Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Türk medyas? milyonlarca gerçe?in aras?nda  gezinir durur ve yazamayan?n bile neredeyse en az bas?l? iki kitab? vard?r ama aras?nda gezindi?i gördü?ü, fark etti?i gerçekleri yazan pek az ki?i vard?r. 

 

Televizyon dramalar?nda ise b?rak?n memleketin gerçeklerini ,  gerçek olmayan ama inand?r?c? , derinlikleri kendi gerçe?inde i?ler ise hiç yoktur.

Yeni yay?n dönem kanallar?n içerik tercihlerine  ?öyle bir bakt???n?zda  görüyorsunuz ki ; müesses nizam?n  devletiyle, iktidar?yla, muhalefetiyle iyi geçinen k?rm?z? çizgileri a?mayan    iyi , uysal  suya sabuna dokunmayan i?ler ,  bu i?lerden   iyi gazeteci, iyi senaryo yazar?, iyi yazar ç?kmaz.

?yi  yazar ç?km?yor diye ?ikayet edenler ya da,  durumun fecaatini  ‘çok ba?ar?l?y?z’ diye  örtenler için yaz?yorum bu yaz?y?, izleyicinin okuyucunun zaten malumu.

Yeni diziler eskilerin devam? hikayeler, oyuncularda öyle. Niye zahmet edip yeni setler aç?yorlar analizini  ekonomistlere b?rak?yorum.

?yi yazarl?k  anlatacak derdi olan , dert edinenlerin i?i. Dünyaya çok ?ey katm?? yazarlara bakt???n?z aman kendilerini de harap ettiklerini görürsünüz ac?lara dayanmak kolay i? de?ildir , ve garip ama gerçek o ki,  komedi yazmak  bile ac?lardan , sorunlardan  ne?et eder , bir nevi ac?y? bal eyler .

Yazarlara  gelince ;

Coleridge uyu?turucu müptelas?yd?.

Poe alkolikti.

Marlowe b?çaklamaya çal??t??? bir adam taraf?ndan öldürüldü.

Pope  yazmamak  için ?antajla para al?r sonra yazaca??n? yine yazard?

Byron üvey k?z karde?i  Augusta ‘ya a??kt?  ondan bir k?z? oldu?u  yaz?l?r, daha sonra  s?rf para için evlendi?i kad?nlar?n  say?s?n? hat?rlam?yorum  .

Capote’nin gerçeklerden yola ç?karak yazd??? ‘In Cold Blood’ roman?ndaki gözünü k?rpmadan  bir aileyi öldüren  sapk?n caniye  hapishane görü?meleri s?ras?nda a??k oldu?u yaz?ld?, filmi yap?ld?.

Metin Kaçan  ipin ucunu kaç?rd??? belki de sonras?n? hat?rlayamad??? bir gece kar??t??? ?iddet olay?n?n bedelini y?llarca hapiste ödedi.

Bu tabloya bak?nca insan?n  kim bu ?artlarda yazar olmak ister diyesi geliyor. Ne var ki yazd?klar?na bakt???n?zda g?rtlaklar?na kadar batt?klar? bunca melanete kar??n  kötü insanlar olmad?klar?n? anl?yorsunuz .

Bu adamlar?n hepsi büyük yazarlard?. Dertleri vard? anlatacak. Ac?lar? alg?lad?lar kendileri feda ettiler , insan ruhunun karanl?k dehlizlerinde dola??p durdular.

?yi yazar olmak için ar?zal? olmak gerekir anlam?nda söylemiyorum , ama her iyi aile çocu?u , müesses nizam?n iktidar?, muhalefetiyle  geçinen  iyi yazar olmuyor  demek . Çok uzatt?m laf? ,  yalakalardan  çok az  iyi yazar gazeteci ç?k?yor , ama ar?zal?lardan çok  ç?k?yor.

Elbette yazar olmak için ar?zal? olmakta ?art da de?il.

Diyece?im o ki,

Bizde durum biraz daha tuhaf  ;   ba?örtülü mümine ;   ba?? ve k?ç? aç?k  fark etmez  hepsi sistemle uyumlu , geçim ehli , sadece iktidar olma s?ras?n? bekliyor gibiler ve birbirlerini de kolluyorlar  iyi ho?ta ,  bu  hal  iyi yazar olmaya yetmiyor.

?yi yazar olmak için  devlet ve istihbarat kurumlar?yla  yak?n ili?kide olmakta kafi gelmiyor.

Sanatkarane, dahiyane i?ler ço?u zaman  kafas? bozuk , güvenilmez olarak yaftalanm??   insanlar?n elinden  ç?k?yor, yukar?da baz?lar?n? sayd?m, onlara tahammüllü toplumlar  ilerliyor.

Geçti?imiz aylarda AK Parti  milletvekili  ,  gazeteci  ?amil Tayyar’?n  , 'M?T ajanl??? yapm?? çok say?da sanatç? ve film y?ld?zlar? var. M?T ar?ivi aç?klansa mesela….’ diye devam eden sözleri çok önemliydi.

Dizileri konu ve yaz?m k?s?r? bir televizyon dünyam?z var , nedenleri ?amil Bey’in  cümlesinde aramak yerinde olur.

?ktidarla, muhalefetle, istihbaratla, askerle çok yala? bula? bir medya dünyas?ndan iyi i? ç?kmaz .

Hele  bu çevrelere ajanl?k yapanlardan hiç ç?kmaz.

Bu i?renç yarat?klar , içimizdeki cinler diyorum ben onlara   kimlerdir acaba ve ne yapt?lar  noktas?nda  dikkatimi çeken bir di?er  husus ;   f?s?lt? gazetesinde  de?ifre olmu? bu kadar ‘ajan’ gönüllüsü aras?ndan  bir Ian Fleming , bir John  Le Carre  de  ç?kmad? bizden.

Ortada  bir eserleri yok , istihbarat alan?nda  di?e dokunur bir i? yapt?klar?n? da sanmam çaps?zlar ajan olsa ne olur,  yazar olsa   ne olur, ajanl?klar?n?n da yazd?klar? gibi bir halta yaramad???n? dü?ünüyorum.

Bunlar hep Amerikan oyunundan bahsedip dururlar  yazd?klar?nda,   filimlerinde,  Ba?ka  antagonistleri yok . Tek dü?manlar? Amerika , ne olduysa Amerika sorumludur, kolayc?d?r arkada?lar ve hiç realist de?iller. Bari iki üç i?birlikçi yan karakter koyun yerli, s?kar.

Eski Cumhurba?kanlar?m?zdan biri  geçti?imiz y?llarda bu filimlerden birinin  galas?nda filmi  pek be?endi?ini olaylar?n gerçek oldu?unu söyleyip bu sene  Amerika’l?lar lehine çark etmesin mi !

Filmin yazar? da  senkronize bir çark durumu içerisinde eh böyle devlet büyü?üne  böyle yazar yak???r  ama bu millete böyleleri  pek yak??m?yor !

Devletle iç içe  iyi yazar olmaz m? ? Olur elbette .

John Le Carre ve Ian Fleming  her ikisi de ?ngiliz istihbarat?n adam?yd?lar .

Sonra romanlar  yazd?lar , filme çekilen   dünya edebiyat?nda yerlerini alan nefes kesen romanlar.

Arkada?lar?n?   gammazlayarak ,  elde söyleyecek yoksa uyduruk  paranoyalar  yaratarak , iftiralar kurgulayarak , her sene birinin  adam? olarak  ve arkada?lar?n?n hayat?n?  karartarak  ne iyi ajan ne iyi yazar olmak mümkün, iyi insandan çoktan vaz geçtik zaten.

Kötülük  dahi yazar  yeti?tirmiyor .

Ian Fleming  ve John Le CArre istihbaratta görevliyken   dü?man? ?a??rtan senaryolar yazm?? iki ajan.  Ian Fleming ‘in  II. Dünya sava?? s?ras?nda  Almanlar? ?a??rtmak  için yazd???  Mincemeat Operasyonun senaryosu müthi?tir. ?ngiliz  ?stihbarat?  Felming’in yazd??? senaryoya göre  morgda ald?klar? bir cesedi para?ütçü k?l??? giydirip  Alman’lar?n  rahatl?kla bulabilecekleri ?spanya sahiline atarlar, cesedin üzerinde   ?ngilizlerin gizli planlar?n? bulan Almanlar  ç?kartman?n  Sicilya de?il Yunanistan ve Sardinya üzerinden olaca??n? ö?renmenin mutlulu?u içindeyken ?ngilizler Sicilya’dan girerler.  (  Ian Fleming daha sonra  James Bond romanlar?yla ünlendi.)

Var m? bizde PKK ile ilgili politik oyunlar?, espiyonaj?  ele alm?? cesur bir senaryoya imza atm?? ve sonradan  yazar olmu? bir istihbaratç? ?

Varsa bilelim iftihar ederiz.

??ini iyi yapan, harp zaman? ülkelerine büyük hizmetler vermi? iki ajan Ian Fleming ve John Le Carre  ve görevleri bittikten sonra  senaryo kurma yeteneklerini  romanlara dökmü?ler.

Ama önce iki ajan olarak yeti?mi?ler.

Bizden ç?kmad? böyleleri.

Bizden ç?kanlar  önce gammaz  gazeteci, muhbir yazar sonradan olma  istihbaratç? …. Bunlar   sanat dünyas?nda verimli olmuyorlar . ?stihbarat dünyas?nda verimliler mi  do?rusu bilmek isterdim .

?amil Tayyar’?n sorusu   bu yüzden çok önemlidir.

Bize oyuncu , sanatç? , yazar diye yutturulan ajanlar kimlerdir bilmek hakk?m?z, bu berbat oyuncu ve yazarlar? ajan diye istihbarata kimler yutturdu o tabii devletin sorunu.

Soru hepsinin cevab?n? bekliyor.

?amil Tayyar?n bu sorusunun cevab? pek çok alanda ya?ananlar? ayd?nlatacakt?r.

Say?n milletvekili gibi bizde soruyoruz kimdir onlar ?  ?çimizdeki cinleri  ç?kartal?m  ve rahat edelim.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri