Yazdır

Balkonda art?k kad?nlar var

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Meclisimizin dünkü toplant?s?n?n yabanc? bas?nda nas?l alg?lanaca??n? do?rusu merak ettim, ?u ana kadar okuduklar?mdan pek  pek umursamad?klar?n? gene bat?n?n kabul etmedi?i kendi ders kitaplar?m?zla s?n?rl? ‘tarih aç?p, kapatma’ lardan birini ya??yoruz gibi geldi bana. 

Ekranlarda türlü edepsizli?in kol gezdi?i  zamanday?z .

Edebe davetin bile edepsizce yap?ld??? , edebe davet  eden edepsizlerin pervas?zca  pervane olup  iktidar ampulünün etraf?nda dönüp durdu?u bir dönem .

Ampul onlar? yakam?yor ve üzerine yap??anlardan art?k neredeyse ?????n? kaybetmi? halde.

?ktidar?n i?i zor.

TBMM 31 Ekim’de  Say?n Meral Ak?enerin yönetti?i oturumda kad?nlar?n konu?malar?yla oldu?u kadar kad?nlardan , özgürlüklerden yana  tav?r koyan CHP Milletvekili Say?n Muharrem ?nce’nin konu?mas?yla  tarihi bir gün ya?ad?.

MHP Milletvekili Say?n Ruhsar Demirel’in  mahremimize girmeyin  , özgürlük ad? alt?nda yap?lan mobbing uyar?s?,

BDP Milletvekili say?n Pervin Buldan’?n geçen y?l Say?n Altan Tan’?n verdi?i kanun teklifinin AKP’li vekiller taraf?ndan reddedilmesini hat?rlatan, ‘ özgürlükler sadece türban meselesinde olmamal?d?r ...’ ve sözlerinin devam? , erkeklerin   kad?nlar?n ne giyece?i, ne yapacaklar?, ne dü?ünecekleri hususunda kar??mamalar? uyar?s?  ve kad?nlar? bu ilkeler etraf?nda birle?meye ça??r?s? ,

 Say?n ?afak Pavey’in duygu yüklü ama bir o kadarda gerçekleri dile getiren  konu?mas? bizlere unutamayaca??m?z  bir gün ya?att?.

Ve ?afak Pavey ‘olmayan bacak’ , ‘olmayan kol’ la bir kad?n?n isterse binlerce yürek ve  dimdik ayakta olabilece?ini gösterdi. 

Bu güzeller güzeli kad?n ;  ?afak Pavey ,  Edip Cansever’in ‘hay?r hiç yad?rgam?yorum yoklu?unu! sar?l?p gövdesine s?ms?k?, bir kad?n kendini do?urabilir isterse..!’ 

m?sralar?n?n  ta kendisi  oldu ,  ve  konu?an  di?er  milletvekili kad?nlar?m?z mecliste ?iir gibiydiler.  ‘aa bay?lacam ?imdi 15 dakika ara veriyorum’ diyen Meclis ba?kan? Meral Ak?ener dahil. 

Dün mecliste kad?nlar?n içinde sakl? duran herkesin e?iti insanlar  ortaya ç?kt?.

MHP eski Antalya Milletvekili Dr. Nesrin Ünal’?n   meclis d???ndan televizyonda sorulara cevab? ise meclis içindekiler kadar önemliydi. 

?lla ma?duriyet k?r?p sarmaya çal??an geçmi?teki zorluklarla ilgili ?srarl? sorular? bo?una ç?kard?. 

Ve biçare sunucunun  ‘ ?imdi olsa meclise ba?örtülü girer miydiniz ? ‘ sorusuna verdi?i cevap öyle bir cevapt? ki, samimiyet, dürüstlük, siyasette yerini almak isteyen ba?? örtülü, aç?k bütün kad?nlar ad?na bir ba?ka uyar? oladu?u kadar dik bir duru?tu. 

Dr. Nesrin Ünal hay?r girmezdim,  seçimlerde ba?örtülü olarak meclise girmeye talip oldu?umda meclise  ba?örtülü girerim cevab? meclise türbanla girdikleri için Pirüs Zaferi kazand?r?lanlara belki ibret olur.

Meclis konu?malarla, fikirlerle çiçek açt?.

Siyasette retorik elbette önemlidir. Say?n Ba?bakan’?n ünlü ‘Balkon Konu?mas?’ n? hat?rlay?n.

O balkon insanlar?n kalbiydi. ?çimiz titremi?ti.....

?imdi balkonda kad?nlar var .

?steyerek mi bilmiyorum, Ba?bakan balkondan indi yerine meclisin kad?nlar? geçti.

Duygusal konu?malar?yla zaman zaman balkon konu?mas?na ta? ç?kartan Say?n Bülent Ar?nç’?n konu?mas? ise gene çok ki?isel, ve eskiden derlenmi? ma?duriyet  potburisi halindeydi.

Ke?ke AKP ad?na konu?mama hakk?n? kullansayd? siyaseten daha do?ru olurdu.

Erkeklerin eril toplum güvencesiyle kad?nlar üzerinden edep dersleri vermeleri ve siyaset yapmalar?na ba? kald?r?n?n ba?lad??? gündür 31 Ekim , kutlu olsun.

A??zlar?ndan ç?kan? art?k duymal?lar her konuda.

Dover ile Calais’i ba?layan  deniz alt?ndan geçen 50.5 km. (31.4 mil) tünel  malumunuzdur, tarihçesi  ilginçtir, Frans?z - ?ngiliz ortak yap?m?  , kar??l?kl? olarak ba?latm??lar  ve lazer yönlendirmesiyle ortada birle?mi?ler. 1802 de bir Frans?z mühendis taraf?ndan ilk teklif yap?l?yor  , 1994’de  nihayet  aradaki süreç içinde hesap, kitap , yüzlerce defa vaz  geçmelerden sonra aç?l?yor .  

Bizim Marmaray’?n denizalt?ndan geçen bölümü 1.387 kilometre ,  yeti?tiremezsek diye köprüden atlamay? planlayan mühendisler, kanlar?n? ak?t?p yemin etmeler biraz tuhaf olmuyor mu ?

E?er anlatt?klar? gerçekse bu adamlar?n ruh sa?l???na bakt?rmak böyle bir projeyi emanet etmeden önce yerinde olurdu. Mühendislikle  kan karde?i olmak, intihar? dü?ünmek pek ba?da?m?yor.

Elbette projeyi küçümsemiyorum , ama Londra’y? Pekin’e ba?lad?k sözlerinin ipe sapa gelen bir yan? var m? ?

CNN TÜRK’de  Say?n Asl? Ayd?nta?ba?’?n  , o da medyam?zda gençlerden  yaman bir kad?n, Akif Beki’ye  sevimli bir h?nz?rl?k ta??yan bak??lar?yla sordu?u  Somali Cumhurba?kan?’n?n ne alaka oldu?unu anlayamad??? sorusuna Say?n Beki’nin verdi?i cevap  zekas?na  olmasa da , ?ktidar Medya Korosuna pek yak??t? .

Say?n Beki her zamanki cevap yeti?tirmeye heyecanl? çocuksu  tela??yla  pek çok Cumhurba?kan?n?n davetli oldu?unu  Somali ve Romanya Ba?bakan’lar?n?n davete icabet etti?i mealinde konu?unca Ak Parti’nin bütün dünyada itibarlar?  oldu?u hususundaki karizmas?n?  biz s?radan insanlara ba?tan sona çizmi? oldu. 

Ak Partinin sorunu çok konu?an taraftarlar?, ke?ke o da asl? Ayd?nta?ba? kar??s?nda susma hakk?n? kullansayd?.

?imdi medyam?zda ki orta yolcular meclisteki bu yaman kad?nlara ‘Aferin’ diyerek gene eril hükümlerini sürdürmeye çal???yorlar. Sen kimsin de kime aferin diyorsun diye azar yemeleri yak?nd?r. Takdir ayr?, aferin çekmek ayr? ?eyler. 

Kad?nlar eski kad?nlar de?il beyler, muhalafette eski muhalefet de?il .

Say?n K?l?çdaro?lu ve Say?n Bahçeli , Say?n Ba?bakan’?n balkonunu ;

dü?ünen, ülkesini bütünle?tirmek isteyen aç?k, net fikirlerini ortaya koyan ve fikirleri, özgürlükleri ile var olmak isteyen  sömürülmeye, kullan?lmaya ba? kald?ran kad?nlarla , kendilerini ön planda gösterme derdinden uzak son derece demokratik biçimde  doldurdular. 

Say?n K?l?çdaro?lu’nu hafife alanlara ders oldu 31 Ekim.

Say?n Bahçeli’nin de?i?mez retori?inde kad?n içindeki insanla  yerini ald? 31 Ekim’de.

BDP’de ayn? ?ekilde, ?u an kim lider, kim de?il bilemiyorum , yeni kurulan parti, e? ba?kanlar, ?mral?, S?rr? Süreyya Bey,  seçmen aç?s?ndan epey kar???k bir durum ama dün  Pervin Han?m  liderli?i ele ald?, iyi de etti.

Art?k ‘Balkon’ da kad?nlar var ve liderleri arkalar?nda onlar? yüreklendiriyor besbelli.

Mesudum, ?u gariban  kö?emde erille?me rezaletine kar?? yazd???m yaz?lar kay?tlarda.

Beni çok yaralayan d??lanmalar, s?k?nt?lar ve dahas? yak???ks?z, ay?p i?ler ise yüre?imde sakl?. 

Eril i?birlikçisi siyasetin hala devam etti?ini biliyorum . 

Hala hamile kad?nlara soka?? men etmek isteyen  zihniyeti ‘ama o konuktu, istedi?ini söyleme özgürlü?ü var’ diye özgürlükle izah etmeye çal??an ve konuk statüsünün yay?nc?l?kta ne oldu?unu bilmemesi imkans?z Say?n Özlem Topal Aysever’in program?nda beni ?a??rtt?. 

Çaresiz bir savunmayd? malum ?ahs?, ismini vermiyorum epey güçlü bir ?ahsiyet bask? uyguluyor yaz?lara, rica huyu çok geli?mi? , en hafifinden .... 

B ir Hocaefendi kar??s?nda benim gibi bir kad?n?n durumu hala ve daha uzun y?llar zordur ....eh hakk?n? verelim her Hocaefendi Say?n Gülen kadar ho?görülü olmuyor !

Cemaatten de?ilim, korumalar? alt?nda de?ilim , bo?una dö?enmeyin ama hakikat bu onun için centilmenler kulübü niteliklerini hala muhafaza ediyorlar.

Ak Parti ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Say?n Özlem Topal savunmay?n eril toplumcu  adamlar?, korkmay?n ‘Sizi Yedirmez’ meclisteki bu cesur kad?nlar, kald? ki siyasete soyunan zat?aliniz ‘yerlerse yesinler’  diyebilecek cesarette olmal?s?n?z öyle oldu?unuzu da dü?ünüyorum .

31 Ekim öyle bir gündü ki pek çok ?ey teferruat kald?, özü çok büyüktü.

Ba?örtüsü, pantalon, hatta  meclise epey promosyonla ba?örtülü ayak basan 4 kad?n milletvekillerimiz  ayr?nt? kald?lar.

Bu ba?lang?ç ülkenin ba?? aç?k kapal? bütün kad?nlar?na hay?rl? olsun.

Bir gün linç edilenlere öldükten sonra ödül de?il linç edenlerin adalete teslim edilmesini savunan kad?nlar?n olaca?? günlerin özlemi ve umuduyla .

Kayda geçiriyoruz.

sevgiyle efendim

Not : Skytürk 360 da ba?layan ‘Kayda Geçsin’ program?yla ilgim yok, y?llard?r yazd???m kö?enin ismini alm??lar , yapabilece?im fazla bir ?ey yok malum öykünme serbesttir ülkemizde , ikidir olmakta al??t?k art?k. Bolywood’a müracaat etsem mi acaba diye dü?ünmedim de?il, ama de?mez muhayyele yoksunlu?u diyelim geçelim.

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri