Yazdır

Aktif .

necef_ugurlu_300NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve e?i vefat eden kad?nlara nisan ay?ndan itibaren 250 lira maa? ödenmesi planlan?yormu?.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???'n?n e?i vefat eden kad?nlar için yapt??? ve  yak?nda devreye girmesi beklenen çal??maya göre ödenecek maa? 250 lira olarak tespit edilmi?.

Sigortas? bulunmayan ve e?i olmayan kad?nlar?n hesaplar?na iki ayda bir 500 lira maa? yat?r?lacakm??.

Anlad???m kadar? e?inden maa?? veya herhangi bir güvencesi  olmayan ortada d?md?zlak kalan kad?nlar sorumsuz ya da ?u dar dünya da ailelerine sosyal güvence sunamam?? insanca bir hakka lay?k görülmemi?    e?lerinin ölümü halinde ayda  250  liral?k bir ohh diyecekler.

Ancak sevgilileri olursa bu para derhal kesilecek.

Rahmetli belli ki  kaybedenlerden , sonras?n? dü?ünememi? dü?ünse bile elinden gelmemi?  devlete havale etmi?, zavall? kad?n ise hayat?n zorluklar?n?  ya?ad??? yetmez gibi e?inin ölümünden sonra hepi topu 250 T.L  alacak , bu çileli ömründe olur a , sevdalan?rsa da 250 T.L kesilecek !  Sanki devlet ölenin  namusunun bekçisi , adam?n çaresizli?i  kad?n? devlete emanet etti?i yeterince ac? de?ilmi? gibi  devlet ölümünden sonra sosyal güvenceye kavu?turamad??? rahmetlinin namus bekçili?ine soyunuyor , olmad? bu son derece kaba, hoyrat  devlet akl? yak??mad?.

Zaten  kad?n?n atlatt??? onca badireden sonra  sevgili bulacak takati kalm??sa dayan?kl?l?k primi olarak bir 250 daha ödemeli devlet.

Kad?n muhtemelen dayak da yemi?tir, ve devlet kar? koca aras?na asla girmemi? kad?n dayaklar  aras?nda gitti?i  hastane, s???nma evlerinden gene koca evine dönmü?tür.

Asl?nda bunun içinde 250 dayak ilavesi uygun olur.

Ayr?ca koca evini b?rak?p baba evine s???nd? diye babas?ndan veya a?abeylerinden yedi?i dayaklar içinde 250 koyal?m toplam etti mi  1000 TL.

?ayet kad?n rahmetlinin sa?l???nda kal?c? b?çak yaras? ald?ysa  250 daha ilave edelim, ayr?ca kaynana, elti daya?? içinde 250 koyarsak  1500 ’den a?a?? rakamlar ‘Türkiye ?artlar?’na uymaz.

‘Türkiye ?artlar?’ laf?n? pek severim ,  malum kad?n dövmeye, öldürmeye, cehalete, fukaral??a, hep mazeret olmu?tur buraya da cuk oturdu .

Bahane ve mazeretler diyar? ülkemizde kad?na ayl?k 250 T.L’yi  sevgilisi varsa kesmek neyin  bahanesi anlamad?m.

Malum bu ülkede  film yap?l?r ödül toplamaya  bahane, kanun yap?l?r çoluk çocu?u içeri atmaya bahane, , a?klar ya?an?r medyada yer almaya bahane, hay?r hasenat reklam?  yaparlar sosyal sorumluluk bahane, burada da  250 T.L  veriliyor  ama kad?n sever sevilirse keserize  bahane .

Kad?n?n 250’sini kesiyorsunuz bari sevgiliye böylesi çileler çekmi? bir kad?n? mutlu etti?i için 500 ba?lay?n. Hem erkeklere maa? ba?lamaya mazeret olur, ve hatta kad?na iyi muameleye bahane olur.

Türkiye’de bahaneleri incelemeden siyasal duru?lar?, zihniyetleri   anlamak imkans?zd?r.

Hangi parti olursa olsun ?deolojilerde bu bahanelerde sakl?d?r.

Say?n Fatma ?ahin...

En iyisi kad?nlardan  özür diletin ve hiç olmazsa bu sefer özrü ‘Türkiye ?artlar?’ benzeri mazeretlerle berbat etmelerine izin vermeyin .

??iniz elbette zor çünkü sizden tarih yapman?z bekleniyor , bir ?eylerin de?i?mesine, kad?na bak?? aç?s?nda ihtiyaç duyulan  zihniyet de?i?ikliklerine  vesile olman?z bekleniyor, bu yüzden fena i?lere mazeret üretilmesine izin vermeyin, sonra hep  fena kal?yorlar.

Karakoç’un dizelerini hat?rlay?n  Fatma Han?m...

‘Yar deyince kalem elden dü?üyor

Gözlerim görmüyor akl?m ?a??yor

Lambada titreyen alev ü?üyor

A?k ka??da yaz?lm?yor Mihriban…’

Ke?ke bu ülkede  kad?n sevse , sevilse

Derdimiz a?k olsa.

Ke?ke erkek kad?na kendi yazamasa da Karakoç’un m?sralar?n? ezberden söyleyebilse...

Ke?ke kad?n erkek her ya?ta birbirinin sevgilisi olabilse...

Bu u?urda  hazineleri vermeye haz?r bir bakan olarak tarihe geçseniz fena m? olur?

Sevgilisi varsa 250’yi keseriz ne demek?

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri