Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Bütün herkes bizi dinlemi?, inkar filan da etmiyorlar , Almanya , ABD biz dinledik diyor , bizde de habire  insanlar dinledikleri suçlamalar?yla tutuklan?yor.
 
Bu anla??lmas? zor bir durum, ‘Karde?in duymaz, elo?lu dinler ‘  olduk. 
 
Asl?nda  bu duruma  geçen sal? Cem TV’de  Gürkan Hacir’in konu?u  Erdal Aksünger (CHP Milltvekili )  NSA’in  (  National Security Agency ) Ankara’da ki adresini vererek son noktay? koydu. 
Öyle güzel  tarif etti ki   adresi hani Ankara’y? bilmeyenler bile   elleriyle koymu? gibi bulabilirler !
Peki Erdal Bey nas?l ke?fediyor , çok özetle orada çal??an ve alaca??n? alamayan personel dava aç?yor, esasen dinleme komisyonunda görevli Erdal Bey anlad???m kadar? bu dava  dosyas?ndan  i?i , adresi çözüyor. 
 
Bir hafta sonra  pazartesi ak?am? Bugün TV’de Faruk Mercan’?n sundu?u Orhan Kemal Cengiz, Mustafa Akyol’un program?n?n sonlar?na do?ru Der Spiegel’?n yazd?klar?ndan yola ç?karak  bu mesele aç?ld?, anlamad???m Bu gün TV   Alman Dergisinin yazmas?n? niye bekledi ?  
Bu konu Gülen Hareketini yakinen  ilgilendiriyor , bir hafta önce Cem TV yay?nlad? , say?n Mercan  kendinizden ba?kas?n? izlemiyor musunuz Allah A?k?na ?  
Yapmay?n , bak?n bu içine kapan?kl?k cemaat  felsefesinde  ho? görülebilir , ama kendinden ba?kas?n? izlememek , dinlememek yay?nc?l?kta en fazla zarar? dinlemeyene, izlemeyene verir. 
 
Zaten iyice girift olmu? meseleleri medya arac?l???yla çözmeye , anlamaya çal???yoruz, ki masum insanlar? , u?rad?klar?  iftiralar? anlayabilelim , i?te bu noktada  Gürkan Hacir’i, konu?unu ve söz konusu program? haber niteli?inde görmemenizi samimiyetle söylüyorum ?a?k?nl?kla kar??l?yorum. Adamlar sizin derdinizi  bir ba?ka TV’de anlatt?lar yahu !
 
Gelelim bu ba?lamda esas meseleye ;
Rehineler  krizi devam ediyor, emniyette tutuklamalar dudak uçuklat?yor .
Akiller nerede , hani onlar?n  görevi  bize durumu anlatmakt? , yok oldular.
 
Genel Kurmay Ba?kan?m?z biz bir ?ey bilmiyoruz diyor ! 
Akiller nerede , Genel Kurmay Ba?kan?m?za durumu bari onlar  izah etsinler , yok oldular.
 
Yarg? ile iktidar ve Cumhurba?kanl??? aras?nda  Fevzio?lu krizlerden sadece biri, nedenini bize anlatmalar? için akiller neredeler ?
 
Akiller yok oldular derken a?a??daki linkte bir tanesini buldum içim rahat etti , e?er sizde benim gibi dü?ünüyorsan?z izleyin rahat edeceksiniz.
 
http://www.izlesene.com/video/neslisah-alkoclar-kina-gecesi-goruntuleri/7715271
 
Akillerimizden  o Hülya Koçyi?it  ki , 
Rasim Ozan’a göre ‘ özgürlükçü’ , ‘demokrat’ , Yeni Türkiye’nin tarihini yazan ‘idol’ Hülya Koçyi?it ...
Vizyon belgesi toplant?s?ndan sonra yuvarlak sözlerle   Say?n Cumhurba?kan?na  (O zaman ba?bakan ) methiyeler düzmü?tü.
?imdi bize ve Genel Kurmay ba?kan?na  rica etsekte bir anlatsa ?u PKK , ??id meselesini,dinlemeleri, paralele örgütü .
‘ Sürecin nihayete ermesine az kald? ‘ derken neyi kastetmi?ti Say?n Koçyi?it anlatsa, ö?rensek.
 
Bu meseleler  çözüldü ki eline tef alm?? çal?yor, dans ediyor , k?na yak?yor torunun gecesinde, insan onu böyle görünce rahatl?yor, i?ler yolunda olsa gerek   tef çal?p k?na yakt???na göre aksi olsa  içine siner mi !
 
Evet akiller ortada yoklar, sadece elinde tef Hülya Han?m var.
 
Ö?renirsek uyum sa?layaca??z duruma ,  y?llard?r tan?d???m?z  sevdi?imiz, sayd???m?z Hülya Koçyi?itin a?z?na bakmayaca??z da kimin bakaca??z ?
Türkan Han?m?n durumu malum en son izledi?imde  Vali Co?’tan  hayat?n?n  en duyguland?ran ödülünü al?yordu ! 
Nuri Alço ne dese bo? akil de?il.
Sürecin nihayetinde ne olacak bize anlat Koçyi?it , nedir bu filmin sonu  ?
Bize anlatmak istemiyorsan bari Genel Kurmay Ba?kan?na anlat .
Pek çok insan neye uyum sa?layaca??n? bilmiyor  bu kaos içinde, ho? derinden hasta bir toplumda iktidar?n dayatt??? her?eye uyum sa?lamak  sa?l?k alameti midir tart???l?r.
Anlat bize cesur kad?n, nedir ba??m?za gelen , bilelim gerekirse bizde alal?m elimize tefi çalal?m.
Halimiz ‘ Karde?in duymaz , elo?lu dinler ‘ e döndü.
Son cümle size Bugün TV ....
sevgiyle...
necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri