Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Babalar? katledilen Kemal Türkler’in k?z? Nilgün Türkler Soydan ve Abdi ?pekçi’nin k?z? Nükhet ?pekçi’nin utanmadan  yüzüne nas?l bak?yoruz? 

Hala hayatta olan dönemin siyasetçileri  ve daha sonra meseleyi çözemeyen  sonras?  siyasetçilerin eveleme gevelemelerine  oy verdik y?llard?r , yaz?klar olsun bize.

Bunlar?n baz?lar?na   televizyonlarda program filan yapt?r?l?yor , yaz?klar olsun medyaya.

Ama bu iki yaman kad?n ömürleri sürdükçe  belli ki i?in pe?ini b?rakmayacaklar . 

Onlar?n bu soylu inad?n? ancak gurur duyulacak babalar?n k?zlar?  anlar . 

Bilmek istiyorlar , sonuç ne olursa olsun ö?renmeye haz?rlar ,  babalar?n?n kimler taraf?ndan ve  neden öldürüldü?ünü  elbette   bilmek isterler .

Vesayet kalkt? nutuklar? atanlar ve eveleyip geveleyenler  bir kere daha dü?ünsünler  kalkan vesayet mi yoksa ar damar?m?z m? .

!979-80‘lerin   bu iki perde arkas? hala karart?lan dram?  hangi dizide anlat?l?yor , yoksa karartmaya devam m? , malum  güya 10 y?llar? anlatan diziler var  , yaz?klar olsun.

 Yoksa  vesayet kalkmad? m? acaba ‘ diye ?üphelenen ak?l topu profesörlerden biri geçen hafta stüdyo tavan?na bakarak kendisine  bu soruyu sordu ,birde artist sormay?n tavana sorgulayan bak??lar filan ... 

Her i?e akl?n eriyor da buna m? ermiyor  be adam dedim ama üzerindeki ekran kalkan? sesimi ula?t?rmad? . 

?imdilerde görev süresi bitmesi yakla?anlar?n mabadlar?na  yeni yer arad???  ve  ‘ sözde’  kendilerini sorgulad?klar? bir sürece girdik bunu da yersek yaz?klar olsun bize.

Derdimiz bunlarla bitmiyor, A?va ?ile k?y?lar?na deniz k?z? Wilma vurmu? , alt? bal?k  gö?üslerine paçavralar sar?lm??   halinden memnun  serilmi? k?y?ya .  

Hep deniz k?z? olmak istermi?, böyle sevimsiz haber okumad?m , köpek bal??? olup bu çakma ‘mermaid’ i yiyesim geldi. 

8.350 kilometre k?y? ?eridi olan Karadeniz’de bula bula bizim k?y?lar? buldu vuracak.

 Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Romanya , Gürcistan’a vurmuyor bize vuruyor , ne bahts?z bir ülke olduk biz ! 

Daha öncede nükleer at?klar at?l?yordu .

Çevirdi?i  dizi , filim say?s?n? gösteren  liste konservatuarlara as?ls?n  ibreti alem için.

Derken  bir haber daha , hamile kad?nlara sokak yasa??yla ünlü dü?ünür ?nançer  TRT’ye dönmü? , gitmi? miydi bilen varsa söylesin !

Daha önce Ak Parti ?stanbul Kad?n Kollar? Ba?kan? Özlem Zengin   ?nançer’in TRT’de söz konusu programda konuk oldu?unu söylemi?ti ,  Enver Aysever’in program?nda .

Hani adam konuk istedi?i gibi konu?ur TRT neylesin bab?nda, daha sonra mecliste Bihlun Tamayl?gil  ve HDP ?stanbul Milletvekilinin soru önergelerine  Bülent Ar?nç’?n verdi?i cevaptan anla??ld? ki ?nançer bölüm ba?? 2.500 al?rm??, yani  Av. Özlem Zengin’in iddia etti?i gibi konuk filan de?ilmi?. Ha, TRT  yanda? konuklara da para verir duruma geldiyse onu bilemem tabii...

Say?n Bihlun Tamayl?gil’in konuyla ilgili çok kapsaml? sorular?na ise cevaplar? alamad?k.

Bir tarafta yanda? savunmac?l??? u?runa  kad?na hamilelik süresince sokak yasa?? koyan?  koruyan , savunan  bir genç Avukat kad?n, 

Öbür tarafta  A?va k?y?lar?na  vuran ithal deniz k?z? Wilma  

Derken Rotterdam’dan bir ses ,  iktidar?n ve bürokratlar?n çalma oran?n? %20 olarak tespit etmi? , adam  haram istatisti?i tutuyor ve taaa oralardan yeti?iyor , konu?ma mecburiyeti diyelim lakin mübarek ay?n günleri malum uzun daha çok konu?acak demektir her gün iftara kadar dayanaca??z art?k ne yapal?m , orucunu açarken susar diye umuyorum.

Gelelim babalar?n?n kanl? gömlekleri kalplerinde , katillerin pe?inde  Nilgün Türkler , Nükhet  ?pekçi’ye  .

Biri  sendikac? ,  gerçek gazeteci  k?z?.

Hiç bir araya gelmedim onlarla . 

Lakin her yere dü?tü?ümde gelip beni kollar?mdan tutup yerden kald?ran bu iki onurlu kad?n?n  azmidir.

Bu ac?lar ya?an?rken  ?u ana kadar i?leri t?k?r?nda gitmi? ama ?imdilerde   stüdyo tavanlar?ndan cevap arayan profesör  kadar can?m? s?kan birde loto çekili?i heyecan?nda  Ba?kan’l??a  geçi?ten sonra bakal?m   neler olacak diye sevinçle Ba?bakan’dan sürprizler  bekleyen bir ba?ka uçak faresi gazeteci müsvettesi var ! 

Ya ç?kmazsa ne olacak Çak?r Emine diye sordum, onda da ekran kalkan? oldu?u için duymad?.

Allah?m Sab?r ver .

Sab?r ta?lar? olduk ,   kayda geçiriyoruz.

sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri