Yazdır

Aktif .

necef_ugurlu_300NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

U?ur Dündar kolay kolay tepesi atmayan gençlerin tabiriyle ‘cool’ bir adamd?r. Sanat dünyas?yla çat??t??? da asla görülmemi?tir. Yeri geldi söyleyeyim sanatç? dostlar?na da son derece duyarl?d?r. Bir s?k?nt?lar?n? hissederse maddi manevi elinden geleni yapmaya haz?r oldu?unun pek çok defalar bizzat tan???y?m.

 

U?ur Dündar’?n sabr?n? ta??rmak da kolay i? de?ildir lakin   Ajda Pekkan pek çok konuda oldu?u gibi, bunu da nas?l ba?ard? hayretler içindeyim.

Y?l?n ikilisi Egemen Ba??? ve Ajda Pekkan ‘?n sinir ettikleri elbette U?ur Dündar’la s?n?rl? de?il. Biri siyasetçi, di?eri ‘Superstar’ ?u günlerde sinir olmak için iki sa?lam neden!

Yapamayaca?? ?eyleri yapabilirmi? gibi konu?mak, avurt satmak epey yayg?nd?r ‘starlar’?m?z aras?nda. Anlamlar?n? bilmedi?i kelimeleri kula?a ho? geliyor hadi kullanay?m maksad?yla kullananlara da al??t?k, kusur gibi gelmiyor art?k esasen Mizah yoklu?unda ho? bir ortam olu?turuyorlar. Onlar söylüyor biz gülüyoruz.

Bir de prensiplerin adamlar? var, siyasetçiler aras?nda oluyor , söylemleri aç?k, net, fakat hiçbirini uygulam?yorlar. Teorileri kuvvetli pratikleri zay?f, onlara da al??t?k hatta a??zlar?ndan ç?kanla uygulad?klar? uymayanlar topluma moral veriyorlar, ‘ben de tutars?z olabilirim bak o da tutars?z koskoca bakan’   diye insan kendine avans veriyor e bu da ho? bir rahatlama.

Ajda Pekkan nas?l bu kadar rahat sall?yor kimsenin kimseyi dinlememesine mi güveniyor acaba derken Say Yay?nlar?’ndan ç?kan Yalç?n Pek?en’in ‘Dilin Kemi?i Yok’ kitab?n? tekrar okumaya ba?lad?m ve gördüm ki röportaj alan?nda bir ba?yap?t, ders kitab? yazmakla kalmam?? ayn? zamanda Türkiye’nin medya ça??na bir antoloji belgelemi? Yalç?n Pek?en. Gençler için özellikle okul müfredatlar?nda yer almal?.

Yalç?n’?n kitab?nda Metin Akp?nar ‘Iss?z adaya dü?sem yan?ma Zeki’yi de al?rd?m’ diyor, ?brahim Tatl?ses politik görü?leriniz nedir sorusuna ‘Akl?m ermez. Halk?n mal? oldu?um için ayr?m yapmam’ diye yan?t veriyor.

AJDA PEKKAN RÖPORTAJI

Kitapta Ajda Pekkan’la yapt??? efsane röportaj? ise tekrar okumaya doyamad?m, kaç y?l geçti aradan popüler kültür içinden ç?kan bir röportaj bu kadar m? klasikle?ir... Ho? Ajda Han?m ya?land?kça, pardon y?llar geçip ya?lanmad?kça hala keramete perende att?rmakta. ‘Ben proleterim’ mesela bunlardan biridir. Halil Ergün’le kar??l?kl? oturan Proleter kalkar , burada proleterlik dostluk ve sevdaya dahildir , anlayabiliyoruz.

Ajda Pekkan bir ?ark?s?nda da sözleri zaman zaman ‘Ben bir albay k?z?y?m lay lalay lay’ diye de?i?tirirdi onu da çok anlaml? bulurum. Yalç?n’?n yapm?? oldu?u röportajda daha ne unutulmaz laflar? var . Örne?in Y.P. etin fiyat?n? soruyor, Ajda Pekkan ?öyle yan?tl?yor:

‘Takip etmeme imkan yok. O kadar diyalektik olaylar ki lojik de?il bu sizin sorunuz.’

Röportaj?n bir ba?ka yerinde de ‘Dört neslin sanatç?s? olmak çok zor. ?nsanlar seni anlam?yorlar’ diyor. Ajda dikkat çekerim anla??lmamaktan ?ikayetçi, ee böyle konu?ursa anlamakta zorlan?yoruz tabii, herkes Egemen Ba??? m? onu anlay?p taa Brüksel’lere götürsün .

Bu röportaj yap?ld???ndan bu yana en az iki nesil daha ilave oldu?u için i?i daha da zorla?m?? olmal?. Kald? ki anla??lmadan bunca y?l ayakta kalmak nas?l oluyor ancak istihbarat birimlerinin ortaya ç?kartabilece?i bir konu, bu kadar karma??k bir meseleyi ara?t?rmaya ciddi e?itilmi? personel, bütçe laz?m öyle kö?elerden atmakla olmaz tabii.

Ama birisi ç?k?p Ajda’n?n da arkas?nda ?nan K?raç vard? derse ?a?mam çünkü bu günlerde Türkiye’de olan baz? do?a üstü olaylar?n ola?an ?üphelisi ?nan K?raç oluyor, asl?nda burada çözülmesi gereken dü?üm Ajda de?il, Ajda’y? bunca y?l dört tornistan ?ark?yla süperstar yap?p ayakta tutan zihniyet, bunu çözmek için de Rahmetli Sabri Ülgener gibi bir zihniyet çözümleyicisi laz?m, ‘?ktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyas?’ kitab?na belki ‘Sanat Dünya’ s?n? da ilave ederdi sa? olsayd?.

Ajda Pekkan Zihniyet Dünyas? Yalç?n’?n kitab?nda dur durak bilmiyor

‘Erkek diye bir mefhum yok. Olaya yüniseks bak?yorum...’ diyor. ?nsan yahu onca adamla bu kad?n ‘yüniseks’ ne yapt?, nas?l yapt? diye merak ediyor.

Gastriti oldu?u için yemeklerine so?an sarm?sak parfümü kullan?yor, his hayat? vakitsizlikten ‘nonfiguratif bitiyor’, Mercedes alam?yor iki kap?l? BMW ile idare ediyor (O tarihte... Bu tarihte gene böyle maddi s?k?nt?lar? var m? bilmiyoruz).

Devlet Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???’a, "Muhte?em vizyonunuzla hep ülkemizin önünü aç?yorsunuz. Allah sizi ba??m?zdan eksik etmesin .Sizin için can?m?z? vermeye haz?r?z" sözleri de di?erlerinden farkl? de?il.

?nsan?n ba??ra ba??ra gülesi geliyor. Ancak bu sefer i?i ilerletmi? Ajda Pekkan Egemen Ba??? için bizlerinde can?n? taahhüt ediyor, bu kadar? da art?k b?rak?n demokrasiyi tiranl??a s??maz.

Ben niye   el kadar çocuklar? mahkemeye veren bir politikac? için can?m? vereyim , manyak m?y?m ? Pankart açt? diye el kadar çocuklar? hapisanelerde süründüren zihniyete   b?rak?n can?m? vermeyi oy da vermem.

Ajda Pekkan biliyorsunuz Say?n Emine Erdo?an’la birlikte Brüksel’e giden heyette yer alm??t?. Hatta Pekkan’?n Stefan Füle’nin konu?mas? s?ras?nda uzun uzun not almas? dikkat çekmi? ve bas?nda yer alm??t?. Bu notlar, bu ziyaret pek hay?rl? sonuçlar vermemi? olmal? ki bu toplant?y? düzenleyen, Ajda’y? oralara götüren Ba? müzakereci aylar sonra AB sürecinde fi?i çekmeyi onlara b?rak?yoruz mealinde bir beyanat vermi?ti.

Ajda Pekkan’?n Menajeri Etel Sason’un ‘….evdeki personeli de müzi?i sevdi?inde, onlara da ‘can?m? veririm size’ diyor…’ sözleri ise Ba? Müzakereci için yenilir yutulur gibi de?il. Ajda bu sefer Ba? Müzakerecinin fi?ini menajerine çektirmi?, kendi de çekmemi?.

?lahi Ba? Müzakereci sen ‘süperstar’l??? sahi mi sand?n ?

Sanat köprüsü bre Ba? Müzakereci dard?r geçilmez

Sanat? bre Ba? Müzakereci Ajda’n?n oyunu mu sand?n

Heder olmu? onca Sanatç?n?n mezar ta?lar?n? bre Ba? müzakereci koyun mu sand?n…

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri