Yazdır

Aktif .

mustafa_koker_225MUSTAFA KÖKER - LONDRA 

En son söylenecek olan? ba?tan söyleyeyim. Boyutlar? Birle?ik Krall?k ötesine ta?an ?u “telekulak” skandal? yüzünden News of the World gazetesinin yay?n hayat?na son vermesi bir “temiz medya” giri?imi de?il.

Koalisyon hükümetini ve do?rudan Ba?bakan David Cameron’u da vuran skandal nedeniyle News of the World'un kapanmas? Rupert Murdoch imparatorlu?unun büyük bal?k yakalamak için att??? küçük bir yem asl?nda.

Ama 168 y?ll?k bir gazetenin feda edilmesi üzerinde konu?maya de?er bir önem ta??yor.

Çünkü Murdoch’un, ?irketi News Corporation’u Britanya’n?n medya tekeline dönü?türmesine yol açacak olan BskyB’ye sahip olmas? sözkonusu.

Skandal?n bugünlerde alevlenmesinin nedeni de, koalisyon hükümetinin küçük orta?? Liberal Demokratlar’a ra?men bunun gerçekle?me ihtimali.

BskyB hisselerinin Murdoch’a ait News Corp?ratin'a sat?lmas?na bizzat Ba?bakan David Cameron’un s?cak bakmas?, skandal?n alevlenmesinin belki de as?l nedeni.

Konuya sadece medya eti?i aç?s?ndan bakanlar?n haf?zalar?n? yoklamay? da hükümetle, daha do?rusu Muhafazakar Parti ile bu konu aras?nda ba? kurmakta zorlanmalar? do?al.

The Sun gibi ülkenin en çok satan tabloid gazetesi ve birçok medya kurulu?u Rupert Murdoch’un sahibi oldu?u News International’a ait.

BskyB sayesinde dijital medyay? da bünyesine dahil etmesi, News Corporation’u Britanya'da siyasetten ekonomiye kadar hemen her alanda haks?z bir rekabetin taraf? haline getirecek.

Dünyan?n birçok ülkesinde 180’e yak?n gazete ve 80’e yak?n televizyon kanal?n?n sahibi olan bir medya devinin Britanya’da da çok etkili olmas? hükümetin deste?i olmadan mümkün olamaz pek.

Belki de bu yüzden Murdoch, saf de?i?tirerek 2009 y?l?n?n Eylül ay?nda muhalefette olan Muhafazakar Parti’ye deste?ini ilan etti.

Yani BskyB’nin temeli 30 Eylül tarihli The Sun gazetesinin “??çi Partisi Kaybetti” man?eti ile at?ld? denebilir.

O güne kadar ??çi Partisi’ni destekleyen Rupert Murdoch’un The Sun gazetesi, okurlar?na Muhafazakar Parti’yi i?aret ederek ??çi Partisi’nin yeni lideri Gordon Brown’a s?rt?n?, Muhafazakarlar?n lideri David Cameron’a ise yüzünü döndü.

2010 May?s ay?nda yap?lan seçimlerden birinci parti olarak ç?kan Muhafazakarlar, Liberal Demokrat Parti ile koalisyon kurdu.

Bendeniz bu konuyu 13 Kas?m 2009 günü “Medya Kimin Medyas?” ba?l??? ile ele alm??,

“ ‘??çi Partisi Kaybetti’ man?etinin arka plan?nda as?l verilmek istenen ‘Murdoch imparatorlu?u art?k Muhafazakar Parti’yi destekliyor’ mesaj?n? de?erlendiriyordu.

Kamuoyu yoklamalar?nda puanlar? yüksek görünen ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ile Murdoch grubu aras?ndaki yak?nla?ma, Sun gazetesinin sözkonusu o ba?l??? ile ilan edilmi? oldu asl?nda.

O günlerde Murdoch grubunda artan iktidar kar??t? haber ve yorumlar, ‘medya-siyaset ili?kisi’ konulu bir tart??may? da ba?latt?.

Özellikle Sun’?n, ??çi Partisi hükümetinin Afganistan politikas?na yönelik ‘sald?rgan’ üsluplu bir kampanyaya dönü?en yay?nlar?, Ba?bakan Gordon Brown’un, Rupert Murdoch ile yeniden temas kurdu?u haberlerine de yol açt?.

‘Medya- siyaset ili?kisi’ tart??mas?, ülkenin seçim dönemine girmesi nedeniyle bütün medyay? içine alacak bir tart??maya dönü?ece?e benziyor” diye irdelemi?tim sözkonusu yaz?mda.

??te bugünün s?cak gündemini olu?turan “telekulak” skandal?na ve News of the World gazetesinin kapanmas?na bakarken geçmi?te ba?layan geli?meler bugün gelinen nokta ile ili?kilendirilmezse ciddi bir eksiklik ç?kar ortaya.

Dolay?s?yla konu da tam olarak anla??lamaz.

Ba?bakan David Cameron’u da dolayl? olarak vuran telekulak skandal?n?nn?n nedenlerini sorgularken, Ocak ay?nda istifa etmek zorunda kalan Andy Coulson’u neden daha sonra ileti?im dan??man? yapt???n? da beraber dü?ünmek gerekiyor ba?bakan?n.

Kuvvetler ayr?l??? kategorlendirmesinde dördüncü s?ray? i?gal eden medyan?n yerini de sorgulamak, art?k kaç?n?lmaz bir durum.

Medya ile iktidar?n, iktidar ile sermayenin bu kadar içli d??l? oldu?u günümüzde at?lan kimi ad?mlar?n “temiz medya” paketine sar?ld???n? hat?rlayarak, David Cameron’un neden telekulak skandal?n?n merkezinde bulundu?unu ve Rupert Murdoch’un, News of the World’u neden sözümona feda etti?ini daha sa?l?kl? analiz edebiliriz.

Bir dü?ünün bakal?m.

mustkoker@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri