forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Rahmi Turan yeni bir muhalif gazete haz?rl???nda...

Aktif .

ET?KETLER:Rahmi Turan

rahmi-turanSözcü Gazetesi'nin fikir babas? Rahmi Turan'?n öncülü?ünde yeni bir muhalif gazete daha haz?rlan?yor. Rahmi Turan, sonbaharda ç?kacak yeni gazetenin patronu hakk?nda ser verdi s?r vermedi. 

Rahmi Turan, Turktime.com'daki yaz?s?nda gazetenin sonbaharda ç?kaca??n? ve gazetenin patronunun babas?n?n da eski bir gazeteci oldu?unu yazd?. 

??te Turan'?n yaz?s?ndan çarp?c? bölümler... 

GAZETE SONBAHARDA ÇIKIYOR

Gazetenin alt yap?s? kapsam?nda büyük bir matbaa ve tekin yat?r?m? yap?ld???n? aç?klayan Rahmi Turan "?stanbul, ?zmir, Ankara ve Adana matbaalar?m?z tamamland? ve bask?ya haz?r hale geldi. Denemeler son derece olumlu, bask? kalitesi çok iyi... Makinelerin montaj?n?n tamamlanmas? Haziran ay?n?n ortas?na denk geldi." dedi. Gazetenin yay?nlanmaya ba?lanaca?? tarihe dair de ipucu veren Turan sonbahar aylar?n? beklediklerini söyledi.

GAZETEN?N ESRARENG?Z GENÇ PATRONU

Turan'?n yaz?s?ndaki en dikkat çekici konu ise yeni gazetenin patronaj?na dair olanlard?. 40 ya?lar?nda, yurtd???nda ya?ayan ve babas? gazeteci olan bir i? adam?n?n gazetenin patronu oldu?unu aç?klayan Rahmi Turan isim vermedi.

"?sviçre’de gazetecilik ve matbaac?l?k ö?renimi yapan bu genç patronu yak?n bir gelecekte herkes çok iyi tan?yacak." diyen Rahmi Turan, Hürriyet'in eski patornu Haldun Simavi'nin bu genç ve esrarengiz i? adam? için 14 y?l önce dü?tü?ü not payla?t?: 

“Bak Rahmi” dedi. “O çok yetenekli bir genç, gazetecilikte önemli i?ler ba?aracak. ?u s?ralarda Star ad?nda bir gazete haz?rl??? var. Genel Müdür Kemal K?nac?, sahipleri de Kemal Uzan ve o?ullar?... Ak?llar? varsa o gençten faydalan?rlar...”

DEVLETLE H?ÇB?R ??? YOK S?YAS?LERDEN UZAK B?R ?S?M

Yeni gazetenin gizemli patronu için çarp?c? ifadeler kullanan Rahmi Turan genç i? adam? için ?öyle yazd?:

?imdi bak?yorum, o genç patronda da (ad?n? zaman? gelince ö?reneceksiniz) aynen Haldun Simavi havas? görüyorum.
Devletle hiçbir i?i yok. 
Siyasîlerden ve tüm partilerden uzak. 
Medyan?n d???nda hiçbir i? dü?ünmüyor. 
Haldun Simavi gibi cesur, bilgili ve güvenilir.
Onun ba?ar?l? olmas? için ben de üzerime dü?eni yapaca??m.
Ülkemizin de, mesle?imizin de, iktidar yalakas? olmayan ba??ms?z gazetelere son derece ihtiyac? var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri