Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N

Bo?a Gre?lerinde  bo?alar?n koskoca arenada  durduklar? bir an vard?r , bilmem dikkatinizi hi ekti mi ?
Asl?nda bu duru? s???nacaklar?, emniyette olacaklar? noktay? bulduklar? anm?? . 
 
Bo?an?n koca arenada  kendisini emniyette  hissedece?i  noktay? bulmas?yla ba?larm?? as?l tehlikeli oyun .
Bir insanla  hayvan aras?nda   lmne sava??n  can al?c? noktas? bo?an?n s???nd??? ve rakibine meydan okudu?u bu nokta.
 
O noktay? buldu?u anda  bo?a  , gcn, gvenini kazan?rm??. 
??te  bo?an?n durdu?u bu  s???nma noktas?n?n ad?na   Querencia deniliyor.
 
Bo?a  aktif ve sald?rgan oldu?u srece   kontrol matadorlar?nm??  , Amma   bo?a Guerencia noktas?n? buldu?u ve durdu?u an tehlikeli olurmu? . 
 
Bo?an?n ka?n?lmaz sonuna ra?men gcn toparlad??? ve lmne sava?mak iin haz?r oldu?u bir s???nma noktas?ndan sz ediyoruz.
 
Duran ve susan , ama meydan okuyan bir tehlikeden sz ediyoruz. 
 
Siyaset ve medya arenas?na bu gzle bakacak olursak ;
 
Grltc, aktif , kar??s?ndakini konu?turmamak iin laf kesenler , s?zlanmalar?n?  su duygusuyla yapanlar da ,  bir nevi s???nma  noktas?n? aram?yorlar m? ?
 
Ne var ki an?lar?m?zda s???nacak yer yoktur .

 

Medyadan izlediklerimiz   bir bo?a gre?i de?ildi ,  meydan okuyan  bir bo?ayla matador aras?ndaki kanl? sava?a tan?kl?k etmekten haz alan insanlar m?yd?k  biz , ya da yle olmam?z istendi de olamad?k m? ?
 
Bize bu kanl? oyunu pazarlayanlar   ok huzursuz olmal?lar ki ,  sinirli s?k?nt?l?lar ,  ve birbirleriyle kavgalar?nda seslerini iyice ykselttiler. nk do?ru i? yapmad?lar .
 
Do?ru fikirlerin ise s???nacak limana ihtiyalar? yok, ba??rmaya a??rmaya da.
 
Ekranlarda esen  yanda?  fkesi akl? sndren bir rzgar gibi , yaz?k.
Ak?llar?n? takas   kar??l??? kazand?klar?  para ne fayda !
 
Fesat btn dnyada oldu?u gibi yetenekesizlerin liman?.
 
?yi Kar??t?r?yorlar 
 
Geti?imiz haftalarda medyan?n haline bak?n.
 
 
?stanbul Hukuk Fakltesinden yeti?me bir Cumhuriyet kad?n?  Sibel Eraslan ,  Ekrem Dumanl? taraf?ndan Byk ?slam Alimi olarak tan?mlanan Ali Bulaa devlet ynetimi, ?slamc? Siyaset  denizinde sz yeti?tirmekle  me?gul, hukuk devleti zerinden  de?il ama  . ?mam Rabbani , ?eriat , Nak?ibendilik zerinden, onlarda 16. yy dnm? durumdalar , fakat Rabbaninin gze ald?klar?, fazilet, ilim  , hapis konular? yok  unutulmu? herhalde....?eriat, devlet var...
Aral?kla ilgili  bir hukuku olan  Eraslan  t?sss  .....
 
Medy fesad?  doldu iimiz.
 
Ulusalc?lar ayr?, Milliler ayr?, Kemalistler ayr?, Atatrkler ayr? , Baykalc?lar ayr?, Muharem ?nceciler bilmem var m? henz duymad?k, Ayayd?nc?lar kimler onlar? da duymad?m, Pelin Batu ihtimalinden sz ediliyor , Pelinciler kimler meraktay?z.
 
Tam bu s?rada baba taraf?ndan  siyasete yak?nl???n? ekranlardan yeni ?rendi?imiz Say?n Hayrnisa Gl As?l ?ntifaday? ben ba?lataca??m diyerek gndeme damgas?n? vurdu.
 
Y?llar nce  ?ktidar Medyas?n?n en nde gelen isimlerinden biri ekranlarda Hayrnisa Han?mefendi'nin  Say?n Abdullah Gln Cumhurba?kanl??? sresince bir e? olarak grevlerini hay?r hasenat ile s?n?rlad???nda do?rusu Han?mefendiden  haddini bildiren bir beyanat beklemi?tim ama ses ?kmam??t?. 
Cumhurun ba?kan?n?n e?inin iktidar medyas?ndan grevleri hususunda direktif alacak hali yoktu , yasalar protokol, gelenekler grevler belli ....k?smet bu gnm? .
Hayrnisa Han?m kkredi.
Lakin intifada bir isyan hareketi , Han?mefendinin isyan? kime ba?latt??? tam belli de?il , bu isyan sonucunda  Madrid Konferans? ve Oslo anla?malar?na kat?labilecek mi Hayrnisa Han?m ?

 Ak Parti ile e?inin  sorunlar?na uluslararas? fark?ndal?k sa?layabilecekler mi o da belli de?il, 

?ki farkl? taraf intifada sayesinde belirlenmi?ti (?srail - Filistin ) burada iki farkl? taraf kimler oluyor ?
Say?n Davuto?lunu ben getirdim dedi?ine gre Say?n Gl , taraflar iyice kar??t? demek ...soran gazeteci bekliyoruz.
Siyasi arenada  querencia noktas?na ekilen bo?ay? arenaya ?kan matador ldrecek  bunu tahmin zor de?il, ama hangi matador eliyle lecek  ve lmeden ka matador ldrecek  i?te bunu bilmiyoruz.
Fesat bulutlar? aras?nda gzgz grmyor.
Ne diyelim

"Zil, ?al ve gl. Bu bahede raks?n btn h?z?...
?evk ak?am?nda Endls defa k?rm?z?.. 

sevgiyle kayda gesin necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri