forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BEK?R CO?KUN: 5 YILLIK GELECE??M? SATARAK G?TT?M

Aktif .

Emin la?an ve ?amil Tayyar'?n kat?ld??? Kanal A'da yay?nlanan Gr? Fark? program?na telefonla ba?lananan Bekir Co?kun, Gazete Habertrk'e 5 y?ll?k gelece?ini satarak gitti?ini syledi.
mer ?ahinin haz?rlay?p sundu?u Gr? Fark? program?na kat?lan Emin la?an ve ?amil Tayyar'?n szleri ilgi ekici... Emin la?an, 'Ayd?n Do?an'? Hrriyet'teyken ele?tiremezdim, bunu hangi babayi?it yapabilir" derken, Bekir Co?kun ise;"Habertrk'e be? y?ll?k gelece?imi satarak gittim."de?erlendirmesinde bulundu.
??te programda ya?ananlar...
PROGRAMDAN SATIR BA?LARI
EM?N LA?AN

Ayd?n Do?an? Hrriyette iken ele?tiremezdim, bunu hangi babayi?it yapabilir?
H?ncal Ulu da patronunu ele?tiremez.
Evet sansrlendim ama tv program?nda bunu syleyemezdim.
Sansrlendi?i halde yazan onursuzdur dedim, sonra benim ba??ma geldi.
Do?an Grubundaki muhaliflerin sigortas? benim, Ayd?n Do?an kimseyi kovamaz.
Benimle rportaj yap?yorlar ama i? teklif etmiyorlar.
Hrriyette iken 24 milyar maa? al?yordum.
120 milyar art? 20 bin dolarla al??an gazeteciler var.
Hrriyette gnlk tuttum.
Yazar gitti diye hibir gazete batmaz.
27 Nisan e-muht?raya sayg?m azald?.
Ahmet Necdet Sezerden siyaseti olmaz.
Minik Ku? emekli oldu.
Sol toparlanamaz, onu hibir babayi?it yapamad?.
Askeri darbeden Allah korusun.
Kent Otel toplant?lar?n?n tamam?na kat?ld?m.

BEK?R CO?KUN:

3 milyon dolara gitti?im yalan.
Gelecek 5 y?l?m? satarak Habertrke gittim.
Hrriyet, Cumhuriyet kurumlar?ndand?r. Y?k?l?rsa rejim de y?k?l?r.
Trkiyede fa?ist ynetim ba?lad?.

?AM?L TAYYAR:

?lhan Seluk 40 y?ld?r cuntayla u?ra??yor, sayg?n birisi de?il
1 Numara de?i?medi ama etkisi azald?.
Ergenekoncular TSKda gleniyor.
Ergenekon toparlan?rsa 1 numara de?i?ir.
LA?AN'IN AIKLAMALARININ DETAYLARI ?YLE:
HRR?YETTEYKEN PATRONUNU NEDEN ELE?T?RMED?

Szl olarak sylerdim ama tabi ki yazamazd?m. Hangi k?e yazar? yazabilir, patronu hakk?nda yaz?. Bir babayi?it k?e yazar? ?ks?n da patronunu ele?tirsin, mmkn de?il byle bir ?ey. E?yan?n taabiat?na ayk?r?.

SANSRLEN?P DE YAZAN ONURSUZ DEM??T?M, BA?IMA GELD?

O sz rahmetli Yavuz Gkmen iin sylemi?tim. O zaman yaz?lar?m sansr edilmiyor. Ben de yaz?s?n?n sansrn kabul eden onursuzdur diye. A??r? boyuta kam?? yaz? yazd?m. Yavuza hitaben yazm??t?m, ondan sonra bizim ba??m?za geldi. Tart??ma program?nda bana soruldu. Ya insans?n?z orda milyonlarca insan sizi izlerken evet yaz?lar?m sansrleniyor diyebilir miyim? Ama sansrleniyordu yaz?lar?m. Hibir babayi?it gazeteci o ortamda benim yaz?lar?m sansrleniyor diyemez. Ama hrriyettekilerin hepsi bilirdi. Hrriyette yaz?lanlar?n yzde 90? pe gider. Hac? Ertu?rul al?r makas? eline, keser,bier. ?kr Kk?ahin yaz? gnderir. Bir bakars?n?z iki saat sonra ba?ka bir yaz? daha gemi?. Niye deyince, Abi Ertu?rul Bey, telefon etti. Maliye Bakan?n?n aleyhine yazma,yaz?n? de?i?tir dedi der. O da yeni yaz? yazar.Bana Hac? Ertu?rul defalarca torununun zerine yemin etmesine ra?men szn tutmad?.

P?JAMAYLA KAR?ILANAN BA?BAKAN MI ?ST?YOR?

Siz niye korkuyorsunuz Ba?bakan sizden korksun,her gn sizi aray?p emriniz var m? diye sorsun szlerim mecaziydi. Abart?l? bir cmledir. Denge kurun demek istiyorum. Benim elimde o kadar para,medya olacak ve yanl?? grd?m ?eyi yazmayaca??m. Olacak ?ey de?il,bunlar korkuyorlar

RPORTAJ YAPANLAR,?? TEKL?F ETM?YOR

A?ka yan?t vereyim. Ak?am Grubundan teklif almad?m. AKPnin ilk y?llar?nda 2002-2003te o zamanki Ankara temsilcileri Nuray Ba?aran, patronlar? ad?na transfer teklif etti. Hay?r dedim. Fatih ekirgede Cem Uzan ad?na tam 3 kez transfer teklifinde bulundu ona da hay?r dedim. Hrriyeti seviyordum.

HRR?YETTTE 24 M?LYAR MAA? ALIYORDUM

Turgay Cinerle ayl?k 25 milyara el s?k??t?k. Hrriyette iken 24 milyar maa? al?yordum. Bunlar ok yksek ama isme verilen paralar. Dahas?n? syleyeyim. Bu piyasada 120 milyar ayl?k art? 20 bin dolar kredi kart? harcama yetkili gazeteciler var.

AYDIN DO?AN, MUHAL?FLER? ATAMAZ. S?GORTALARI BEN?M

Niye ba?kalar?n kovmuyor? Ben hepsinin sigortas?y?m.herhangi birtan?nm?? ismi,muhalifi kovarsa k?yamet kopar;.kovamaz. benden sonra ikinci yazar?n? kovamazd?. Hrriyette,do?an grubunda yaz? yazan btn muhalif yazarlar?n sigortas?y?m


YAZAR G?TT? D?YE H?B?R GAZETE BATMAZ

Hibir yazar?n ayr?lmas?yla, hibir gazete batmaz.bu hayat tecrbesidir.

HRR?YETTE YA?ADI?IM HER OLAYI GN GN NOT ETT?M

Her ya?ad???m olay? gnlk not al?rd?m

GNLK TUTMASI ET?K M??

Etik tabii, onlar?n zel ya?am?n? a?klam?yorum ki, dedikodu,rivayet yok. Birebir ya?ad?klar?m?z

EVET ?NSANLARI YAFTALADIM

Evet Yapt?m,yaftalad?m. Ne yazd?ysam do?rudur.

ERDO?AN-BYKANIT GR?MES? G?ZL?CE KAYDA ALINDI!

Yzde yz eminim o gr?me birileri taraf?ndan banda al?nd?. Birilerinin gizli kasas?nda,cebinde var.

Sulam?yorum kimseyi,tahminlerimi sylyorum. Bunu herkes sylyo. O gizli gr?mede birseyler oldu.

BYKANITI OKUYUNCA 27 N?SANA SAYGIM AZALDI

27 Nisana destek verdim. Bykan?t daha sonra tek ba??na bunu kaleme ald???n?, geceyar?s? internet sitesine koydu?unu syledi. Biz bunu bilmiyorduk,askerlerin ortak gr? olarak de?erlendiriyorduk. Benim o zaman bu ?eye sayg?m azald?. Ben zannediyordum ki, silahl? kuvvetlerin kurumsal tavr?ym??.. Oysa de?ilmi?

B?R ASKER? DARBEDEN ALLAH KORUSUN!

27 Nisan? destekledim. Sand?kla gelen sand?kla gitsin gr?ne de kat?l?yorum. Allah korusun ya birdarbe olsa,neler ya?anaca??n?,nas?l karga?a ya?anaca??n?,21 nci yzy?l dnyas?nda bunun nas?l fiyaskoyla sonulanaca??n? en iyi d?necek insanlardan biriyim.

KENT OTEL TOPLANTILARININ TAMANINDAVARDIM

Toplant?lara ben hepsinde var?m. Ayda 1 ortalama toplan?rd?,yaz aylar? hari. Amac? neydi? ?lhan abi ?stanbuldan Ankaraya geliyor, o gelince Ankarada ya?ayan o?unlukla bir tak?m insanlar Kent Otelde yeme?e a?r?l?yor. Fikir al??veri?i iin. Kocaman restoran,btn masalar birle?tirilir. Byk dikdrtgen haline getirilir. Kat?lanlar 70-80 ki?i olurdu. Seyyar bir mikrofon elden ele dola??r. 7-8 tane de garson servis yapard?. Yeme?in paras?n? herkes kendi cebinden derdi. O da 35-40 milyon du galiba.Ne olacak bu memleketin halini insanlar tart???yor.Kim bu insanlar? Hepsi de AKPye kar?? olanlar. Ergenekon san?klar?n?n bir k?sm? da geliyordu. ?lhan Abi matrak birisidir. Mikrofonu al?r, her olayda ABDyi sular. Kafas?ndaki sulu mutlaka ABDdir. Bir ba?kas? sz ister, o konu?ur. ?? en sonunda AKPye kar?? bir ?eyler yapmal? olay?na gelir. Biz bu i?i CHP ile mi yapal?m? Yoksa ba?ka olu?um mu gerekir? Bu konu?ulur. Orda bulunan CHPli belediye ba?kanlar? Baykal? savunur. Bir k?sm? Baykal ile olmaz der. Orda tek bir gn ne darbe konu?uldu, ne ima edildi.

M?N?K KU? NE YAPIYOR?

Minik ku? emekli oldu.
BEK?R CO?KUN'UN AIKLAMALARI ?YLE:

5 YILLIK GELECE??M? SATARAK G?TT?M

Tabi ki bedavaya gitmedim, ald???m para var. Gelecek be? y?l?m? satarak ald???m para. 3-5 milyon ald???m? konu?mak ay?pt?r. Ald???m paran?n kuru?una kadar vergisini verdim.Bunlara cevab?m? ilk yaz?lar?mda verece?im.

TRK?YE FA??ZMLE YNET?L?YOR, LA?K CUMHUR?YET B?TT?

Trkiyede rejim de?i?iyor, fa?ist ynetim ba?lad?. Bunu Ay?e Armanda sylyor. Hepimizin kefil olaca?? Haberal,Balbay gibi insanlar ?u anda hapisteler. Laik Cumhuriyet bitti. Trkiye de?i?iyor. Bu orman yang?n? gibi,ltfen uyanal?m.

HRR?YET CUMHUR?YET KURUMUDUR

Ben o kuruma nas?l k?yar?m. nemli Cumhuriyet kurumlar?n? sayd???m?z zaman, hrriyeti de saymak laz?m. Hrriyet y?k?l?rsa rejim bitmi?ti.
?AM?L TAYYAR'IN AIKLAMALARI ?SE ?YLE:

ERGENEKON TOPARLANIRSA 1 NUMARA DE????R

1 Numara de?i?medi ama etkisi, gc azald?. Ergenekonda byk bir dalga beklemiyorum. Devletin zirvesinde yeni bir mutabakat olursa o zaman i? de?i?ir. Ergenekon yeniden toparlan?rsa 1 Numara de?i?ir.

ERGENEKONCULAR TSKDA GLEN?YOR

Ergenekoncular son dnemde silahl? kuvvetlerin iinde gleniyor. Dursun iek karargah de?il de Mersinde bir subay olsayd? bu kadar destek bulamazd?.

?AM?L TAYYAR K?ES?NDE YAZDI

Bir yaln?z adam

Kanal Ada moderatrl?n mer ?ahinin yapt??? Gr? Fark?program?nda Emin la?anla birlikteydik. Kan?mca seviyeli bir program oldu, muhtevaya ili?kin takdir, izleyicilere aittir.

la?an, program ncesi ve sonras? ok yak?n davrand?. Kimileri eli s?k?der, itiraf etmeliyim, Beykoz lokantas?ndaki sahur ziyafetinin faturas?n? kendi dedi. Bu arada ok zel sohbet imkan?m?z oldu.

Konu?tuklar?m?z? yazmak, sohbet adab?na uymaz. San?r?m, gzlemlerimi aktarabilirim.

Ayn? d?nmesek de la?an, ormanc? trksyle limon direni?indeki zibidilerin cirit att??? Hrriyetten kovulmas?n? hkmete ba?l?yor. Bir tasfiye listesinden sz ediyor. Bu konudaki d?ncelerimi biliyorsunuz, yle bir liste olsayd?, hepsinin tasfiyesine tereddtsz vize ?kard?.

Velev ki, bu iddias? bir an iin do?ru olsun. Medyadaki koordinatlar? AK Parti kar??tl??? zerine kurulu veya kendilerini nc yolda konu?lanm?? gibi izah edenlerin, la?ana kucak amas?n? beklersiniz.

Hadi onlar? getik.

nemli isimleri Ergenekonda yarg?lanan ve kendilerini AK Partinin devrilmesine adam??lar?n vcut buldu?u Cumhuriyet Gazetesi veya ART, kucak aabilirdi. stelik ARTde Mustafa Balbayla ortak program? vard?.

?kisi de olmad?. Birileri engelledi. Engelleyenler, can ci?er arkada?lar?yd?. Dedim ki; Ayn? davaya inansan?z bile hi kimse pl?nde ba?ka horoz istemiyor...

la?an: Aynen yle...

Solcusu, sa?c?s?, Ergenekoncusu, demokrat? hi fark etmiyor; sistem her yerde ayn?.(http://www.stargazete.com/)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri