forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kullalar_panel
UNESCO ve Avrupa Komisyonu taraf?ndan finanse edilen bir proje kapsam?nda "Türkiye'de etkin medya özdenetimi ve haber ombudsmanl??? mekanizmalar?" konusu tart???ld?. 
 
UNESCO ve Avrupa Komisyonu taraf?ndan finanse edilen ''IPA 2007 Güneydo?u Avrupa Sivil Toplum Medya Bölgesel Program?: AB Normlar?na Uyum ?çin Katk?'' projesi çerçevesinde düzenlenen ''Türkiye'de Etkin Medya Özdenetimi ve Haber Ombudsmanl??? Mekanizmalar? için Yuvarlak Masa Toplant?s?'' medya temsilcilerinin kat?l?m?yla gerçekle?tirildi.
 
?stanbul Politikalar Merkezi'nde Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'?n yönetiminde gerçekle?en toplant?da Proje Dan??man? Ognian Zlatev, projeyle ilgili bir sunum yaparak bölgeyle ilgili bir çerçeve ortaya koydu.
 
Zlatev, Balkanlar?n Bat?s?nda uluslararas? medya sahipleri görülürken, Türkiye'de yerli bir medyan?n mevcut oldu?unu, bu iki yap?n?n ba?lang?çlar? farkl? olsa da payla?t?klar? sorunlar?n ortak oldu?unu dile getirdi. Bat? Balkanlarda medyadaki standartlar?n çok yüksek olmad???n? ve toplumun kaliteden ?ikayetçi oldu?unu anlatan Zlatev, S?rbistan'da medya sistemi ve eti?i ile ilgili tart??malar?n sürdü?ünü söyledi.
 
Toplant?da ''Özdenetim arac?l???yla mesle?e sayg? ve güven nas?l yarat?labilir?'' ba?l?kl? bir konu?ma yapan Bahçe?ehir Üniversitesi Ö?retim Üyesi, Zaman ve Today's Zaman gazeteleri kö?e yazar? Dr. ?ahin Alpay da, demokratik bir toplumda medyaya neden ihtiyaç oldu?unun fark?na var?lmas? gerekti?ine dikkati çekti.

Demokrasinin i?lemesi için vatanda?lar?n üst düzey bilgi, farkl? ve kaliteli yorumlara ula?abilmeleri, medyan?n toplum sorunlar?n? konu?uldu?u bir ortam haline gelmesi gerekti?ini anlatan Alpay, medyan?n güç sahiplerinin kanunlara, ahlaka, demokrasiye ayk?r? davran??lar? olup olmad???n?n denetlemesi yani 4. kuvvet olma i?levinin de önemli oldu?unu kaydetti.
 
Bütün bunlar?n yap?labilmesi için medyan?n ifade ve di?er özgürlüklerinin k?s?tlanmamas?, medyan?n gerek hükümet, devlet, gerekse medya patronlar?ndan editoryal olarak ba??ms?z olmas? gerekti?ini söyleyen Alpay, medya patronlar? ile devlet aras?nda bir duvar örülmesi gerekti?ine i?aret etti.

''B?Z? DAHA GÜÇLÜ KILAR''
 
Dünya Ombudsmanlar Örgütü (ONO) Ba?kan? ve The Observer Okur Editörü Stephen Pritchard, ''Haber Ombusmanl??? ve ONO - Bugün ve yar?n?n medyas?nda özdenetim için etkin küresel model'' ba?l?kl? konu?mas?nda ?ngiltere'de medya ombudsmanl??? mekanizmas?n?n zor kabul edildi?ini, ilk ba?latan The Guardian gazetesinin yan? s?ra The Observer'?n da 8 y?ld?r bu müesseseyi kurmu? oldu?unu anlatt?.
 
Habercilikte güvenilirli?in sat??lar? artt?rd???na dikkati çeken ve omdusmanl?k mekanizmas?n?n ?effafl?k getirerek okuyucuya güven verdi?ini belirten Pritchard, yap?lan bir ara?t?rmaya göre okur editörü olan gazetelerin okurlar?n yüzde 70'inin güvenini kazand???n?n görüldü?ünü söyledi.

Mekanizman?n, ?ikayetlerin mahkemeye intikal etmeden önce çözülmesi aç?s?ndan da önemli oldu?unu söyleyen Pritchard, ?ngiltere'de ?ikayetler için Bas?n Konseyi ve Bas?n ?ikayetler Komisyonu bulundu?unu, bunlar?n d???nda gazetelerin de belli davran?? kurallar? oldu?unu kaydetti. Pritchard, ''Gazeteciler kendileri etik kurallar?n? olu?turabilirler bu bizi daha güçlü k?lar'' dedi.
 
''BELK? REFORMA ?HT?YAÇ VAR''
 
Milliyet Gazetesi Kö?e Yazar? Mehve? Evin de, ''Medyada Etkin Özdenetim ?çin Nas?l Bir 'Bas?n Konseyi' Modeli'' ba?l?kl? konu?mas?nda Türkiye'de ba??ms?z, reform geçirmi?, yeni bir Bas?n Konseyi ihtiyac? oldu?unu vurgulad?.
 
?rlanda'daki yap?y? örnek gösteren Evin, bu ülkedeki konseyin sadece gazetecilerden olu?mad???n?, akademisyenler ve sivil toplumdan da insanlar?n yer ald???n? anlatt?.
 
Bas?n meslek ilkelerinin baz?lar?n?n uygulamas?nda sorun ya?and???n? söyleyen Evin, ''Baz? maddeleri yenilemeye ve belki de reforma ihtiyaç var'' dedi. Evin, konseyin finansman?n?n da ba??ms?zl??? aç?s?ndan önem ta??d???n?, konseyin i? güvenli?i ve çal??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesiyle de ilgili bir ?eyler diyebilmesi gerekti?ini ifade etti. Evin, ''Reforme, daha ba??ms?z bir bas?n konseyinin, hükümet-gazeteciler aras?ndaki gerginlikleri büyük sonuçlar do?urmadan çözece?ine inan?yorum'' dedi.
 
ZAMAN GAZETES?
 
Toplant?n?n ikinci bölümündeki tart??malarda Prof. Dr. Haluk ?ahin, ''Biz biraz Bas?n Konseyi ve ombudsmanl?k gibi modas? geçmi? ?eylerden bahsediyoruz'' diyerek, medyan?n dijital dönemde kar?? kar??ya kald??? sorunlarla, klasik medya çal??anlar?n?n i?sizlik tehlikesine de?indi.
 
Haluk ?ahin, Alpay'a ''Fethullah Gülen cemaatine ait oldu?u bilinen bu gazetenin hükümet, devlet ve sermaye aç?s?ndan ne kadar ba??ms?z oldu?unu, sermaye yap?s?n?, Fethullah Gülen hakk?nda gazetede ele?tiri yay?mlan?p yay?mlanamayaca??n?'' sordu.
 
Alpay da, ''yurt d???nda dini temelli pek çok medya kurulu?u oldu?unu'' ifade ederek, ''Gülen cemaatinin Türkiye'de din temelli örgütlenmelere kar?? devletin laiklik anlay???ndan gelen korkularla ve bask?lar sebebiyle ?effafla?amad???'' görü?ünü savundu. Zaman Gazetesi'nde de ''hiçbir gazetede olmad??? gibi editoryal ba??ms?zl?k olmad???n?'' öne süren Alpay, ''gazetenin okuyucusu, çal??anlar? ve destekleyenlerinin Gülen'e sayg?s? sebebiyle bu ?ekilde yay?n yap?lmad???n?'' iddia etti. Alpay ''Zaten Gülen'e sayg?s? olmayanlar?n da bu gazetede çal??malar?na imkan bulunmamaktad?r'' dedi.
 
''Fikri aç?dan geni? bir yelpazeyi temsil eden Zaman'?n referans gazete olma yönünde ilerledi?ini'' söyleyen Alpay, ABD'deki ''The Christian Science Monitor'' gazetesini de örnek gösterdi.
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri