Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Yetenekli, marifetli, namaz?nda niyaz?nda camii avlusunda abdestinde pozlu ,  ideal popüler çocuk , Acun’dan önce  Athena’dan tan?d???m?z sevdi?imiz Gökhan’?n bir marifeti daha ortaya ç?kt?.

Me?er Reza Zerrab’?n ‘ çelik çomak arkada??ym??.’ 

Çelik çomak ;  elbette i?in ?akas? bu iki yetenekli gencin oynad?klar? Airsoft oyunun yan?nda, masum, boynu bükük  gariban  oyunu , iki tane çomakla i? idare ediliyor.  

Airsoft gerçe?ine benzeyen tüfek, tabancalarla oynanan bir çat??ma simülasyon oyunu , kamuflaj k?yafetleri filan giyiyor oyuncular.

Özetle tak?mlara ayr?l?yor sava? oyunu oynuyorlar, plastik boncuklar mermi yerine kullan?l?yor, öldürüyor ve ölüyorlar, sava??p kafay? buluyorlar ama hepsi mahsuscuktan ! 

Bu oyun pek çok ülkede yasak. 

Bunca  yasak aras?nda bizde yasaklanmam?? , demokrasimizin ni?anesi olsun diye herhalde   ‘Bak?n bizde yasak filan yok ‘Airsoft’ serbest mesela kabilinden !

Kamuflaj k?yafetiyle kaz?k kadar adamlar?n mahsuscuktan sava? oyunu oynamalar?ndan bana ne, isterlerse dekman oynas?nlar  hayat onlar?n . 

Savunma Bakan? de?ilim ki , madem bu kadar merakl?s?n?z deyip bunlar? s?n?ra yollayay?m hakikisini  oynas?nlar diye.

 

Benim içime dokunan   bu mahsuscuktan sava? oyununu Beykoz Kundura Fabrikas?nda oynuyor olmalar?.  

Beykoz Kundura tarihi bir marka, t?pk? Pa?abahçemiz gibi , bir semte mal olan emekler zinciri , onlar? ait olduklar? mekanlarda daha geli?tirmek  varken sürgün ettiler. 

Yerine koyduklar?na  bak?n, durmadan in?a edilen dizi , filim dekorlar?, sava? oyunlar? ........

?art ya dekor, plato, sava? oyunlar?  bula bula Beykoz Kundura Fabrikas?n?n yerini  bulmu?lar  bunlar için.

Manas?z bir hassasiyet mi benimki  acaba diye dü?ünürken Naz?m Alpman’?n  art? 1 kanal?nda ‘Zaman, Mekan ?nsan’ adl? pogram?n? izleyince insanlar ve mekanlar aras?nda olu?an ba?lar?n ‘zaman’da ne kadar de?erli oldu?unu gördüm , içim rahat etti, Allah Raz? olsun bu program? yapt??? için ben manyak m?y?m diye dü?ünmekten kurtuldum !

Neyi neyin yerine koyduklar?na bak?n içiniz benim gibi ac?r, Beykoz kundurac?l???n geli?mi? bir merkezi olabilirdi uluslararas? arenada...ya da Pa?abahçe cam üfleyenlerin topland??? bir merkez ...

Bu plato in?a meselesi  çok derin bir konu sonra yazaca??m.

Geçenlerde Bolu’da  ‘K?r?ml?’ filmi için plato in?a ettiklerini övüne övüne anlat?yordu Yap?mc?s? Avni Özgürel .

Muhtelif kaynaklardan desteklenerek yap?lan filmin yüksek bütçesi soruldu?unda  mealen  ?öyle dedi ‘Filmin a??rl???na mütenasip bir bütçe’.....

Bu konuyu yazaca??m ve elbette kamu kayna?? kullan?larak yap?lan filimlerin  ‘Kaç okka ?’ tartt???n? sorma hakk?m?z var , ?ayet kamuya aitse fonlar, destekler . 

Fakat  bu yaz?da esas kayda geçirmek istedi?im konu Okan Bayülgen’in Çar?amba ak?am? yay?nlanan program?nda ‘??kence ‘ meselesini i?leyi? biçimi.  

Önce internette y?lllard?r dola?an kurban, cellat ili?kilerinde davran?? biçimleriyle ilgili yap?lan ara?t?rmalardan bir demet yay?nlad?, aa bir bakt?m mesele i?kence görenler de?il i?kencecilerin psikolojik durumlar? , yahu hukuk devleti  olal?m derken  ?iddetli  sars?nt?lar ya?ad???m?z bir dönemde  , kay?p insanlar, i?kence görmü?ler  ortadayken derdimiz i?kencecilerin psikolojik durumlar? m? ? 

Yani bu pis herifleri mi dü?ünece?iz , acaba hangi ruh haliyle yapt? diye !

Doksat duruma müdahele eder    meseleyi do?ru  merkeze oturtur diye dü?ündüm , malum maalesef bu i?kenceler aras?nda pek çok doktor vard?r sahnede, hatta baz?lar? sanki kendileri bu pis oyuna dahil olmam??lar gibi yüzsüz yüzsüz ne kadar üzüldüklerini anlat?yorlar ekranlarda .

Say?n Doksat i?kencecilerin ruh halini irdeleyen , belki akademik bir çevrede ho? kar??lanabilecek bu  metodu ?a?m?? tart??maya kat?lmas?n m? ...bir de kitaplar?n? takdim etti .

Bu arada  Orhan Miro?lu’nun bir ko?u? arkada?? ba?land? , çok ac? anlat?mlar? oldu, Miro?lu  komutanlar?n i?kence yap?lan hapishaneleri e?itim yeri, okul  olarak gördüklerini samimiyetle anlatt?

Derken Okan  4. Levent karakolunda falakaya yat?r?ld???n? söylemesin mi , falakada ‘Allah’ yerine ‘Tanr?m’ diye ba??rd??? için daha fena dayak yemi?, Afi? yap??t?r?rken mi yakalanm?? ne, hangi görü?ün afi?iydi söylemedi .

Ve laf?  Galatasaray lisesinde etüd abilerinden yedikleri dayaklara, i?kence gibi kulak çekmeler,  parmaklara dikey vurulan cetvellere getirdi .

Bir filmimde bir Frans?z okulunun önünde duran rahibeyle ilgili bir espri yüzünden bana  linç kampanyas? düzenleyen , aç?kça  Galatarasay Liselilerden destek isteyen Balçiçek Pamir bakal?m bunlara ne diyecek !

Ve Okan alm?? ba??n? giderken Ru?en Çak?r meseleyi  toparlamak için inan?lmaz bir ?ey söyledi ; gene Galatasaray Lisesinde  çuvala konup dövülme cezas? alm?? , ama isyan etmi? ve büyük s?n?flardan  helal süt emmi? baz? abiler duruma el koyup Ru?an Çak?r’a destek vermi?ler kendini öyle kurtarm??. Okan ; Ru?en Çak?r’?n  ba?kald?r?s?yla efsane oldu?unu aç?klad?.

Bu arada çok güldüler , güldüren bir i?kence program? durumu fena evcille?tirir , ama öte yandan  okulda ba?lar?na gelen i?kencelerden  sonra hala sa? kalmay? ba?ar?p program yapabiliyorlarsa ikisini sevgiyle kucaklar?m.

??kence meselesinde i?kenceci pezevenklerin psikolojik durumu yerine hukuk devletini ve bunun cezalar?n? konu?abilirlerdi, bir fikir kaymas? oldu ama okulda  bu kadar dayak yedikten sonra o kadar kayma olabilir , ho? görüyorum. 

Ve R?za ile Gökhan’?n ‘airsoft’ karde?li?i yan?nda Okan Bayülgen  ve  Ru?en Çak?r  çelik çomak kadar saf ve masum kal?yorlar.

Canlar?m benim...

Sevgiyle hepsini kayda geçiriyoruz , Balçiçek hariç.

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri