Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Sacit Aslan estetik yapt?ran hatta kendini yeni ba?tan  yapt?ran ama bunu saklayan ünlülerle ilgili çarp?c?, dü?ündürücü bir yaz? yazm??. 

Okuman?z? tavsiye ederim. (http://www.sacitaslan.com

Foto?raflar?n? da koymu?  Deniz Akkaya’n?n eski halini gördüm yenisi akl?ma gelmez.

Yaz?s?nda  ;  ‘Fakat anlamad???m bir nokta var ki o da yapt?r?lan i?lemlerin  saklanmas?. Tamam sen sakl?yorsun da , güzel karde?im bizim gözümüzü ne yapacaks?n ? Haf?zalar?m?z? m? sileceksin’ cümlesine dikkat çekerim.

Gene  Sacit Aslan’?n   ‘Allah gecinden versin emri hak vaki oldup huzura ç?kt???m?zda , Allah yaratt??? kulunu tan?mayacak ‘Ben böyle bir ?ey göndermedim’ diyecek ...Bunlar hala ‘ Bende estetik var ama çok az ‘ diyorlar ‘   cümlesine çok güldüm ve bir kere daha dü?ündüm.

Alg?lad???m kadar?yla   Sacit Aslan  yapt?r?lan estetiklerden çok do?ruyu söylememelerine  , onlar? sevenlerin zekalar?yla alay edilmesine tak?lm?? hakl? olarak.

Medyam?z?n  ikonlar? ;  ne ve kim olduklar? , yapt?klar?yla de?il uzun bir süredir ne olmad?klar?yla ?öhret kazand?lar.

Ameliyathanelerde üretilen , kimbilir kimin zevkine ve modas?na göre , birer ‘Güzel ama Franke?tayn’lar ‘  olarak piyasaya sürüldükleri bir sosyolojik gerçek.

Ya?l?l??a kar?? mesleki ömrünü uzatmaya , rolü icab?  estetik ameliyatla fedakarl?k yapan   oyuncuyu bir nebze anlayabilirim, ama gençliklerinden beri  estetik ameliyatlarla ömür geçirenleri anlamak zor .

Devaml? hastal?k uyduranlar? duydum me?hur   Munchausen Sendromu , bu tür hastalar?n çok zeki gözlemcileri  kand?rabilecek kadar zeki oldu?u ve psikiyatrik bozukluklar? olmad??? biliniyor.

Bizim estetik ameliyatlar? ile  ba?tan yarat?lanlar?n  sendromu bu de?il, yarad?l??lar?ndan farkl? , toplumun istedi?i birbirine benzeme  hastal??? m?  desek  acaba , çünkü  ayn? yüz , ka? yap?s?n? , dudak dolgusu uyguluyorlar. 

Ama anla??lmas? daha zor olan onlar? bu hale getiren , çünkü talep var,  bir düzenin olmas?, bu durumu  inan?lmaz bir sapk?nl?k olarak görüyorum .

Porno dünyas?nda baz? kad?nlar? sapk?n zevkler için  sözde estetik operasyonlarla ne hale getirdikleri  haberleri içler ac?s?d?r , a??r? silikondan ne hale gelenlerin resimlerini görüyoruz.

Elbette bizim ?öhretlerle ayn? durum de?il ,  en az?ndan onlar beter olurken bizimkiler daha iyi olduklar?n? dü?ünüyor ve toplum taraf?ndan itibar kazan?yor ve kabul görüyorlar.

Daha iyi mi olmu?lar sorusu göreceli , bu kadar de?i?meyi göze ald?klar?na göre demek ameliyat öncesi kendilerinden hiç memnun de?illerdi, kendisiyle bar???k olmayan insan ac? içindedir estetik iyi gelmi? olabilir mi bilmiyorum.

Beni sevmeyin, benim ameliyat masas?nda yap?lm?? versiyonumu sevin deseler sorun yok ama bunlar ben böyle do?dum diyince hakikaten insan aptal yerine  konulmu? hissediyor.

??in kar??lar?ndakini aptal yerine koyma noktas? ise s?k?nt? verici  .

Bir hastal??a toplumu ortak etmek , ya da bir toplumun  hastal?kl? bir iste?ine cevap vermeleri ne i?tir yahu.

Yoksa ; bizleri aptal yerine koyan öyle çok ?ey var ki ülkemizde .

Aptal yerine konularak  para kazan?lan bir ülke buras? , onlarda paylar?na dü?eni al?yorlar diyip geçebilir miyiz ?

Siyasette , hukukta, ev al?rken, satarken, vergi öderken, bir mal? al?rken, benzin doldururken ...say say bitmez aptal yerine konuldu?umuz yerler .

Yetmez ama evet diyenler bile kand?r?ld?klar?n? söylüyorlar , demek onlar da aptal yerine konuldular. 

Ülkenin, medyan?n kö?e bucak sahibi, seçilmi?, en ak?ll? insanlar?yd?lar.

‘Yan?lm???z Arkada?’ ç?lardan sevgili Perihan Ma?den bir röportaj?nda gençlerden ümit var oldu?unu söylemi? , Beren Saat , ?ahan’? örnek vermi?, ikiside üniversite mezunu  demi? . Umutlu olmas?n? önemsedim de?er verdi?im bir insan Ma?den, uzun bir ayr?l?ktan sonra onda da bir kabulleni? , bir  Polyanna pes etmesi, hani tecavüzü önleyemiyorsan bari zevk al felsefesi sezinledim hakl?d?r da .  

 Acun bile tazminat istiyormu? bir yaz?s?ndan  dolay?  ödeyecek gazete yoksa ba? etmek zor i?. 

Bu düzene Ma?den  kalibresinde bir yazar?n Karun’?n  Hazinesi olsa yetmez. 

Lakin Müttefik olu?turmada    , Floransa’ y? kurtaray?m derken Napoli ile ittifak kurmak ne kadar güvencelidir bilemiyorum . ( Bak?n?z Da Vinci’s Demons 2.sezon 3. bölüm )

Bu iki de?erli sanatç?m?za gelince ;

Malum ülkemizde art?k üniversiteler ald? yürüdü, hatta ‘çocuk üniversiteleri’  da aç?l?yor 

bunlar çok güzel parlak fikirler , ilkokullar?  kald?rd?lar  , orta e?itimi de herhalde kald?rmaya niyetliler ki bu da çok güzel bir fikir  direkt üniversite en iyisi.

Asl?nda do?u?tan titr vermek daha da iyi . 

Çocuk do?unca bokuna bak?can, adam olacak oradan bellidir derler mimar, mühendis, hakim, avukat, oyuncu , gazeteci, paparazi  neyse hakk?n? ba?tan teslim edeceksin. 

Ha büyüdükten sonra  seçilmi? ha do?ar do?maz ....

Oyuncu , ?ark?c?lar için ileride surat verimli olmazsa  ameliyatla düzeltmek mümkün nas?lsa. 

Ülkenin aptal yerine konulanlar? ;  tek teselli?imiz  bizi aptal yerine koyanlar gibi aptal de?iliz hiç olmazsa., buna ?ükretmeyece?iz de neye edece?iz.

Aptallar ise  ne e?itim al?rlarsa als?nlar  dü?ünmelerini sa?lamak gene de mümkün olmuyormu?.

Sacit  Aslan yaz?s?n?  ‘Ay?p ve komik oluyor’ diye bitirmi?.

Ay?p kalkt? , sadece  ‘ Komik Olmak ‘ kald? Sevgili Sacit Aslan !

Derinlikleri olan bir yaz?yd?, Sacit Aslan’? kayda geçiriyoruz.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri