forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_yilmaz
Mehmet Y. Y?lmaz Milliyet'e Genel Yay?n Ynetmeni oldu?unda ilk icraat? byk bir tasfiyeye giri?mek olmu?tu. Bir 28 ?ubat gn Milliyet'te ok say?da yazar?n yaz?lar?na son verildi. Ayn? gnlerde Hrriyet'te de benzer bir operasyon yap?l?yordu.

Takvimler 2001 y?l?n? gsteriyordu. O dnemde bilindi?i gibi Trkiye byk bir ekonomik krizle bo?u?uyordu. Kriz en ok da medyay? etkilemi?ti.
Milliyet ve Hrriyet'ten gnderilenlere gereke olarak yeniden yap?lanma ve ekonomik kriz gsterilmi?ti.
MEHMET YILMAZ ?? BA?INDA...
Mehmet Y?lmaz 2001 y?l?n?n ?ubat ay?nda Milliyet Gazetesi'nin ba??na geer gemez byk bir operasyon yapm??, Yal?n Do?an, Umur Talu, ?ahin Alpay, Duygu Asena, Yal?m Eralp, Nilgn Cerraho?lu, Do?an Heper ve Zeynep Oral bir ok ismin yaz?lar?na son vermi?ti.
UMUR TALU: SUSTURULMAK ?STEND?K
Olaya daha yak?ndan bakmak iin DKM'nin ar?ivine gz at?yoruz. Umur Talu'nun 12-13-14.08.2002 tarihlerinde Star Gazetesi'ndeki yaz?lar?kar??m?za ?k?yor. (Tamam? iin t?klay?n)
Talu her 28 ?ubat srecinden Milliyet'ten gnderilene kadar srete ya?ad?klar?n? okuruyla payla??yordu.
FEHM? KORU: TRK BASINININ EN BYK TASF?YES?
Fehmi Koru bugnkyaz?s?nda 2001 y?l?nda gerekle?en i?ten ?karmalar? 'Trk bas?n?n?n en byk tasfiye hareketi' olarak nitelendirmi?.
...
Gryorsunuz, kimse tasfiye olmuyor, herkese bir yer, bir grev, bir i? bulunabiliyor... Kurum byk olunca sorunlar? zmek daha kolay...
Erol Simavi Hrriyet'in patronuyken dnemin gl adam? Turgut zal'la at??m??t?. at??m??t? derken gerek bir sava?tan sz ediyorum; yay?n ynetmeninin kaleme ald??? patronun imzas?n? ta??yan bir yaz?y? srman?et yay?mlad? Hrriyet... Erol Bey, bodozlamadan, Turgut zal'? dengesizlikle suluyordu yaz?s?nda; By-pass ameliyat? geirenlerde dengesizlikler olur diyerek...
Bodozlama sald?r?n?n k?sa vadede gerekle?en sonucu ?u oldu: zal'la bar??an patron imzas?n? ta??yan yaz?n?n esas sahibi olan yay?n ynetmenini grevden ald?; yerine 'Gnayd?n' ve 'Tan' gibi hafif(me?rep) gazetelerin mucidi k?demli bir gazeteciyi getirdi...
Grevden al?nan yay?n ynetmeni korkun bir suikasta kurban gitti sonradan; onun yerine getirdi?i ynetmeni, patron, Hrriyet ile uyumsuz grp, birka ay sonra yenisiyle de?i?tirdi. Bir sre nce niden Ankara Temsilcisi yapt??? bir akademisyeni getirdi Hrriyet'in ba??na...
Kurum byk olunca zm daha kolay demem bu sebepten... Erol Simavi dnemin gl siyasisi Turgut zal'la ve misyonuyla ilgili kendisine raporlar sunan bir akademisyeni, dnemin ruhunu iyi yans?tt??? d?ncesiyle, gazete kadrosuna katm??t?; gazete mutfa??nda hi al??mad??? halde akademisyeni ynetime getirmekte fazla tereddt etmedi.
Ona nce Ankara Bro'yu tanzim ettirdi, sonra da gazetenin en tepe yneticili?ini eline teslim etti...
Hrriyet tarihinin o gnlere dair sayfalar? nedense unutulur. Oysa, gazetenin grd? ciddi bir tasfiye o dnemde ya?anm??t?. K?sa sre sonra yay?n ynetmenli?ine gelece?ini bilen birinin zarif vcut al?m?yla...
?stifa yoluyla tasfiye edilenler aras?nda yer alan ?smet Solak, kendisine yneltilen Hrriyet'ten neden ayr?ld?n?z? sorusuna cevap verirken olay? y?llar sonra ?yle anlatacakt?:
Rahmi Turan ba?a geldi. Magazinciydi kendisi. Ben tan?m?yorum o ana kadar, hi al??mad?k beraber. Erol Simavi'nin o?lu Sedat Bey, 'gazetenin tiraj? d?yor bu da tiraj getiren bir adam' diye onu getirmek istedi. Biz de ekip ruhuyla hareket ederdik. 1988'te ok iyi bir ekip vard? Hrriyet'te. Ertu?rul zkk, ben, Nurcan Akad, Esen nr ve Serdar Turgut. 'Be?li ete' diyorlard?. Hrriyet'in Ankara brosu tart???lmaz bir stnlk sa?lam??t? Ankara'da. etin Eme'in grevden al?naca?? syleniyordu. Bir gn telefon geldi, ben de sendika genel kurulu iin ?stanbul'dayd?m. 'Biz drdmz istifa ediyoruz, karar iin seni bekliyoruz' dediler. Ben genel sekreter aday?yd?m kongrede. Oray? ylece b?rak?p dndm. Sonra istifa ettik. Ama Ertu?rul zkk vazgeti. Biz drdmz Gne?'e getik.
Art?k 'ay?plar' aras?na girdi?i iin 'tasfiye' szc?, Do?an Grubu'nun en s?k gazeteci ve yazar tasfiye eden grup oldu?u bir trl akla gelmiyor. Oysa 2001 y?l?nda, Trkiye'de yeni bir dnemin ba?layaca?? beklentisiyle, nce Milliyet'ten sonra da Hrriyet'ten baz? yazarlar tasfiye edilmi?ti.
De?i?im tasfiyeyi yapanlar?n bekledi?i istikamette gerekle?medi sonradan, ama olsun; epey gazeteci-yazar o dnemde i?siz kald?.
Kimler mi? Milliyet'ten Umur Talu (?imdi Habertrk'te), Nilgn Cerraho?lu (?imdi Cumhuriyet'te) ve ?ahin Alpay (?imdi Zaman'da)... Hrriyet'ten Sekin Tresay, Zeynep Atikkan ve Oya Berbero?lu...
O zaman bir yerlerden kula??ma gelen, Hrriyet'ten at?lan meslekta?lar i? de bulamayacak, nk hangi gazeteyle konu?salar, ard?ndan 'bunlar? almay?n' uyar?s? geliyormu? duyumuma, itham?n muhatab? olan ki?i, avukat? arac?l???yla, Yok yle bir ?ey a?klamas? gndermi?ti.
Bu meslekte dirsek rtm? Zeynep Atikkan ile Oya Berbero?lu bugn de i?siz...
Sizin anlayaca??n?z, 'tasfiye' ?imdilerde ay?p bir szck oldu; gemi?te ise Do?an Grubu bnyesinde pek ok 'uzun b?aklar gecesi' ya?anm??, ok say?da yazar grup d???na yollanm??t?.
'Vuru?kan' bir kadroya yol amakla Erol Simavi'nin ynteminin tersini benimsemi? grnyor Ayd?n Do?an... Playstation'u gereksizle?tirecek gnler var nmzde...
Haz?r olun.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri