Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Önce , Kad?köy’ün özerkli?i ve Tuba Büyüksütün yaz?lar?ma gösterdi?iniz teveccüh için te?ekkür ederim.

Sizlerden; Meselenin  özünü çözen ,  kafas? saat gibi çal??an, kendini ifade edebilen  bunca  zeki, ve daha önemlisi iyi insanla  bu ülkeden umut kesilmez  dedirten  mesajlar  ald?m.

Arada beni  çok iyi anlad?klar?n? yazan , Tuba’y? k?skanmakla suçlayan üstün zekal?lar da oldu tabii . Herhalde dizideki rol bana verilecekti son dakikada  vaz geçildi Tuba i?i kapt? zannediyorlar ! 63 ya??nday?m, ayn? kulvarda de?iliz k?skan?lacak bir ‘üstünlük’ te  göremiyorum.

En komi?i  ise fanlar? taraf?ndan duyuldu?unda ne hale gelece?imi dü?ünmek bile istemedikleri  linç ?antaj?yd?.

Tuba Büyüküstün fanlar? benim yaz?y? anlasalar zaten ba?ta kendileri sonra memleket kurtulur yahu !  

Beni korkutmaya gelince, beni siyasi partilerin fanlar?, trolleri korkutamad? Tuba’n?nkiler mi korkutacak, çok ya?ay?n emi  benim  güzel trollerim  ve sak?n de?i?meyin çünkü bir soap opera y?ld?z?n? ele?tirilmesine  tahammül edemeyene  bu düzende ‘Ayd?n ‘ denir ! 

Ayr?ca dizi kültüründen  fa?izmin  birden fazla özelli?ini üzerinde toplam?? özel yarat?klar ç?kmas? geri zekal?l?k dahil çok özel bir insanl?k durumu .

Aman ha,  ileride büyük ilmi, sosyolojik ara?t?rmalara  öncülük edeceksiniz  sa?l???n?za dikkat edin ölçüyü kaç?rmay?n trolün fazla co?an? partisine ve yap?mc?s?na  zararl?d?r, keskin sirke ve küp ili?kisi....bu arada pirelerinize de iyi bak?n , hangi pirelere mi poponuzda uçu?an pirelere .

Her kaostan bir düzen ç?kt??? gibi  elbette bir gün bu dizi rezaletleri  son bulacak.

?imdilik ‘Dü?ün kurulsun nas?lsa  oyuncu niyetine bir damat gelin buluruz’ ?eklinde kurulan bu dizi düzene?in kendine gelmesi ne zaman olacak  sorusunun cevab? ;

Ucunda salland??? makro rezalet kolyesinin  zincirinin  bir parças? oldu?u ortaya ç?kt???nda  derim !

?imdilik güvenceleri   iktidar?n g?k ç?karamad??? ve eklemlendi?i  medya düzene?i .  Masumiyetlerini kaybetmi? Fan klüpleriyle  , ayn? Ak  PArti gibi kendilerine bayrak sallayan  seçmenler bulmu?lar i?i götürecekler öyle mi ?

Medya alg? yönetir, ülke idaresini etkiler, halk? yönlendirir...

Fakaat  ülkemizi  bu dizilerin ve  fan kulüplerinin idare edebilece?ini  dü?ünebilmek için -273 zeka gerekir  !

Bu arada 3. sezonu  ?ran Kara Para trafi?ini ke?ifte ve  ortado?uyu ?ekillendirmekte geçiren ‘Homeland’  dizisi kahramanlar?  gelecek sezona ?u cümleyle girdiler ; 

‘?stanbul’da görü?ürüz ‘ !

Ekranlarda  kendisini  Kanuni Sultan Süleyman’ akrabas? zannedip ‘Atama Laf ettirmem ‘ mealinde  fenal?klar geçirerek TV tarihine geçen  daha sonra  Reza Zerrab’la  ününü peki?tiren   Bekir Hazar ‘?n  durumunu  dizide bakal?m ne ?ekilde izleyece?iz. 

Sahi neydi o program, sanki bütün gazeteciler kaçm?? i? Bekir Hazar’a kalm?? gibi görünüyordu ! 

Ve Bekir Hazar’?n  ‘Atas? Kanuni Sultan Süleyman ’ sa? olsa torunu Bekir Hazar’?n ?ran irtibatl?  Azeri Reza’n?n kar??ndaki halini görseydi , o stüdyodan kellesi koltu?unun alt?nda   yürüyerek ç?kmayan kalmazd? . 

Bekir Bey  ; Deden  Kanuni   Safevilere üç sefer yapm?? Tebriz, Azerbeycan’?n büyük k?sm? , Irak, Do?u Anadolu  Amasya anla?mas?yla Osmanl?’ya b?rak?lm??t?. 

Hortlay?p gelse stüdyoya  sana  ‘Bilmez misin Bre Gafil Torunum ‘ demez miydi ?

Rahmetlinin torunlar?na da ne yapt??? bilinir , Bayezid’in çocuklar? da yolcu benden duymu? olma !

De?erli bir dostumun söyledi?i ?u sözlere kulak verelim  ;

‘ Eski Frans?z e??tim bakan?n?n yazd??? bilim severler ansiklopedisinde de?indi?i kelebek teorisi dü?ünmeye de?er, New York ta kelebeklerin uçu? yönünde ki de?i?iklik, Hindistan da bir hava ak?m? olu?mas?na neden olabilir. ‘

Bizimkiler hala Karagül’de karde? kavgas?, 

Karaday?’da hakime han?mla kundurama kum doldu , 

Bula bula gene Dürenmatt formülü ; y?llar sonra kad?n mahallesine döner ... can?m Yasemin  Yalç?n  ne yaps?n ,  

Sanatç?lar?n durumlar? da hazin , projeyi sahici buldum diyenler mi istersiniz, tutmu?a eklemlenip , çok be?endim döndüm diyenler mi, dolunay’c???m  ne  zaman gittin de geriye dönüyorsun diyece?im k?yam?yorum. 

Çoktan t?rst?r?ld?n?z  bari  susun . 

Ve en hazini Serpil Tamur’un  TEB ödüllerinde ekranda  söyledikleri, yan?nda Haldun Dormen duruyordu, ?öyle söyledi Tamur  ; ‘ Sanat?n ve sanatç?n?n yok edildi?i bir ortamda ödül almak.....’

?lahi , ilahi, ilahi  e?imin gözünün bebe?i , dostu , toz kondurmad???  Serpil Han?m , 

Ödüllerle mi var olacaks?n?z ?

Ne diyor Atatürk ‘Hatt? müdafaa yoktur sath? müdafaa vard?r. 

Sakarya Muharebesinde söylenen bu sözleri var?n siz sanata , sanatç?lara uygulay?n art?k , kimseye zarar? olmaz.

Hukuk, demokrasi, özgürlük, adalet, yer ile yeksan olurken siz Haldun Dormen’le birlikte ödüllerle ayakta kalacaks?n?z, bu mümkün de?il.

Siz bunu nas?l fark etmezsiniz , Han?mefendi Devlet Tiyatrosu Sanatç?s? ki?ili?iniz bir yana, halk?m?z?n sayg? gösterdi?i ‘Milli Kahraman?m?z Polat’?n ‘ validesi s?fat?n?zla  oynad???n?z diziyi seyretmiyor musunuz Allah A?k?na ?

Homeland 4. sezonu bekliyoruz ayd?nlanmak için, art?k Amerikan dizisine umut ba?lad?k çünkü bizimkilerin bir halt yapaca?? yok. 

Reza Zerrap meselesini Homeland dizisinin  anlatmas?n? bekliyorum .

?ster misiniz diziyi yasaklas?nlar ?

EE bütün dünya izliyor , en son duyan kocalara m? dönece?iz ?

Kelebeklerin kanatlar?nda  ç?rp?n?yor  dünya unutmay?n.

Anayasa BA?kan?m?z Say?n Ha?im K?l?ç do?rusu herkesten yaman ç?kt?  olacaklar? alg?lad? ve uyard? konu?mas?nda.

Müthi? bir konu?mayd? CB aday? olursa , hukuk ve ak?lla yar??acak rakipleri, Say?n K?l?ç  yenmeleri zor  bir rakip , bu daha bir konu?ma , kimbilir daha neler var söyleyece?i.

Kutlar?m.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri