forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Üçüncü ihbar mektubunda Genelkurmay'?n film i?ine de son derece merakl? oldu?u ortaya ç?kt?. Lahika Harekât Plan?’nda, “irtica” ve “terör” konulu iki film çekilmesi talimat? ve ayr?nt?l? senaryo önerileri de yer al?yor...
?lk filmde, türban takan bir k?z, askerî lojmanda oturan üstçavu? karde?inin yan?nda kalmaya ba?lar ve birdenbire... ?kincisinde, peri?an Güneydo?u’da fedakârca görev yapan komutanlar anlat?l?r.

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Harekât Plan?’nda en dikkat çeken bölüm TSK’n?n irtica ve terör konular?nda yapt?rmay? dü?ündü?ü sinema filmlerle ilgili bölümler. 500 biner TL bütçe ayr?lan filmlerin askerle ili?kisinin de?ifre olmamas? için Genelkurmay, Bilgi destek Dairesi’nden emekli olmu? bir yüzba??n?n kurdu?u ?irketi kullanmay? dü?ünmü?. Terörle mücadele temal? ilk filmin hikayesi planda “Güneydo?u bölgesinde tim komutanl??? yapan bir üste?menin ya?am?ndan kesitler e?inin bak?? aç?s?ndan yans?t?lacakt?r” diye anlat?lm??.

Türbanl? subay karde?i

TSK’n?n irtica konulu ikinci filminde verilecek ana mesaj ise “TSK’n?n din kar??t? olmad???, dinin ticaret, siyaset ve ki?isel ç?kar elde etmek için kullan?lmas?na kar?? oldu?u.” Planda filmin senaryosu “Rütbeli bir TSK personelinin, irticai dü?ünce ve tutumlara sahip olan, ancak daha sonra bu görü?lerini terk eden k?z karde?inin gözünden TSK’n?n anlat?lmas?” olarak tarif edilmi?.

Planda her iki film için de bir dan??manlar kurulu olu?turulmu?. ?rtica konulu filmde önerilen dan??manlar: Fehmi Çalmuk, Ömer Lütfi Mete, Emin Çöla?an, Prof. Y.N.Öztürk, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz.

Terör konulu film için önerilen dan??manlar ise Prof. Dr. Deniz Ülke Ar?bo?an, Dr. Ercan Çitlio?lu, Yazar Soner Yalç?n, yazar Ömer Lütfi Mete, gazeteci Güler Kömürcü.

De?ifre olmamas? için...

Her iki filmin de “kamuoyu yaratma gücü bulunan bir yap?m ?irketine ve ünlü bir yönetmene yapt?r?lmas? isteniyor ve örnek olarak ?u isimler s?ralan?yor: Mustafa Alt?oklar, Ali Özgentürk, Y?lmaz Erdo?an, ?erif Gören, Fatih Ak?n, Osman S?nav, Yavuz Tu?rul, Ça?an Irmak, ?rfan Tözüm, Zülfü Livaneli veya Sinan Çetin.

Film yap?m?nda dikkat edilecek noktalar ise ?öyle s?ralanm??:

1) Film maddi olarak desteklenecektir. Hangi a?amalarda ne miktarda deste?in ödenece?i bir anla?mayla belirlenecek ve kar??l?kl? sözle?me yap?lacakt?r.

2) Faaliyetin de?ifre olmamas? için sözle?me, kurum ad?na yap?lmayacak, “BAZ Strateji ve Ara?t?rma Merkezi ” ad?na yap?lacakt?r. (?irket; Bilgi Destek D.B?k.l???ndan emekli olmu?, uzun y?llar MGK’da psikolojik harekât faaliyetlerinde çal??m??, “güvenilir ki?i” olarak tan?mlanan E.Yb.Bülent A??lönü’ne aittir. BAZ’la kurum aras?nda ki?isel sözle?me yap?lacakt?r. Tml.?nc.?.Md. anla?may? kurumsal aidiyeti olmadan, -rütbe, unvan, kurumla ili?kisini gösteren ibare kullanmadan- yapacakt?r.)

3) Verilecek maddi destek genel bütçeye ve genel mali denetime dahil olan bir fas?ldan olmayacakt?r. (Kantin gelirleri, örtülü ödenek veya OYAK ?irketlerinden birinin tan?t?m ve halkla ili?kiler harcamas? vb. gibi)

4) Filme verilecek destek 550.000 TL civar?nda olacakt?r. Filmin daha güçlü bir kamuoyu yarataca?? f?rsatlar?n ortaya ç?kmas? durumunda verilecek destek artabilecektir.

5) Filmde, temalar dolayl? olarak verilecektir. Bunun için filmde kurumun ismi veya kurumun müdahil oldu?unu gösteren emarelere yer verilmeyecektir. Ancak filmde uygun mesajlar?n verilip, verilmedi?i denetlenecek ve düzeltici i?lemler yapt?r?lacakt?r.

6) Filme dan??man deste?i verilecek ve talep halinde uygun birliklerde görevi aksatmayacak ?ekilde çekimler yap?lmas?na izin verilecek, birlik imkânlar? dahilindeki ihtiyaçlar kar??lanacakt?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri