorlard?, “Le Sultan Ruj” diyorlard?, Frans?zlar?n uydurmas?, “K?z?l Sultan” diyorlard?- ültimatom çekti?inde, orada perdeden indiriyorlard? o piyesi. “Bütün Hindistan’? ayakland?r?r?m ve yürütürüm üzerinize!” diyordu; o hasta döneminde bile hayk?rd??? zaman, böyle hasta bir aslan?n hayk?rmas? gibi, ormanda herkes bir kere daha hizaya geliyordu. ??te onu y?kt?lar, tarumar ettiler. Bugünkü tarumar olmam?z?n arkas?nda o vard?r. Sava? ba?lad? ama arzu etti?iniz yerde onu durduramad?n?z. Her ?eyi seylaplar halinde önüne katt?, sürükledi götürdü.

Yang?n ve sava?.. siz ba?latsan?z bile arzu etti?iniz yerde onu durduramazs?n?z. O nerede duracaksa, gider orada durur. O aç?dan da mesele küçükken, bir mangal közü halindeyken onu söndürmesini beceriyorsan?z, orada söndürmeye bak?n. Yoksa bir alan? ald??? zaman, bazen üstesinden gelemezsiniz. ?tfaiyeler onunla ba?a ç?kamaz. Onun için çok küçük bir tulumbayla bile söndürülebilecek küçük bir yang?nda bile, bence bütün itfaiye erlerine seslenmek laz?m; “Tulumban? al, yeti? imdada, yang?n var!” diye seslenmek laz?m. “Dedim: Zahirde mi a??k? Dedi: ‘?hfada yang?n var!” “Sefine-i kalbime alevli bir kor att?n ey dost / Bülend âvâz ile dersin, bak?n deryada yang?n var!” (Sûzî) Derya da yan?nca milletin i?i bitmi? demektir. ?ayet ilim yuvalar?na bombalar at?l?yorsa, en masum insanlar öldürülüyorsa, birileri gaz bombalar?yla bo?uluyorsa, kör ediliyorsa ve baz? kimseler de arka plan?yla bunu görmemek körlü?ü sergiliyorsa, göremiyorlarsa, hafizanallah, yang?n büyür.

Ben milletin o ölçüde karakterinin bozuldu?una ihtimal vermiyorum, kötüsüyle bile; fakat kar?? taraf, sizin bir muvazene unsuru haline gelmenizi istemeyenler, bunu de?erlendirebilirler. Kim de?erlendirebilir? Do?unuzdaki de?erlendirir, güneydo?unuzdaki de?erlendirir, güneyinizdeki de?erlendirir, bat?n?zdaki de?erlendirir. Problemler sarmal? içinde olan bir ülkemiz var bizim. Biri bile bir yönüyle sizdeki her ?eyi kar??t?rabilir. Oysa ki gizli, aç?k-kapal? bir ittifak var. Sizin bir ad?m ileri gitmemeniz için bir ittifak var. Siz kendi kendinize teselli olun, “falan yerde bahar, filan yerde bahar..” Buz gibi hazan rüzgarlar? esiyor. Buz gibi..

Ak?ll? davranmak laz?m, en küçük gaileleri, badireleri çok büyük görmek laz?m; ak?ll?ca üzerine yürümek laz?m. Bir kar?nca istilas?na maruz kalm??san?z, kar?nca deyip geçmeyin. Kar?nca istilas?d?r bu; sizin ya? çanaklar?n?za, bal çanaklar?n?za kadar girerler, zehir ta??r ve kirletirler oralar?; hafife almay?n. Olumsuzlu?u hafife almak, zihnin hafifli?inden kaynaklan?r, mant?k hafifli?inden kaynaklan?r, muhakeme hafifli?inden kaynaklan?r. Her ?eyi oldu?u gibi görmek çok önemlidir. O zaman isabetli projeler, planlar ortaya koyma imkan? do?ar.

Bu, gelece?i imar etmeye, ihya etmeye, bir ba’s u ba’de’l-mevt hadisesini gerçekle?tirmeye kendini adam??, adanm?? ruhlar, bu mevzuda çok temkinli olmal?d?rlar, çok temkinli. Çünkü üzerimizde olan ?ey, bizden evvelki nesillerin bize emanet ettikleri bir emanettir. ?ahs?m?za ihanet olsa, bir cinayet olsa, umursamazl??a girebiliriz; fakat amme hukuku diyebilece?imiz, dolay?s?yla Allah hakk? diyebilece?imiz; zaten islami hukuk sisteminde amme hakk?, ayn? zamanda Allah hakk? demektir; i?te ona, ihanet etmeye, ihanet ettirmeye, ihanet edilmesine göz yummaya hakk?m?z yoktur. Allah, hesab?n? a??rca sorar. Bir millete, koskocaman bir millete ihaneti netice verecek ?ekilde bir k?s?m hadiseleri, kollar?m?z? gererek böyle, “Buras? ç?kmaz sokak” ?air-i ?ehirimizin sözü, “Kalabal?klar, buras? ç?kmaz sokak” demiyorsak ?ayet, hafizanallah mesele öyle büyür ki, o emanete ihanet etmi? oluruz. Oysa ki bizim vazifemiz; ?imdilik ne ölçüde bizim omuzlar?m?zda olursa olsun, gelecek nesillere, emin nesillere o emaneti teslim edece?imiz ana kadar, can?m?z gibi, onurumuz gibi, ?erefimiz gibi, namusumuz gibi onu koruma mecburiyetindeyiz. Gerisi Allah’?n bilece?i ?ey. “Zâlimlere bir gün dedirtir Kudret-i Mevlâ / Tallâhi lekad âsereke'llâhü aleynâ.” (Ziya Pa?a) (Dü?ün ki, Hz. Yusuf'a ne kadar zulmettiler. Allah'?n kudreti bir gün zalimlere, Hz. Yusuf'un karde?lerinin dedi?i gibi, “?üphesiz ki, Allah seni seçkin bir insan halinde bize üstün k?ld?.” (Yusuf Sûresi, 12/91) dedirtir.)

Çok dua okuyun fitnelere kar??. El-Kulûbu’d-Daria taksim edin. Ashab-? Bedr’i okuyun; o zatlar ruhanî varl?klar, semavî varl?klar gibi.. de?i?ik tecrübatla görülmü?tür, tecrübat-? kesire ile görülmü?tür, de?i?ik problemler üzerine Allah onlar? yürütmü?tür. O çözülmez gibi görünen problemler, Allah’?n izn u inayetiyle çözülmü?tür.

Bizim elimizden fazla bir ?ey gelmez, belki benim ?u söylediklerim bile beyhude laflard?. Asl?nda biz kendimiz düzelece?imiz ana kadar...

Osman Tar?’dan dinlemi?tim: ?lk meclis milletvekillerinden Tahir Efendi ad?nda bir zat vard?r. Bu zat, ulemadan, fuzelâdand?r. Di?er milletvekilleri meydanlarda nutuk atarken, Tahir Efendi, bir kö?ede hep susmay? tercih eder. Bir gün taraftarlar? ?srarla, “Efendi, sen de bir ?eyler söylesen; herkesin vekili konu?uyor, herkes kendi vekiliyle iftihar ediyor, sen de bir konu?san da bizim de gö?sümüz kabarsa!..” derler. Tahir Efendi, az fakat öz konu?an bir insand?r. Onlara ?öyle cevap verir: “Muhterem cemaat, ?unu biliniz ki, siz; “müntehib” (seçen)siniz. Ben ise; “müntehab”?m (seçilen). Gidece?imiz yer ise; “müntehabün ileyh” (kendisi için seçim yap?lm?? yer, Millet Meclisi)dir. Sizin yapt???n?z i?e de “intihab” (seçim) denir. ?ntihab ise “nuhbe” kelimesinden gelir. Nuhbe, kaymak demektir. Unutmay?n ki, bir ?eyin alt?nda ne varsa kayma?? da o cinsten olur; taban?nda ne varsa tavan?na da o vurur. Yo?urdun üstünde yo?urt kayma??, sütün üstünde süt kayma??, ?ap?n üstünde de ?ap kayma?? bulunur.”

Ben bunu dinleyince dedim: Tahir Hoca, Senin kerametin bu; Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) “Nas?lsan?z öyle idare edilirsiniz!” hadis-i ?erifini böylesine veciz bir menk?beyle ifade, hakikaten hiç olmam??t?r ?imdiye kadar...

Meselenin dipten ele al?nmas?na, çerik-çürük hale gelmi?, enkaz halindeki bir neslin yeniden elden geçirilmesine, restorasyona tabi tutulmas?na ihtiyaç var. Hazreti Pir’in ifadesiyle, “As?rlardan beri, rehnedar olan bir kalenin tamiriyle mükellefiz.” As?rlardan beri, gelen bir taraf?n? y?km??, giden bir taraf?n? y?km??, böyle bir kalenin tamiriyle mükellefiz. Onun sorumlulu?uyla kar?? kar??ya bulunuyoruz. Sorumlulu?umuzu çok iyi kavramam?z laz?m. Mesele dipten ele al?nmazsa, nesillerin ?slah?yla i?e ba?lanmazsa; o nesillere, o masum nesillere, ruh ve mana köklerinden ak?p gelen ?eyler tan?tt?r?lmaz, duyurulmaz, ruhlar?na içirilmezse; beyinleri onlar?n elden geçirilmezse, nöronlar?na onlar?n yeni bir adab u erkan talim edilmezse, bu azg?nl?klar devam eder. Biz de hep böyle plans?z projesiz, azg?nlara kar?? azg?nl?klara kar?? tepki göstermek, reaksiyon göstermek suretiyle sadece karbondioksit atm?? oluruz. Kabaday?l?k yapm?? oluruz. Meselenin dipten ele al?nmas?na ihtiyaç var. Problemimiz nedir bizim? Bu nas?l giderilir, nas?l tamir edilir? Meselenin öyle ele al?nmas?, peygamber yolunda yürünmesi laz?m.

?nsanl???n ?ftihar Tablosu, i?aret parma??yla kameri iki ?akk eden ?nsanl???n ?ftihar Tablosu, yirmi üç sene ciddi bir cehd ve gayret içinde. Yoksa ellerini kald?r?p “Allah?m, bütün kalbleri ?slah eyle” deseydi, an?nda Allah o kalbleri ?slah ederdi. Fakat O bir Rehber’dir, bir Muallimdir. ?nsanlar nas?l terbiye edilir, ne kadar bir cehde ihtiyaç var, o mevzuda ne kadar sanc? çekmeye, beyin zonklatmaya ihtiyaç var, kas?k tutmaya ihtiyaç var? Allah Rasulü, çekerek onu göstermi?. Bu i? böyledir, bunu de?i?tirmeye gücünüz yetmez. La tebdile li halk?llah; Bu Allah’?n de?i?meyen bir kanunudur. Fakat insanlar?n ço?u kör ve sa??r, bunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar bunu. Yol bu, yöntem bu. Yine ?air-i ?ehirin ifadesiyle “Gerisi angarya!” Ey senelerden beri sürüm sürüm olan nesiller, “aya?a kalk art?k Sakarya!..” Vesselam.


Yaz?n?n orijinal linki: http://www.herkul.org/index.php/herkul-nagme/10805-323-taksim-gezi-parki-hadiseleri-ve-problemlerin-temeli

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri