forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

"Tan??t???m?z gnlerde, Ba?c?lar Adliyesinde bas?n sular?yla ilgileniyordu.ete liderli?inden hkm giyen ve Ergenekon davas?n?n nemli san?klar? aras?nda yer alan Sedat Peker hakk?nda yapt???m haberlerin neredeyse tamam?na dava at?."
Gazeteci Lube Ayar, adli konularda yapt??? haberlerle bilinir. Milliyet, Star ve Habertrk'te al??t?ktan sonra ?u anda Do?an Ak?n'?n yay?n ynetmenli?ini yapt??? T24.com.tr sitesinde zel haberler yap?yor...
Lube Ayar, Bak?r Adliyesinde bas?n davalar?na bakan ve son olarak Hlya Av?ar'? at??? soru?turmayla gndeme gelen savc? Ali ak?r'la ilgili ba??ndan geenlerleri kaleme alm??.

T24.com.tr'de yay?nlanan yaz? ?yle:
Savc? Ali ak?r: Erkek olsan oktan vurulmu?tun!
Y?llard?r ?stanbul adliyelerinde haber koval?yorum.
Bu nedenle ok say?da hkim ve savc? tan?yorum.
Ancak, yzlercesi aras?ndan sadece biri beni korkutmay? ba?ard?.
O da, ?ark?c? Hlya Av?ara soru?turma, yazar ?pek al??lar'a Latife isimli kitab?, gazeteci ?amil Tayyar'a da Ergenekon haberleri nedeniyle davalar aan, son olarak Veli Kkn ajandas?ndan ad? ?kan Bak?rky Cumhuriyet Savc?s? Ali ak?r
Tan??t???m?z gnlerde, Ba?c?lar Adliyesinde bas?n sular?yla ilgileniyordu.
ete liderli?inden hkm giyen ve Ergenekon davas?n?n nemli san?klar? aras?nda yer alan Sedat Peker hakk?nda yapt???m haberlerin neredeyse tamam?na dava at?.

Savc?'n?n odas?na al??amad?m

?fade vermeye gitmek, s?ka tekrarlad???m bir rutine dn?m?t. Yine de savc?n?n odas?na al??amad?m. Duvarlar? ssleyen bozkurtlu takvimler, siyasi sembol anlam?na gelebilecek sslemeler odada sergileniyordu.
Ali ak?r?n hakk?mda at??? tm davalar mahkemede birle?tirildi. Duru?malardan birinde, Milliyetin o dnemki Genel Yay?n Ynetmeni Sedat Ergin ve Sorumlu Yaz?i?leri Mdr Hasan akkalkurt da, san?k sandalyesinde benimleydi. Art?k Sedat Pekerin e?i olan gen avukat, gbek dekoltesi, milyarl?k antalar? ve Ba?dat Caddesine zg Trkesiyle duru?maya renk kat?yordu. S?k s?k Mvekkilim yard?msever bir i?adam?d?r diyor, parma??n? sallaya sallaya bizi i?aret ediyor ve stne basa basa san?klaaarrr diye devam ediyordu. Tek kelimeyle utan vericiydi.

Silah var, ama silahs?z rgt!

2006 y?l? Haziran ay?n?n son gnlerinde Sedat Pekerin bir numaral? san?k oldu?u Kelebek Operasyonuna ili?kin davada sona yakla??ld?. Savc? Selim Berna Altay, mtaalas?nda aynen ?unlar? syledi:
San?klar?n ortak haks?z menfaat temin etmek amac?yla ok say?da cebir ve ?iddet unsurlar? ieren sular i?lemek niyeti alt?nda bir arada bulunduklar? belirlenmi?tir. Eylemlerinin ?ekilleri, hareket tarzlar?, toplumun de?i?ik kesimleriyle kurduklar? ili?kiler ve talimat? do?rudan do?ruya Peker taraf?ndan verilmemi? olan iki bar kur?unlamas? haricinde, ?iddet eylemlerinde dahi silah kullan?lmam?? olmas?, olaylar birlikte de?erlendirildi?inde rgtlenmenin silahl? olmad???, (son operasyonda) ele geirilen 4 adet ruhsats?z ve baz? ruhsatl? tabancalar?n rgtn hedef ve amalar? do?rultusunda haz?r bulunduruldu?unun kabulne yasal olanak bulunmad??? kanaatine var?lm??, bu ynden silahs?z rgtlere ili?kin ceza maddelerinin tatbiki talep edilmi?tir.
Savc? cmlesini tamamlad???nda, tam bir ?ok ya?ad?m.
Gazeteye gider gitmez, dava dosyas?n? ?kard?m, yeniden incelemeye ba?lad?m. Dosyada yer alan polis fezlekesine gre, 90l? y?llardan gnmze kadar, Pekere ynelik operasyonlarda 18 adet ruhsatl? silah, 61 adet ruhsats?z silah, 1183 adet mermi ve 7 av tfe?i ele geirilmi?ti. Aralad?nda adam ldrme, silah zoruyla adam kald?rma ve senet imzalatma sular? da cabas? Bu bilgileri ieren haberim, ertesi gn ??te Sedat Pekerin silahs?z rgt ba?l???yla Milliyette yay?nland?.

Ali ak?r'dan bir soru?turma daha ve zeri izilmi? foto?raf?m

ok gemeden gazetemizin hukuk brosundan arad?lar ve Ali ak?r?n hakk?mda bir soru?turma daha at???n? sylediler.
Avukat arkada??mla birlikte belirlenen saatte savc?n?n odas?ndayd?k. Savc?, biraz havadan sudan konu?tuktan sonra arkas?na yasland? ve Lube, bu adamlarla ilgili yazma art?k. Bak sen erkek olsan oktan vurulmu?tun ha! dedi.
Neye u?rad???m? ?a??rd?m. Ne diyece?imi bilemedim. Glmsedim, Yok art?k daha neler diye gei?tirmeye al??t?m. Ali ak?r, elindeki dosyay? bana uzatt?. Hakk?mdaki ?ikyet dilekesine eklenen gazete kuprn gsterdi. Bana ait foto?raf?n zeri karalanm??t?. Elbette ki savc?, bunun ne anlama geldi?ini biliyordu. Ve benim de bilmemi istiyordu.
Nutkum tutuldu. Avukat?mla gz gze geldik. K?sa bir szl ifadenin ard?ndan yaz?l? ifademi sundum ve odadan ?kt?m.

Ve Sedat Peker davalar? geri ekildi

Gazeteye dnd?mde hukuk brosunu aray?p, tan?k oldu?um olayla ilgili dileke verilmesini istedim. Ve bir dileke haz?rlan?p, savc?l??a sunuldu. Etkisini de ok abuk gsterdi.
Sedat Pekerin tecrbeli avukatlar?ndan ?eyda Y?ld?r?m, beni cep telefonumdan arad? ve Sana at???m?z tm davalardan ekiliyoruz. Bir daha byle haberler yapma, biz de dava amak zorunda kalmayal?m dedi. Ben de, Bunun pazarl???n? yapamay?z. Ben haberimi yapar?m, sen de istersen davan? aars?n dedim. Ve yle de oldu
y?ld?r Ali ak?r ad? her geti?inde, o gn yeniden ya??yorum. Son zamanlarda duyduklar?ma i?te bu yzden ?a??rm?yorum

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri