Yazdır

EL ALEM NE DER?

Aktif .

necef_ugurluNECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Bu yaz?da günümüzde çok kullan?lan ‘Kamu’,  ‘Kamu Vicdan? ‘ , ‘Kamuoyu’  laflar?n?  kayda geçirelim hatta didikleyelim.

Esasen bu ‘Kamuoyu‘  halk de?i?iyle, ‘el alem ne der‘ meselesinin ta kendisidir.

‘El alem’  herkes , el gün, yabanc?lar anlam?na gelir.

Ne atasözüdür, ne deyimdir ama illa ki vard?r! Ve esasen ‘ El’ kimdir, ‘Alem’  kimdir belli de?ildir. Mahsun K?rm?z?gül de bu ba?lamda   ‘Alem Buysa Kral Benim’ demekte hakl? ç?km??t?r.

Peki kimdir bu ‘kamuoyu'?  Nas?l  zuhur eder veya ettirilir  i?in nirengi noktas?!

Var olup olmad??? tart??mal? bir ?eyin  genel fikri yani ‘ kamunun fikri‘ olur mu?

Churchill  'Esasen kamuoyunun  fikri mikri yoktur, onlar yay?mlanm?? fikirlerdir’  diye kestirip atm?? , Lincoln’de  tam aksi  ‘Kamu bu ülke’de her ?eydir , kamu hassasiyetleri  ba?ar?n?n temelidir’  , demi? sonra  dangadanak  vurulmu?tur .

Peki sözcüleri var m?d?r?  Arada birileri ortaya ç?k?p bu ‘Kamuoyu ‘ denilen gizemli varl?k ad?na konu?ur, kimse de ‘Arkada? sen kimlerin ad?na konu?uyorsun, kim bu kamuoyu ‘ diye sormaz, korkar.

Buna birde ‘Kamuoyu Önderleri’ eklendi. Baz? sayg?n kurumlar?m?z isti?ari mahiyette böylesi kurullar olu?turma merak?ndalar. ?yi güzel de  bazen  seçilen üyelerin kamu ile ilgili olmad?klar? hatta arand?klar? ve bulunamad?klar?n? görüyoruz. Demek ki  ‘Kamuoyu Önderi ‘ titrine  bir nevi koruyucu kalkan olarak bakmak mümkün. ?adei  itibar mekanizmalar?n?n bu kavramlara ihtiyac? var. Ayr?ca ‘Kamuoyu önderi’ olarak sunulan ?ah?s hiç de sizin önderiniz olmayabilir. O zaman siz kamu de?il misiniz? Peki o kimin önderi, kim o birileri?

Thomas Jefferson  bu  ‘Kamuoyu’  meselesine  daha ihtiyatl? yakla??yor.  ‘ Kamunun sa?duyusuna  çok itimat ediyorsan?z, önem veriyorsan?z kendinizi  de  kamu mal? yerine koyman?z gerekir’  diyor . Bundan  kamuya  mal olmu? , kamunun var etti?i  bir ki?i  herkesin yani kamunun  kullan?m?na aç?kt?r anlam?n? ç?karabiliriz. Magazincilerin bunun temel felsefesini gayet iyi kapt?klar?n? görüyor ve önemsiyorum.

Jefferson Amerika’da siyahlar?n haklar? için çok çal??m?? bir adamd?r, lakin  kölesi Sally Hemings’den en az?ndan 6 çocuk sahibi  oldu?u ve bu çocuklardan gelen neslin  y?llar sonra babal?k davalar? açt??? malum. Bu Sally Hemings meselesi hayli ilginçtir,  y?llar sonra yap?lan DNA testleri  sonucu Jefferson’un amcas?n?n da i?e bula?t???n? gösterdi, art?k günahlar? boynuna .

Monticello’ daki çiftlikte aç?k tenli,  Jefferson ve amcas?na benzeyen çocuklar oldu?u  söylenir. 1802’de  James T. Calender adl? bir gazeteci  Jefferson’un  Sally isimli siyahi bir esir odal???ndan söz eder. Sally ayn? zamanda evde Jefferson’un k?z?na da  dad?l?kta yapm??t?r, çünkü Sally esasen Jefferson’un ölen e?inin üvey k?zkarde?idir yani dad?l?k yapt??? k?z?n asl?nda teyzesidir. Babas?  Jefferson’un kay?npederidir.  Dahas? Sally ,annesi Betty Hemings ve di?er karde?leri Jefferson’un  e?inin ölümü üzerine  Jefferson’a kar?s?ndan miras olarak kalm??lar ve hepsi ev içi hizmetlileri ve zanaatkar olarak yeti?tirilmi?lerdir.

Yani ?imdi Sally Hemings  ‘kamu mal?’ oldu?u için mi bunlar? konu?uyoruz  ya da , Thomas Jefferson Amerika’n?n 3. Ba?kan? oldu?u için mi? Bunu magazincilerin takdirine b?rakal?m .

‘Kamu Vicdan?’ ise en korktu?um yan?d?r bu ‘Kamu’ nun, çünkü  bütün linç olaylar?n?n arkas?nda ‘Kamu Vicdan?’  daha do?rusu  ‘Kamu Vicdans?zl???’ yatar.

Ortada  bir suçüstü olsa dahi  Hukuk yerine vicdan?n? koyarak  infaz yapan bir toplulu?a  barbar denir.  ‘Hakimler kanunlar? temel alarak karar verirler kamunun fikirlerine göre de?il. Kamuoyunun  bütün bask?lar?na  kay?ts?z kalmal?d?rlar ‘  Söyleyen Burger, hamburger de?il  Warren Burger  Amerika’n?n Supreme Court  eski ba? yarg?çlar?ndan.

‘Kamu’ nun linç al??kanl??? kadar berbat bir ba?ka yan? da,  tam tersi affedici yan?d?r.  Çocuk tacizcisi ya?l?ysa  ‘Günah ya?l? adam’ der .

Soyguncuyu, h?rs?z?  , kamu mal?n? ya?ma edeni bile ‘Bir daha yapmaz söz verdi’ diye affetmeye haz?rd?r. bu utanmazlar? ekranlarda c?r c?r konu?urken gördü?ünde k?namaz , ac?r.  Oysa ac?nacak duruma dü?en kendisidir fark etmez. Böyle saf yan? vard?r.

‘Kamu’ nun  bunlardan anla??l?yor ki  asl?nda hukuk ve adaletle pek ilgisi yoktur, haf?zas? hiç yoktur.

Türlü kepazeli?i yapm?? bir insan ‘sosyal sorumluluk’ aya??na mesela tekerlekli sandalye hediye eder, okul yapar  ‘kamu’ kafaya al?nmaya , unutmaya  haz?rd?r, ya da haz?rlarlar ve bunu yutar , burada kamuoyunun b?rak?n fikri,  akl? olmad???n? var sayabiliriz.

Oscar Wild ‘  kamu çok ho?görülüdür, her ?eyi affeder,  dahiler ‘ hariç diyor .

Aptallar? , aptall?klar?n? affetmeye haz?r ;  ama ak?ll? , toplumu daha ileriye götürecek vasat?n üstü insanlara tahammülü olmayan kamuyu yönetmek, yönlendirmek  bu ?ifreyi çözen herkese nasip  olur, ama bu durumu de?i?tirmek yürek ister. Kamuya ra?men kamu yarar?na çal??ma mecburiyetini kayda geçiriyoruz.

Her liderin,  son günlerde kamuoyunu arkas?na ald???n? zannetti?ini dü?ündü?üm  Mustafa Akyol’un diline dü?me riski vard?r , bu sadece Atatürk’ün ba??na gelmi? bir felaket de?ildir. (Atatürk için ‘CHP’nin lideri  benim liderim de?il demi?ti  Habertürk’de , Atatürk sizlere ömür Mustafa Bey ba??m?z sa? olsun, kimsenin lideri olacak hali yok serilmi? yat?yor )

‘Kamu bir  canavard?r ya zincirleyeceksin ya kaçacaks?n’  diyen ise koca Voltaire .

Ama o tabii gazete ç?karm?yordu , daz?r daz?r para kovalam?yordu, kö?e yazarl???ndan kovulursam gibi kayg?lar? yoktu.  Burjuvay? etkisizlik , aristokrasiyi çürümü?lük ,  halk? cehalet ve bat?l inançlar?ndan dolay? suçlad???nda demokrasiye güvensizli?inin temeli  olan  kitlelerin ak?ls?zl???n? manipüle eden düzeni de ortaya koyuyordu.

‘Halk?n neyi istedi?ini bildi?ini dü?ünmüyorum, mesleki deneyimimden  bunu biliyorum.’ diyen   Charlie  Chaplin ise bildi?ini okudu?u için  dünya sanat tarihine geçti.

‘Resmetmek inanmakt?r  , kamuoyunun ne dü?ündü?ünü kale almamak görevimdir’  diyen ise Van Gogh.

Bütün bu dü?üncelerden   ‘Kamu’  denen masal yarat???n?n  fazla akl? olmad???n? , manipüle edilmek için yarat?lan bir illüzyon kavram oldu?unu hatta halk?n sa?duyusu ile de  hiçbir akrabal??? olmad???n? söyleyebiliriz.

Kamunun akl? olsa,  zenginlerin;  ‘Biz kazanal?m harcayal?m ki paray? tetikleyelim, bize akarken size de damlar ‘ palavras?na inan?r m?yd?,

Onun için kamu üzerinden demokrasi nutuklar? bo? laflard?r.

‘?srael’in enternasyonel kamuoyunun dü?ünceleri umurunda de?ildir’  diyen Be?er Esad acaba ?srail’i örnek al?yor   kendi kararlar?na m? güveniyor, kulaklar?n? t?k?yor diye dü?ünmekten insan kendini alam?yor.

Bizim Ba?bakan?m?zda bildi?ini okuyan bir insan...

Etraf?ndaki baz? fikirleri görünce hak vermemek elde de?il.

Kemal K?l?çdaro?lu ise bildi?ini okumuyor.

Etraf?ndaki baz? fikirleri görünce insan?n içinden "bildi?ini oku be adam, kalbine güven" demek geliyor.

Liderler, sanatç?lar , devrimciler  "el alem ne der" hesab? olmayan  insanlardan ç?k?yor gibi geliyor bana.

Sevgiyle Kayda geçiriyoruz...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri