Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N 

Bizim  Cumhuriyet apartman?nda, ?ehrin ortas?nda gpegndz eve giren h?rs?zlar taraf?ndan herkesin gz nnde  soyuluyoruz. 

Art?k gece fena rya grmiyeyim diye 6 dan sonra yemek bile yemiyorum , ama nafile kabuslardan  ka?? yok.

Hay?rd?r ?n?aalllah gndz niyetine  sabaha kar?? ryamdan  uyand?m  sizlere hemen  unutmadan ayr?nt?lar?yla yaz?yorum.

Aradan vakit geerse unuturum, malum ryalar abuk unutulur.

Ryamda  , sabah sabah  kap? al?yor a?yorum  marka giyimli h?rs?zlar ieri pald?r kldr girip    ne yap?yorsunuz demeye f?rsat vermeden ba?l?yorlar evde ne varsa  paketlemeye.

Ne yapt?klar?n?  soruyorum, hani acaba evden eve nakliyat?lar da yanl??l?kla bizim eve mi girdiler acaba diyorum , yoo a?ka sylyorlar s?ra bizdeymi?.

Ne s?ras? diye soruyorum cevap a?k net.

Bizi soymaya gelmi?ler.

Yzlerinde maske filan yok, kimilerini tan?yorum , kimilerini bir yerlerden gzm ?s?r?yor muhtemelen televizyonlarda grdm , yabanc? de?iller, Trke konu?uyorlar o?unluk  zerlerinde muska  ta??yorlar Elhamdlilllah hepsi Mslman.

Asl?nda meslekleri , titrleri var her birinin, h?rs?zl??a ek  gelir olur diye ba?lam??lar sonra bakm??lar ok karl? as?l i?leri olmu?.

Pek rahatlar , hatta bana  Siz glk ?karmay?n  biz i?imizi bir an evvel yapal?m daha soyaca??m?z di?er daireler var diyorlar.

Tepem at?yor  Utanm?yor musunuz beni soymaya , Mlkiyet Hakk? Glhane Hatt? Hmayunu filan    diyorum .

Sokay?m Glhane Hatt? Hmayununa senin, tarih biz ne dersek o , dizilerde ne izliyorsan o diyor  en cevvali , stelik kendi evimde bana ne hakaretler ediyorlar,  aman efendim ne terbiyesizli?im kald?, ne kabal???m . 

Bir tanesi ?nsan nce bir ho? geldiniz der, bir kahve yapar byle mi kar??lan?r h?rs?z demez mi. 

ok h?rs?z grdm ama bunlar gibi yzszn  ilk defa.

Sizlere ryamda  h?rs?zlarla aramda geen konu?malar? ve olaylar? aynen aktar?yorum ;

Ben  H?rs?z Bey  sana niye kahve yapay?m  gel beni soy diye ben mi davet ettim ? diye cevap verince 

?lle davet ?art m?, aram?zda teklif tekellf m var , bu vatan hepimizin ,  sen dua et buraya ?imdilik kmyoruz e?yalar? al?p gidece?iz.  diye bir de posta koydu, o zaman anlad?m ki  evde gidecek ,  daha hangi mteahhid karar verilmemi?. 

Ben inatla  Beni soyuyorsunuz bunun vatanla ne alakas? var diye soruca , akl?mca s?k??t?r?yorum....

Aralar?nda ufak tefek salar? patates adama benzeyeni atl?yor

Bast???n yerleri toprak diyerek geme tan?,  d?n stnde milyarlarca dolar yutan?   ..diyince dayanam?yorum 

O stnde de?il alt?nda  ve h?rs?zl?k yapan de?il kefensiz yatan  

Patates kafa glyor kahkahalarla halime  di?erleride kat?l?yor ?aka yapt?m ?aka, ben ?akac?y?m ,  bilmez miyim, allta yatan? stte yutan?  diyor.

Aa hem beni soyuyorlar hem makaraya al?yorlar. 

Haysiyetiyle oynana oynana soyulman?n bylesi grlmemi?, vay ba??ma gelenler, 63 ya??mda h?rs?zlar?n maskaras? olacak insan m?y?m ben , ok zlyorum.

Aralar?nda en ars?z? yazd?klar?m?,  hal?lar? rulo yapm?? yetmiyor  disketlerimi torbaya dolduruyor , elinden almaya al???yorum vermiyor bir iti? kak?? ba?l?yor

Ben Onlar benim yazd?klar?m ne yapacaks?n al?p benim fikirlerimi i?e yarasa bana yarard? diye sorunca 

Ars?z H?rs?z  pi?kin pi?kin ??e yarayanlardan  dizi yapaca??m , film yapaca??m , kitap yapar?m, program yapar?m , ziyan olmazlar  diyor.

E?ya, para, saat, fikir, isim, ?ehir, nehir ne varsa gtryorlar .

Midesi ne varsa al?yor, buzdolab?n? da silip sprrken Rabbim bana mide yerine i?kembe vermi? diye s?r?t?yor.

Dayanam?yorum Sen ne nefretlik bir herifsin der demez  dikleniyor ;

Sen ne imans?z kar?s?n yarad?lan? yani beni bu halimle mecbursun seveceksin yaratandan tr , nefret suu i?liyorsun dikkat et demez mi ! 

 ?nanc?m? sorgulayan bir h?rs?zla kar?? kar??yay?m , kal?yorum, donuyorum ne halt edece?imi bilmiyorum.

Kenara k?eye s?k??t?rd???m kefen param, borcuma harc?ma ay?rd???m be? kuru?, anneannemin rtleri k?r?k dkk neyim varsa  gzmn nnde paketleniyor . 

An?lar?m? yazd???m defterim, aile albmm al?yorlar, gcme gidiyor ok.

Kar?? koyuyorum , hi olmazsa onlar? kurtarmaya al???yorum , itiyorlar beni k? st oturuyorum can?m yan?yor ba??r?yorum.

??l?klar?ma kar?? dairede oturan sizden iyi olmas?n Kemal Bey adl? kom?um yeti?iyor  a?k kap?dan giriyor, yerden beni kald?r?yor , ne oldu?unu soruyor .

Soyuyorlar Kemal Bey   diyorum , Kemal Bey byk bir so?ukkanl?l?kla benden yana ?k?yor , haktan hukuktan bahsediyor , derken  h?rs?z kalabal???ndan  bir gen kopup geliyor Kemal Beyin gzne yumruk at?yor ve utanmadan  Ben bu yumru?u atmay? kafama koymu?tum diyor.

Yalan sylyor Kemal Bey , bunda kafa m? var ki iine bir ?ey koysun diyorum, Kemal Bey bana  hak veriyor , gzne pansuman yap?yoruz fakat kafas?z ocuk  bu sefer bana k?z?yor Sen ne ok konu?uyosun car car   diye bir tane de bana patlat?yor, Kemal Beyle kar??l?kl? birer gzmz mor bir o bana pansuman yap?yor bir ben ona. Allahtan Selvi Han?m yeti?iyor , ikimizin de yaralar?na melhem sryor.

A?ac?n dallar?na konmu? popolar? bize dnk kargalar?n kahkahalar?n? duyuyoruz, kargalar k?lar?yla glyorlar halimize gln siz daha diyorum iimden yar?n tnedi?iniz o a?ata gidecek.

Kom?ular bir bir bizim kattan gelen  grltye  geliyorlar  a?a?? kata yeni ta??nan Kahtal? kom?um Metiner Bey geliyor ,  ?imdi bu rezalete kar?? bir ki?i daha  fazlay?z diye d?nrken   Metiner Bey  Bunlar? konu?man?n zaman? de?il , nmzde Cumhurba?kanl??? seimleri var demez mi .  Maalesef o da kafay? yemi?.

Ahmet Hakan i?e el koyuyor   Durun tart??aca??z herkes fikrini syleyecek  vaktimiz var diyince   hangi vakit karde?im soyuluyorum ,  bak Metiner bile bu h?rs?zlara laf ettirmiyor diyince  

Metiner Benim ?u an kimden yana  oldu?um nemli de?il, h?rs?z olabilir bunlar , mnferit olaylard?r, kald? ki h?rs?z yok, hepsi  sayg?n ki?ilerdir  yarg? gere?ini yapar biz burada bu gece K?br?s , Suriye, K?r?m, , ?ran meselelerini  konu?al?m diyor yeri de?ilmi?  h?rs?zl??? konu?man?n   sabr?m ta??yor ;

Kar??s?na dikiliyorum Metiner h?rs?zl??? tart??maya yer mi tutaca??z buras? olay yeri i?te daha ne diyorum Metiner dinlemiyor bile aa h?rs?zlarla el s?k?yor, p?yor hal hat?r soruyor , i? kfteye davet ediyor  !  Mamafi o herkesi i? kfteye davet eder ama yapmaz , beni de davet etmi?ti.....

Kemal Beyle zaten birer  gzmz kapanm??  o gene Gandi tav?yla Gze gz dersek toplum kr olur diyor , hakl? .

Kaba kuvvete asla ba?vurmuyoruz , kald?ki bunlar bizi isteseler evire evire dverler , stmze gaz s?km?yorlar  daha ev ilerinde  kullanmaya ba?lamam??lar , ev tipi boylar gmrkteymi?.

Polise  haber vermek iin telefon a?yoruz, teyp ?k?yor Tayin halinde oldu?umuzdan yolday?z size  cevap veremiyoruz diyor ses.

H?rs?z herifler kar??m?zda halimizle alay ediyorlar. Henz soyulmam?? olan kom?ularda onlara uyuyorlar. 

Savc?l??a ba?vuraca??z ama gya  savc?lar? Boluya toplam??lar hepsi kayak yap?yorlarm??   rya bu olur a...

Trk d?n dnyas?n?n Trk ama Trklerden ho?lanmayan  e?siz Eseri  Profesr btn bu olanlar?  apartman?n isminin   T.C anlam?nda ki  Cumhuriyet  olmas?na ba?l?yor , Profesrn e?i  grevdeymi? Trkiye cumhuriyetini temsilen, sizin han?m ne olacak Laponlar? m? temsil edecek diye soruyorum , ald?rm?yor   Cumhuriyetin yerine isim ar?yorlar , ben aresiz Yeni Cumhuriyetin ismini numaralamay?n buras? Trkiye yol a?l?r habire her sene  rakkam de?i?ir gelin  , 

Cumhuriyet e?er  k?z ise Emine erkekse Tayyip koyal?m diyorum hadi ben yzme gelen sadmenin tesiriyle  samal?yorum  ,  ama profesr   yumruk yemeden zaten samal?yor , Kemal Bey Allah Raz? olsun nereden bulduysa kafuru koklat?yor kendime geliyorum , ben ne bok yedim , ne dedim oluyorum.

Benim kk apartman kat? nas?l kalabal?kla??yor anlatamam , ak?n ak?n geliyorlar.

Kom?ulardan mtedeyyin kendi halinde namaz?nda niyaz?nda olanlardan en sesi ?kmayanlar  yan?m?za geliyor  lokma dktke, helva kavurduka gr?t?mz 

kom?ular ,  ?reniyoruz ki  onlar zaten soyulmu?lar ama ?ikayeti olamam??lar nk h?rs?zlar aras?nda yak?nlar? varm??, hem de bir de?il iki de?il.... ne yapacaklar?n? soruyoruz Pensilvanyadan aile by?klerinden  haber bekliyorlar , haber bir trl gelmemi? ABDde telgraf?n  tellerine ku?lar konmu? ar?za varm??. 

Derken her yaz?s? ok konu?ulacak  ?eklinde ka?at edilmi?  yazar kom?umuz han?m en bilge haliyle kat?l?yor bu deliler evine, bir bilgeye ihtiya var diye kula??na gelmi?  hemen hedefi Kemal Beye yneliyor .....    

Y?lmamas?  daha ok al??mas? gerekti?ini ?tlyor, evde oturmamal?ym??, onlar? anlamaya al??mal?ym?? , kap? kap? gezip dinlemeliymi? ! 

Kemal Bey efendi bir adam, zaten yle olmasa  benim yzmden yumruk yer miydi,  ses ?karm?yor , anne taraf?ndan da peygamberlerle akraba her halde nk ok sab?rl?  ama ben dayanam?yorum 

K?z?m sen manyakm?s?n h?rs?zlar?n psikolojisi zerine doktora tezi yazacak hali yok adam?n niye kap? kap? gezip  neyi anlamaya al??acak diye h?rs?m? k?zdan al?yorum hi oral?  de?il  geni? bir arkada? , ezber geiyor bu gn yazar gnnde yar?n oyuncu gn olabilir , devam ediyor  nasihatlerine , bana dnp Bir yere gitmek, kamak yok diyor, bir evliya kad?n Kk Rabia sanki h?rs?zlar? anlamay? ?tlyor.

Kalabal???n arkas?ndan Say?n Glerce yapmay?n hepimiz din karde?iyiz diye lafa giriyor , bar??al?m i? bymesin istiyor niyeti fena de?il ama benim ev oktan kamyona yklenmi? i?te bu s?rada Mahupyan? bir kenarda not al?rken gryorum , halimizi yeni filmine senaryo yapacakm?? , rntgen ve MR istiyor  iimizi daha iyi grmek iinmi? , Mahupyan bende bir ?ey yok sen bu h?rs?zlar?n iyzne bak diyorum   6 paragrafl?k bilimsel oldu?u izlenimi veren bir cevap veriyor.

??te tam bu s?rada  ieriye Say?n Ba?bakan?m giriyor onun kula??na kadar gitmi?, fkeden kkryor , soyuldu?umu ?renince,  Bula bula bu gariban? m? buldunuz ben garibanlardan almay? yasak etmedim mi diyor, Kemal Beyin ve benim gzme bak?yor . 

Kemal Beye   peyim gzn gesin diye teklif ediyor Kemal Bey raz? de?il  yle pmekle gemez   diyor  , ben Kemal Beye  b?rak?n psn gemez ama gzden pmek tez ayr?l?k getirir kurtuluruz diyorum Kemal Bey bana gene kafuru koklat?yor . 

Birden Say?n Ba?bakan hepsini al?p Balkona ?k?yor , a?a??s? mah?eri kalabal?k balkonda benim evi soyanlar? evire evire patakl?yor baz?lar?n? a?a?? at?yor ... rya bu ....

Kemal Bey , Selvi Han?m  ?a??r?yoruz ama kendisini alk??l?yoruz , bizi alk??larken grnce  Ben sizin laf?n?zla hareket etmem diyip vaz geiyor , balkondan att?klar?n? geri toplat?yor , kafa gz yaral? balkonda yerlerini al?yorlar . Ben adeta yalvar?yorum Say?n Ba?bakan?m bir daha sizi alk??larsam ellerim k?r?ls?n , benim laf?m?n ne nemi var bunlar beni soydu desem de nafile Tayyip Bey etin ceviz yle  k?r?p k?r?p yass? kaday?f stne  koyulacak bir ceviz de?il, bu yan? ho?uma gidiyor da beni soyanlar? benden ok sevmesi k?r?yor beni.

A?a??da  halk  Trkiye Seninle Gurur duyuyor diye ba??r?yor ev ahalisi beni uyand?rd???nda bende ba??r?yormu?um...

Kabus Kayda Gesin

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri