Yazdır

Paralel Dizi Devletini Kimler ?dare Ediyor?

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

necef-ugurlu-560NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Dünya gerçekleri de?i?ince baz? fikirlerimizinde de?i?mesi gerekiyor , Hakka Hakikatle ula?ma meselesi , bu yaz? bu inançla yaz?lm??t?r.

100 dizi daha yoldaym??, bakal?m  alg?lar?m?z? hangi hakikatlere  yöneltecekler ...büyük ço?unlu?unun  kald?r?lmak üzere yap?ld??? malumumuz hangileri tutturulacak biz bilmiyoruz ama bilenler biliyordur ! Kayda Geçsin 

Oyunculardan ?ansl? olanlar  , tutturulmamak üzere yap?lan de?ilde tutturulmaya niyet edilen dizilerin  kadrolar?nda  yer alacaklar . 

Oyuncular?n  kestirebilmeleri zor bir durum, okuduklar? senaryolardan anlayabilecekleri , veya yeteneklerine güvenerek çözebilecekleri bir i? de?il  , seçilmi? olmalar? icap ediyor .

Geli?mi? ülkelerde diziler alg?lar? yönetir ve ulusal ç?karlarla paralel bantta ko?ar. Demokrasi, muhalefet, kurumlar? sorgulama, güvenlik, sosyal , etnik , inanç farkl?l?klar? , i?lenen suçlar, caniler, sap?klar ve daha neler neler vard?r  hepsinde . 

Diziler   a?k, intikam, geri dönü? gibi ana aksiyona ustaca sar?lan bal gibi politik metinlerdir. 

Dizilere bu gözle bakarsak ‘Paralel Dizi Devleti’ yle kar?? kar??ya kald???m?z? söyleyebiliriz , 

Gelelim s?kça kullan?lan  ‘Dizi manya??’ oldu?umuz  cümlesi  ne kadar do?ru .

?zlenme paylar? bize henüz dizi manya?? filan olmad???m?z? aç?k, net biçimde gösteriyor , ?ükretmeliyiz demek  dü?ünüldü?ü , veya hesapland??? kadar mankafa olmad?k . 

?zlenme pay? en yüksek dizilerdeki  paylar ortada, bütün  izlettirme atraksiyonlar?na ra?men mü?teri az.

Reklam pastas?na göre ayarlama yap?l?yor gibi, yani her kanal kendine biçilen kadar yer almaya haz?r , rekabet etmiyorlar  tabii Acun’un bu  pastada yeri farkl? , pastanenin sahibi oldu zaten ! 

Hatta bir ba?ka yap?mc? ile mal satt?klar? kanal patronuna alacaklar? için   leasing ofisinde kefil olduklar?n?  kendi a??zlar?yla söylediler , as?l onlar Oscar’a aday olmal?  Vallahi  ‘Wall Street Kurtlar?n?’  bile yaya b?rakacak bir durumunun iki aktörü bizden , Oscar goes to Acun and Gani....

??in mali yap?s?n? bir tarafa b?rakal?m bu i?le ilgilenmesi gerekenler ilgilensin , malum bu sektörün ayakkab? kutular? de?il ama ‘çekmece’ leri me?hurdur. Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece’ye s??an paralar öyle ayakkab? kutular?na filan s??maz.

Gelelim dizilerin mevcut  durumuna ; alg?lar?m?z? yönetiyorlar m? ? 

Alg?y? izleyiciyi yabanc?la?t?rma olarak  izah etmek  k?smen do?ru  olabilir zaten art?k dizi senaryolar? yabanc? dizilerinden al?n?yor ama Alllahtan  adaptasyon zavall?l??? halindeler .

?lginç olan yazar? yabanc? bir dizinin yay?nda yerli addedilmesi . 

 

Peki ‘Özgün’ dizilerimizde durum nedir ?

Özgün dizimiz  Muhte?em Yüzy?l’da  entrikada  dara dü?üldükçe  kolay? bulundu Kanuni’nin yeni bir  k?zkarde?i saraya geliyor , sonra k?zkarde?ler buhar oluyorlar  hele ?ah Sultan’a hem yaz?k oldu hem de öykündükleri  yabanc? diziler gibi ‘Manast?r’a  kapatamayacaklar?ndan  bir ?eyhin dergah?na  yamad?lar kad?n? , evini bark?n? kapad? koca Sultan , ?ah Sultan’?n  Sümbüli, Mevlevi, hemde Merkez efendi Müridesi oldu?u rivayet edilir ama evi bark? b?rakmas? biraz fazla oldu ,  rahibe mi oldu kad?n ?

Hadi dergaha kapand?  paralel kurguda neden kalmad? ? Görseydik dergahta konumunu , durumunu .....Lütfü Pa?a’dan daya?? yedi kayboldu kad?n.

Bu sene de  bakal?m Fatma Sultan kimden  daya?? yiyip buhar olacak .

Peki , dizi  senaryolar?  yap?mc?lar?n keyfine  b?rak?lm??  olabilir mi ?

Bana pek inand?r?c? gelmiyor . 

Zaten  yap?mc?lar  dal budak sarabilen paralel kurgular severler   dizinin ömrü böyle uzar, ama ona dokunma, buna dokunma  kayg?s? olunca  ortada alg? yönetimini ilgilendiren  yasaklar var demektir . ?? buradan afedersiniz boka sar?yor yoksa hepsi ak?ll? insanlar. 

Ya da geni? kadrolara paray? da??tmak yerine ... neyse para i?i benim konum de?il ben masak de?ilim .

Kabiliyetsizlik, i?ini bilmezlik diyemem, de?erli insanlar var bu ekiplerde .

Kendi tarihimizle ilgili bir dizide bile yabanc?la?t?rma gayretleri ise ?ayan? hayrettir . 

Maalesef tarihçiler, akademisyenler kad?nlar?n giysilerinin  yakas?na , Kanuni’nin cengaverli?inin yeterince gösterilmemesine , Harem’in kad?nlar?n?n  gösterildi?i gibi olmad???na  her birinin e?itim görmü? alleme olduklar?na  tak?ld?lar . 

Tam tuza?a dü?tüler, önlerine konulan s?n?r ve çerçevede konu?tularda konu?tular ve ele?tirdiklerine hizmet ettiler. Ben alg?s? bu kadar tuza?a dü?ürülen akademisyen görmedim.

 

Dönemin ekonomik yap?s? ve dizide tövbe  a?za al?nmayan  gerçeklerle  ilgilenen olmad?.... Hadi bu riskli alanlara girmekten çekindiler peki o ?ehzadelerin hali nedir !

?ehzadelerin  ‘Lala’ lar? ?ehzadeler kar??s?nda el pençe divan duran adamlar m?yd? yoksa her biri bir parti genel sekreteri   gibi ?ehzadeleri  yöneten ve  kanl? iktidar sava??na onlar?  haz?rlayan beyin güçleri miydiler ?  

Paralel kurguda onlar, dü?ünceleri, aileleri hiç yoktu dizide .

?ehzadeler sokakta hüdayi nabit büyüyen çocuklar gibi oldular , ne dü?ünce, ne fikir ne onlar? e?iten hocalar? yoktu, herhalde saray bahçesinde hoppala beyim hoppala ?ehzadem diye büyüdüler sokakta çember çevirdiler , bak?ms?z çocuklar .

Eh sarayda onlarla me?gul olacak anneanne, dedeleri de yok ,  kim büyüttü bu çocuklar? yahu .

Dizide ?ehzadeler  aras? husumet veya dostluk bu yüzden yere basm?yor bo? bo? kavga ediyor ya da birbirlerine sar?l?yorlar. Fikir yoklu?unda kabak buday?p durduklar? konu?malar yap?yorlar.

Temelde fikri manada onlar? birle?tiren veya ay?ran hiç bir ?ey yok, büyüdüklerini zaten  gene a?k, me?k, k?zlara ilgilerinden anlad?k.

?imdi bu tarihi dizi bize neyi alg?latt? ?

Yüzde yüz yerli bir ba?ka eseride yabanc?la?t?rd?lar .

Ke?anl? Ali’nin ba??na gelen pi?mi? tavu?un gelmedi.   Diziyi uzun soluklu ama özünü kaybetmeden bir Haldun Taner üçlemesinde ak?tabilirlerdi ,  ‘Ay I????nda ?amata ‘ , ‘Zilli Zarife’ yi gözlerinin önünde  göremediler mi  ?

Yoksa  gösterenlerin sözünü dinlemediler  mi ?

Dizinin bir yerinde durup dururken Zilha’n?n  annesinin Zilli Zarife oldu?unu söylemesi de ne manas?z bir uyan?kl?kt? , çok ya?ay?n emi !

Trilyonluk platolar kurmaya bütçe ayr?l?yor da  Ke?anl?’y? özgün müzi?inden ay?r?p kolunu kanad?n?  k?rmaya nas?l k?y?l?yor  ?

Koskoca Ke?anl?  Ali Destan? bile yabanc?la?t?, devrildi gitti.  

Plato diye kurulan  çamurlu sokaklar, gecekondulara  verilen  para dokunmuyor  ama  Yalç?n Tura’n?n hakk?n? istemesi mi dokunuyor , bu plato i?ine iyice dalmak laz?m memlekette neredeyse Toki in?aatlar?ndan  fazla plato kuruldu , Antalya, ?zmit, Beykoz, Bolu ilk a??zda sayabildiklerim.

Dizi meselesi basit bir mesele de?ildir.

Mesela  do?ru dürüst bir hukuk dizimiz var m? ? Yok. 

HSYK  meselesini Hakime Han?m’ m? anlatacak  , Karaday? m? ? 

Askerlerle ilgili bir dizi var m? ?

Askerlerin anlat?ld???  bir dizi var m? ?  Askeri lojmanlar?nda , aileleri aras?nda  , çocuklar? , komutanlar?  , sivil dünyayla  ili?kilerini anlatan  bir dizi var m? ? Hiç olmad? kayda geçsin.

Askerler  kendilerini  anlatmay?  y?llard?r tart??ma programlar?nda  emekli askerlere  b?rakt?lar  ya da onlar?n kar??s?nda tart??an ekseriyeti asker çocu?u kar??tlara ! 

Askerin  kendini ifade edemedi?i  ve  askeri ele?tirebilen kar??tlar?n ço?unlu?unun  ancak asker çocuklar? aras?ndan  ç?kabilen  bir demokrasinin samimiyeti olur mu ? Ama komedisi olabilir...

Ben ekranlarda y?llard?r izlediklerimin yalanc?s?y?m, gözlerimle gördüm kaç kere.

Dü?ünce özgürlü?ünün öncüsü , aktivist , akil,  ve korkusuz söylemelerin Kraliçesi Lale Mansur bile pa?a  k?z?  ç?k?nca  ben susmaya karar verdim ve kalan ömrümü çoluk çocu?u dolduru?a getirenlerden korumaya.  Bu susmu? halimdir kayda geçsin , henüz bayraml?k a?z?m? açmad?m. 

Prof. Do?u Ergil’e sonunda Pamuko?lu’nun patlad??? tart??ma unutulmazd?r, internette var ilgilenenlere.

Bu tart??ma  filim konusu olabilecek derinlikteydi, biri da?da , karda  terörle mücadeleyle   ömrü çat??malarda geçmi? ve sonra  siyasete at?lm?? bir asker , öbürü teorisyen ve korunakl? askeri muhitte büyümü? bir asker çocu?u  ....askeri vesayet hangisinde diye sorgulatt?lar insana.....

Biz dizilerimizi kayda geçirmeye devam edelim;

Diziler  de?i?im, dönü?üm ve hatta doktrinel de?i?ikleri bilen , topluma do?ru aktarabilecek ekipler taraf?ndan yap?l?yor diyebilir miyiz ? Hay?r. Bunu da kayda  geçirelim.

Dizilerdeki halkta olmayan  mekan , prodüksiyon  zenginli?i ise de?ersiz tablolar gibi .

Dizi dünyas?n? siyasetçilerin ihmal etmemesini öneririm basit bir yap? de?ildir , suya sabuna dokunmaz görünen büyük bir rant alan?d?r maddi , manevi.

Ve elbette en önemlisi  dizilerin vicdan? vard?r, olmak zorundad?r kamusal vicdand?r bu .

Bizim dizilerimiz umursamazd?r , hiçlik boyutu oyalamaz hale geldi.

Dizilerde  alg? yönetimi bizleri de?i?imlere dünyan?n yörüngesine paralel olarak haz?rlamad? ,  ‘ suya sabuna kar??ma, sana ne, burnunu sokma ‘ modeline uygun yurtta?lar haz?rlamak istedi. 

T?pk?  ‘Hakime Han?m’?n  bize hukuk devleti isteme arzusu veremedi?i gibi...

Akademia  bu konulara  yeterince de?inmedi, bunu da kayda geçirelim.

28 ?ubat derler ama bu süreç esnas?nda , sonras?nda ve  hatta evvelinde ba?layan ve devam eden diziler üzerine bir ara?t?rma ,  doktora tezleri var m?d?r acaba bilmiyorum.

Televizyonlar güçlerini dizilerden al?rlar ve bu haliyle  medya patronlar?n? geçelim, TV alanlar bir süre sonra kaç???yor  zaten. Yeni alan ise  ald??? TV’yi nereye koyaca??n? bilmiyor h?rs?n? bize koymaya çal??arak ç?karmaya çal???yor  (son ses kay?tlar? WOW ) .

Kim seçilirse seçilsin , iktidara kim gelirse  gelsin Türkiye’yi bu dizi yap?s?yla yönetebilmesi çok güçtür. Hadi kayda geçirelim  paralel bir güçtür diziler.

Kim bu düzene?i dizayn ettiyse medyay? o yönetmektedir, bu durumda ?n?aallah devlettir ve bir bildi?i vard?r diye dua etmekten ba?ka çare yok.

Ama ya de?ilse  ya  bir avuç f?rsatç? ;  küçümsenen ve ba?? bo? b?rak?lan veya kontrol alt?nda tutuldu?u zannedilen bir alanda at ko?turmakta ise ?

Tehlikeli bir sorudur kayda geçirelim.

Ve gelelim hakikate ; art?k ‘Data Age’ deyiz.  

ABD’nin  kendini dizileriyle mükemmel ifade etti?ini dü?ünüyorum hemde bütün dünyaya. 

Bilhassa gençlerin  favorisi  ‘Person of Interest’ dizisi  nas?l ba?l?yor  biliyor musunuz hat?rlatay?m...

?zlenmektesiniz.  Hükümetin sizi günün her saati izleyen gizli bir makine sistemi mevcut...

Bizi asla bulamayacaks?n?z  ancak ister kurban isterseniz fail olun e?er numaran?z s?radaysa biz sizi buluruz .’

Internet yasa?? , Hürrem  dedi ki, Dila Han?m kodu ki , yok filan dizide acaip laf sokmu? kutu demi? , Tuba  60 alm??, Gülben fiat?n? indirmi?, Hülya döner gene yener  falan, filan  çok al?k mevzular kal?yor,  bilmem anlatabildim mi ?

Ele geçirilen bir medya filan da   yok,  patronlar?n?n ipini çeken bir medya düzene?inin  en büyük gücü  diziler dünyas? ,  patron iktidar olsa ne olur, olmasa ne olur , çok patron postalad?lar  !  

Mehmet Altan bile bunu göremedi, ak?l kendinden ba?kalar?n? az?msay?p , küçümseyince , yok say?nca  tutuluyor. As?l bunu da kayda geçirelim.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri