Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Töreni  yay?nlamaya  para kalmam?? herhalde  TV’lerde. Nuri Bilge Ceylan’?n Alt?n Palmiye ödülünün heyecan?n? maalesef ekranlardan payla?amad?k , bu sonucu bekliyorduk önce  kutlar?z.

Festivalin yay?n hakk? sat?n al?nmam??, anla??lan televizyonlar?m?z maddi s?k?nt? çekiyor ulusal bir sevinci yay?nlayamad?lar ,  fukaral?ktan aciz haldeler.

Böyle önemli ortak sevinçleri yay?nlayacak paray? toplamak için bir fon olu?tursak diyorum çünkü bu böyle olmaz.

Hatta çal??t?klar?  programlar?nda  hay?r i?lerinde pek mahir Gülben Ergen veya Seda Sayan toplayabilirlerdi  paray? ....

 ‘Say?n izleyiciler Alt?n Palmiye’de ödül alma ?ans? çok yüksek Nuri Bilge’nin ,  töreni yay?nlayabilmemiz için para laz?m, bizim kanal ç?k??t?ramad? , pamuk eller  cebe, ne verirsen elinle o gider seninle’ diye anons etseler vallahi toplard?k yay?n için gerekli telifi.

Bu öyle bir yüce millettir ki kimse ‘Size verecek paray? buluyorlar da  Alt?n Palmiye’ye gelince mi bulam?yorlar ‘ demezdi , ya da derdi çünkü geçenlerde  kafede kulak kabartt?m han?mlar ‘Geberemedi ?u Süleyman aaa yetti art?k kaç kad?n koydu kutuya’ diye konu?uyorlard?, sa?? solu belli olmaz bizim milletin.

Fakat öte yandan bu hafta dizi oyuncular?na  bölüm ba?? ödenen ücretler yay?nland?, Özcan Deniz yaz?lanlara göre 120  -150 aras?, di?erleri 60,70,80,90 gidiyor Allah artt?rs?n  bunlara verecek paray? buluyorsunuzda Alt?n Palmiye Yay?n hakk? kaç para da yay?nlayamad?n?z sorusu akla  geliyor .

Pahall? prodüksiyona yemin etmi? kanallar, s?ra Alt?n Palmiye’ye gelince para yok.

Ne yap?yor  kanallar?n anl? ?anl? kültür sanat sorumlular? , en son bir tanesini imaj gecesinde Ahu Ya?tu  öncesi ya  da sonras? tuvaletinin s?rt dekoltesi ve hotozunu anlat?yordu.

Dizilerde yurt d??? sahnelerinden geçilmiyor fakat sonunda memlekete dönüyorlar, bunlar hep para , ya da çak?lta?? ödüyorlar ! 

Ticaret tamam diyecek yok, bu paralar? verip Arap ülkelerden gene yaz?lanlara göre 150 milyon topluyormu?lar  , tabii bunlar?n hepsi söylenti, elde resmi rakkamlar yok ve bu i?in içinden art?k masak ç?kar gibime geliyor ,  çünkü bu rezalet  Alt?n Palmiye’nin görüntülerini yay?nlayamama noktas?na geldi.

Bu olayda   iktidar?n zihniyetine  güya kar??  olan   medyan?n halini net olarak   görme f?rsat?m?z oldu. 

Bütün kanallar  ayn? zihniyetteymi? bir kere daha gördük, iyi oldu.

TRT’de vermediyse töreni zaten ört ki ölelim olduk demektir. 

Fehmi Koru’nun kimi   yaz?lar?nda   çok cesur saptamalar? vard?r .

 Baz?lar? beni ?a??rt?rlar ,  öyle ki   Fehmi Bey  nas?l bu kadar s?k?  sa?c? olabiliyor bu zihinle diye dü?ündü?üm çok olmu?tur .

Ama Taha K?vanç  bazen  Fehmi Bey’den de cesur saptamalar yap?yor. 

Onun için ;  takma isimle yazan basit bir siyaset magazincisi demek haks?zl?k  .

Fehmi Koru’nun yazmaya tenezzül edemediklerini yazan bir adam gibi de de?il  Taha K?vanç .

Bir elman?n iki yar?s? bu iki adam aras?ndaki benzerlik ve farklar?n edebi bir yan? oldu?unu dü?ünürüm. 

Tuhaf bir ikilidirler , birbirinin zaman zaman  z?tt? , zaman zaman tamamlayac?s?  ama ayr?lmazd?rlar.

Sabahlar? kimbilir  hangi  kahvede bulu?uyorlar, konu?uyorlar  diye akl?mdan geçer  hatta birbirlerin  dostu mu dü?man? m?  , ya da birbirlerine içlerini aç?yorlar m? acaba diye merak etti?im olmu?tur,  birbirinden farkl? iki insan olduklar?na inanm???md?r  , bu hangisinin kaleminin ustal??? bilmek isterdim. 

Her ikiside zaman zaman kendilerine  biçilen roller  ho?lar?na gitmezse eyvallah etmiyor Allaha?smarlad?k diyorlar ....hep birlikte oluyor kap?y? çarp?p gitmeleri ama hep Zaman, Yeni ?afak ve zoraki gazete Star üçgeninde.

Nedeninin iç yüzünü bilmedi?im ya da medyadan takip etti?im kadar?yla  bu terk etmelerde    ‘ Ben art?k ba?ka eve  ç?k?yorum ‘ diye eve rest çeken ama ayn? mahallede  kar??  eve ta??nan ve yemeklerde gene annesinin  sofras?nda yerini alan , çama??rlar? gene baba evinde y?kanan  delikanl?lara benziyorlar. 

Taha K?vanç kimi zaman hiç ya?amad?kar?na nostalji duyan bir adam gibi gelir bana .

Taha bey ya?ayan ama hiç bir yerde görmedi?imiz bir adam, Kafka  tad?nda bir öyküdür ikisi.

Ama kendi mahallelerinin senaryo fabrikatörlerinin ne dizilerine ne filimlerine ilham kayna?? olamam??lard?r , onlar?n kabahati de?il öbürlerinin grado problemi, özetle Fehmi ve Taha yanl?? medyada do?mu?lar. 

Medyan?n do?rusu hangisi o da ayr? bir konu !

23 May?s Star Gazetesi yaz?s?nda Taha K?vanç   yanda?  medya taraf?ndan batt??? vehmedilen  ‘ Medya Armada’ s?n?n  ‘Amiral  Gemisi ‘ Hürriyet ve iktidar ili?kisinin ne denli birbirini tamamlad???n? anlat?yor .

Taha K?vanç yaz?s?nda ?öyle diyor :

‘ Bazen kendime bile itiraf etme cesareti bulamad???m bir dü?üncem var; madem yine akl?ma geldi sizlerden mi saklayaca??m, yazay?m: Hani baz?lar? Tayyip Erdo?an’?n Hürriyet yazarlar?n? kendisine ele?tiri hedefi seçmesini, onlara çok k?zd???, bulsa bir ka??k suda bo?aca?? biçiminde bir dü?manl?k olarak alg?l?yorlar ya, ben tam tersine, Tayyip Bey’in Hürriyet’siz yapamayaca??n? dü?ünüyorum... ‘

Taha K?vanç yaz?n?n devam?nda son noktay? i?lerinden olma tehlikesi , kayg?s?  ta??yan ve  okuyucu üzerinde bu alg? yarat?lan   yazarlar? kastederek ?öyle koyuyor :

‘Rahat uyuyabilirler, onlara bir ?ey olaca??n? sanm?yorum... Ayd?n Bey ve yazarlar? iktidara çok lâz?m çünkü... ‘

K??k?rt?c? oldu?u kadar dü?ündürücü bir yaz? .

Bu cümlede o kadar çok gerçek sakl? ki ;

Böylece  muhalefet eden Hürriyet  efsanesi ve  Yi?it Bulut’un teorileri yerle bir oluyor.

Vesayet kalkt? oyunun sonu bile var.

Demek ki Yi?it Bulut’un ‘öteki medya’ ya at?p tuttu?una bakmayaca??z , Taha K?vanç’?n  ülkemizin geldi?i noktada bana da do?ru gelen saptamas? ?ktidar?n ve Hürriyet’in bu yollarda beraber yürüdükleridir.

Acaba  Fehmi Koru’ nun ünlü  Alaturka Geceleri’nin gelecekte aç?l?? ?ark?s? ?ktidar ve Hürriyet’e ithafen   sözleri  Ay?e Birgül Y?lmaz bestesi Mahmut O?ul’a ait   Kürdi Fantezi makam?nda  ‘Biz Ayr?lamay?z ‘ ?ark?s? olabilir mi ?

Ayn? bedende can gibiyiz

Cana can veren kan gibiyiz 

Yan?pta bitmez köz gibiyiz

Biz ayr?lamay?z..........

Hal böyle olunca i?çi güvenli?inden , Alt?n Palmiye’yi yay?nlamaya para zor bulunur, nelere  bulundu?u ise ortada.

Kimdir Medya’n?n ‘Day?ba?lar? ‘ bilelim art?k memleket meselesi !

Ortada olanlar? kayda geçiriyoruz

sevgiyle

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri