Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Seçim atmosferine  girdi?imiz ?u günlerde  her vatanda? gibi bende iktidar ve muhalefet partilerinin  getirdikleri, götürdükleri üzerinde vicdan muhasebesi yapmaya çal???yorum.

Çünkü siyasetle ç?kar ba?lar? olmayan  benim gibi s?radan insanlar oy vermeden önce daima ellerini vicdanlar?na koyar.

Bu iktidar?n en büyük özelli?i  sorunlar? inkar etmemeleri  oldu , inkarc? siyasetten uzak durdular.

Ate?teki kestaneleri toplamaya ellerini uzatt?lar .

Buna raz? güçlü bir taraftar  tabanlar?da  olu?tu.

Örne?in Kürt meselesi, Rahmetli Erdal ?nönü belki yeterince destek görmedi?inden t?kand? kald?.

Türkiye gecikti.

Gecikme zaten inkar?n en büyük faturas?d?r ve halklar, insanl?k can?yla öder.

Ama Say?n Ba?bakan  ‘Durmak Yok Yola Devam ‘ diyebildi.

?nkar kötü bir ?ey, ekranlarda ki  en edepsiz tart??malar? bile inkara tercih ederim do?rusu.

??te bu noktada iktidar kontrollü bir tart??may? tercih etti , bask?n medyas?n?n  s?kça kulland??? ‘  Demokrasi yok diyorsunuz ama i?te burada tart???yoruz ‘ sözleri demokrasi göstergesi olmaktan ziyade alicenapl?klar? olarak alg?land?, ho? olmad?.

?nkar ortadan kalk?nca yerini kar??l?kl? raz? gelme, kabulleni? al?r  zaman ister  , olsun.

Kaosun  yerini  düzen, kafa kar???kl?lar?n?n yerini netlikler alacakt?r.

Bir gün bölü?tü?ümüz lokmalar  ziyafet, binalar yuva, yabanc?la?anlar dost olacakt?r.

Bunca y?l bekledik umar?z kaybedilen zamanlar mümkün olan en k?sa sürede kapan?r.

?yi niyeti kayda geçirelim.

Meseleler kar??s?nda çözümü demokratikle?me yerine orduyu göreve davet etmeye al??m??, al??t?r?lm?? bir halk kar??s?nda y?lmad? Say?n Ba?bakan , ilginçtir demokrasi yerine ordu talep eden halka ra?men inkar etmedi ve taban olu?turdu. 

Bunda ordunun katk?lar? oldu?unu da gördük.  Malum davalarda ordunun yaln?z b?rakt??? komutanlar? yüzünden sevimsizle?ti?i de bir hakikat.

Peki ya muhalefet ne yapt? ?

Ak Parti’den daha fazla demokrasi istemeliydi  muhalefet partileri , senden daha fazlas?n? isteriz diyebildiler mi , evet demek  zor.

Ama CHP’nin lideri bu konuda insafl? bir muhalafet yapt? diyebiliriz.

Demokratikle?ebildik mi, do?rusu pek çok aya?? aksak  bir demokrasi ama tad?n? ald?k i?in ucunu b?rakmay?z art?k diye dü?ünüyorum.

?nkarc?lar , meseleleri hal? alt?na süpürenler  ‘Biz realiteleri kabulde seçkinci’ davran?yoruz mazeretine s???namazlar .

Kan?tlar sunulmad?kça  inanmamak rasyonel bir pozisyon almakt?r amma; kendi bildiklerimiz ve bize ö?retilenler  d???nda kalanlar? inkar etmek ipe sapa gelmez bir davran??t?r bunu art?k biliyoruz, ö?rendik.

Bunlar? ya?ad?k  ve  Ak Parti bu ko?ullarda  iktidar oldu nedense bu ko?ul  pek konu?ulmaz.

Halk? y?llarca meseleleri inkar ede ede yan?ltanlar oldu.

Ve  Ak Parti iktidar?nda  büyük kitleler gerçekleri ö?rendiklerinde allak bullak oldular. 

?imdi gerçekler biliniyor , Türkiye bu dönemde  herkesin bildi?i s?rlar ülkesi oldu ama gere?i ne, ne kadar yap?l?yor üzerinden Hukuk ciddi yaralar al?yor.

Baransu’nun Art? 1 kanal?nda feryad? belki bundand?r , ama Avni Özgürel’in ‘Hakl?s?n ama ...’  cümlelerinde frene basmalar?n?nda mutlaka bir nedeni olmal?, zamanla her ?ey daha netle?ecektir.

Sanat, edebiyat , televizyon dizileri yeni dönemde  yard?mc?d?r diyemeyiz. 

Elbette Kurtlar Vadisi 11 y?ll?k paralel iktidar?n? ilan etmekte hakl?, ve tek örnek ama rakiplerinin bir tanesi bile tutunamad?.  Dü?ünmek laz?m.

Seçmen kendisini aldatandan intikam?n? bir ?ekilde almak isteyecektir ama nas?l ?

Bu yüzden inkarc?lar? ba?ka k?l?kta Ak Parti , CHP , MHP etraf?nda görmeleri partiler aç?s?ndan ortak bir sorundur  bu insanlar?n tamamiyle tasfiyeleri imkans?z m?d?r  ?

Ve demokrasisi bizden daha ileri ülkelerde sanat, sinema, diziler belkide bu yüzden halka özlemini çektikleri daha da ileri demokrasinin önündeki manialar?  ,  öykülerini anlat?yorlar ve rahatlat?yorlar. 

Diziler sakinle?tirici oldu?u kadar baz? odaklara kendinize gelin mesaj?da veriyor ve çok etkileyici ki Homeland dizisindeki senaryo’da olanlardan sonra Dick Cheney kalbindeki pilin hasteneden kumanda edilebilmesini hackerlerin suikast ihtimaline kar?? durdurdu.

Bu dizi i?leri öyle basit i?ler de?il nerede ise siyasetin yüksek stratejilerini takip edebiliyorsunuz ABD dizilerinde.

Eksi?imizdir. 

Medya  ku? sütü eksikmi? gibi duran  ama eksiklerle dolu bir sofra gibi. 

Demokrasi talepleri bu kadar artm?? bir kitleyi daha ne kadar mevcur  i?lerle oyalayabilir bilemem.

Geçen y?l ABD’de hit dizi Homeland’di. Bu y?l ‘ The Black List’ . FBI’?n pe?inde oldu?u kaçaklardan Raymond Reddington birden FBI merkeze gidip teslim oluyor. Ve FBI’? ortak amaçlar? oldu?una ikna ediyor. Ortak amaç  son derece  tehlikeli terörist ve suçlular?n yakalanmas?. ‘Red’ asla küçük adamlar, ma?alarla u?ra?m?yor , meselenin ba??ndakiler  ve zararl?lar listesindekiler onu ilgilendiriyor, diziye ad?n? veren i?te bu ‘Kara Liste’  . Red  resmen FBI’?n bile eri?emedi?i, hatta bilmedi?i derin yap?da ,  derin yöntemleriyle biçmeye ba?l?yor.

?nkarla beslenme y?llar? Ak Parti’yle bitmi?tir, inkar etmek vicdans?zl?k olur , gerçekçi olmaz.

Bar?? çözüm sürecinde her?ey  olmas? gerekti?i gibi mi gidiyor acaba, do?rusu bilmiyorum .

Çözüm sürecinde  sorunlar var m? , var.

Dengelerde problem var m?, var.

Hukuk  alan? dudaklar? uçuklat?yor.

Bütün eksiklere ra?men yol al?n?yor mu, al?n?yor.

Dar çevre insanlar? duruyor mu ?  Duruyor .

Eski dar çevre yok  olmad? m?  ?  Hay?r yeni dar çevreye eklemlenen çok , veya tam tersi oldu.

Türkiye’nin yenile?me ve de?i?imine çok ters fikirler hala iktidar çevresinde var m? ? Var.

Peki hiç mi de?i?me yok, haks?zl?k etmeyelim var.

Basit bir örnek ;  içkiyle mücadelenin en kötü yolunun içkiyi yasaklamak oldu?unu  Star Gazetesinde Moda ?skelesi olaylar? s?ras?nda  yazm??t?m, k?sa bir süre sonra ba??m?z?n tac?s?n dedikleri gazeteden  kovuldum.  Ama ?imdi iktidar?n Bakan? Say?n Babacan hemde yaz?da verdi?im örneklerle içkiyi yasaklaman?n içkiyle mücadelede hatalara yol açaca??n? söyleyebiliyor.

Bu önemli bir geli?medir, Ak Parti aç?s?ndan ama benim 8 y?ld?r i?siz kalmam?n ac?s?n? hafifletmiyor . Elbette seni o yaz? yüzünden kovmad?k diyenler  ç?kabilir, özrü kabahatinden büyük kimler geldi kimler geçti medyadan , öyle olsun.

Muhalefet partileri yüzle?mektense inkar etmekten vaz geçmek ve daha ileri demokrasi istemek zorunda

Hakikat o ki, dönem Tayyip Bey’le var oldu veya dönem Tayyip Bey’i tarihe kaydetti . 

Bu ?lüzyonunu yaratmak , rekabet etmek , yakalamak zor, bozmak ise daha ileri demokrasi gerektiriyor.

Say?n Erdo?an ,  Laik oldu, ?eriatç? oldu, Atatürkçü oldu, belediyeci oldu, ortado?uya lider oldu, halkç? oldu, sosyal devlet dedi, sa?l?k hizmetlerinde devrim niteli?inde i?ler yapt?, özel sektör dedi, derken madenleri kendine ba?lad? velhas?l  her?ey  oldu kafalar kar??t?. Ama en önemlisi müesses nizama kar?? durdu, kafa tuttu ve  insanlar ikna oldu.

Gezi olaylar?na yakla??m? bu ba?lamda kendisini inkar oldu. 

Ba? kald?rd? ba? kald?ranlar? anlamay? reddetti. 

Rivayet edilen, gezi üzerinden oynanan oyunlar? çocuklar? kucaklayarak bozabilirdi, yapmad?.

Ve bunca meseleyi inkar etmezken , ne tuhaft?r kendini inkar etmi? oldu .

Gençler dedi, genç nüfus dedi gençlere kar?? Gezide ayr?mc?l?k uygulad?.

Ve en önemlisi Ortado?unun lideri olmaya soyundu ama Ortado?u üniversitesinin  Ak Partinin nefret oda?? olmas?na müsaade etti.

Oysa üniversitenin ad? bile çok büyük anlam ta??yor.

Fütürist projelere bu kadar önem veren bir liderin neden böyle yapt???n? çözemiyorum.

Ama her?ey  Say?n Ba?bakan’?n kontrolü alt?nda seyrediyor. 

Gezi  olaylar?n? ate?leyen S?rr? Süreyya’y?  Rahmetli Meral Okay,  daha önce Tuncay Özkan medyas?n?n kanatlar? alt?ndan bizlere tan?tan unutmayal?m ki Ak Parti Medyas?n?n ba? tac? etmesi oldu. 

?imdilerde yeni siyasi projelerini nüktelerle süslemekle me?gul. 

Umal?m ki bu projeler  ?akadan ibaret olmaz, siyasetin esprili retori?ine hiç itiraz?m yok , ciddiyeti besledi?i müddetçe.

S?rr? Bey ilginç bir adam, Butros Gali gibi hat?rlay?n o da Afrika’l?yd? ama ço?unluk gibi siyahi de?ildi, M?s?r’l?yd? ama ço?unluk  gibi Müslüman de?ildi , Birle?mi? Milletlerde baya?? tuttu. Diyece?im o ki S?rr? Beyin yolu aç?k Birle?mi? Milletlere kadar !

Türkiye’nin ‘Black List’ yani  ‘Kara Liste’ si ise tasfiye edilemiyor , hani operasyonlar?n o baca??, bu baca?? eksik deniliyor ya , hiç olmazsa  ‘Black List’ gibi  yeni bir dizide tasfiye edilirlerse seçmenin ufuneti da??l?r diye dü?ünüyorum.

 Süper güç ABD , devletin yapamad???n? dizilere yapt?r?yor , fena fikir de?il.

S?radan insanlar?n kimin aday oldu?u pek umuru de?il, yeter ki çok sinir olunanlar olmas?n ve vicdan azab? olmas?nlar, zira bu dönem en hafifinden çok hevesli diyebilece?imiz ars?zlarla  da dolu bir dönem oldu.

Ama alt?nda Tayyip Erdo?an imzas?n? kimsenin inkar edemiyece?i bir dönem .

Eli vicdan?nda  dü?ünen s?radan bir vatanda??n dü?üncelerini payla?mak istedim , s?radanl?k asla beni de?ersizle?tirmiyor, ba??ms?z ve vicdan? hür yap?yor ve aidiyetim Türkiye’ye ve halklar?na . Bu yüzden ‘Kara Liste’ de kimler var merak ediyorum ve diziyi bekliyorum.

Sevgiyle..

necefugurlu@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri