Yazdır

Aylin Nazl?aka, Seda Sayan, Zara

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N

Seda Sayan?  yapm?? oldu?u  uygunsuz yay?ndan  dolay? hakl? olarak  ele?tiren  CHP Milletvekili Aylin Nazl?akaya Seda Sayan slubuna gre cevap vermi?, ?a??rt?c? de?il. 

Kamu yay?nc?l??? sorumlulu?undan uzak yay?nlar y?llard?r yap?yor, Seda Sayan?n 16 ya??ndaki Glteni annesinin feryatlar? aras?nda kuma gitti?i adam ve hamile kar?s? ile ekranlara ?kard???n?  unutmay?n,  gnller bir olmu? ne var bunda mealinde birde konu?ma yapm?? stne stlk king size yatak hediye etmi?ti.

?a??rt?c? olan Say?n Nazl?akan?n  gere?ini yapmak d???nda Seda Sayan?n  telefonuna  cevap verip muhatap olmas?.  Say?n NAzl?aka sizin muhataban?z yay?n kurulu?udur, bunca y?ld?r bu tr yay?nlara ve imtiyazl? Sedaya yol  veren CHP hukuk mcadelesi verirken ekranlarda  mahkemeler kuranlar var bu gc imtiyaz? nereden al?yorlar mesele budur .

nerim CHPnin medya takip kurulu kurmas? ve medyay? iyi bilenlerin bilgi ve birikimlerine ba? vurmas?.

nk Medya felaketleri bunlarla s?n?rl? de?il ve ne yaz?k ki siyasi partiler  direkt siyaset ieren programlar ve  kendilerine ayr?lan sreler d???nda medyay? takip etmiyorlar.

Halbuki ba?ta diziler ve bu programlar iinde as?l siyaset gizli.  zellikle Ak Parti iktidar?nda ???rdan ?km?? durumdalar  ve  ne i?ler dnyor ekranlarda.

Di?er bir ?a??rt?c? yan Say?n Gkekin Helal Olsun diyerek Seda Sayana destek olmas? !

Yak??mad? ba?kentimizin  belediye ba?kan?na  , stelik kendisini gazeteci ve o?lunu yay?nc? olarak tan?ml?yor, hi yak??mad?.

Say?n K?l?daro?lu hakl? olarak sivil toplum kurulu?lar?n? , meslek birliklerini  duyarl? olmaya a??r?rken unutulmamal? ki  onlarda bu medya kaosunun girdab?ndalar.

Ancak , bu programlar? ayakta tutan dikkat ekmek iin uygunsuz yay?nc?l?k yapmalar?n?n nn aan zihniyet  nemli olan  , getirdikleri rating filan  de?il, rne?in  sz konusu program 27. Olmu?.  Dizilerde de ayn? ?ey sz konusu, d?k rating, share ile  birinci, ikinci, nc olmak  reklamc?ya yetiyor !

Reklamlar bu programlar?n hamisi iseler gzel , o zaman  kamu yay?nc?l???na uygun olmayan bu tr programlara reklam veren rnleri demek ki boykot edece?iz.

Bu lkede  margarin, m?s?rz ya?? kakalamak iin can?m zeytinleri, zeytin a?alar?n? ktlemek iin Zeytinya?l? yiyemem aman , basma da fistan giyemem aman diye  k?rk y?ll?k Kald?m duman ii da?larda trknsn bile ?rz?na geildi?i d?nlrse i? derin , basit de?il ve az?tt?rm?? durumdalar.

Bak?n 5 Eyll 2007 de  Zara bu trky Nazilli konserinde sylyor, http://www.youtube.com/watch?v=ECPd_dvhEIE

bilmem konserde Nazillililer ba?lar?na gelenin fark?nda m?yd?lar, 2002 de  kapat?lan o efsane basmalar?n yap?ld??? ve 66 y?l hizmet veren fabrikalar?n?n ard?ndan Zaran?n  oynak hareketleri e?li?inde  zil takm?? oynuyorlar m?yd? , buradan Halk iradesini alk??layan Selahattin Beye sayg?lar sunar?m  , buna tenazi alk??? diyelim daha iyi.

Efendim medyam?z  trene bakar durumda, lkemize srekli boru d?enme halinde , devaml? boru hatlar?, boru d?emeler. Ne var ki borudan geenin ne geldi?i  ne  gitti?i  yer bizim kontrolmzde de?il. Sadece boru bizim, boruyu kapatt?m don , veya am?yorum  dersek  dnyan?n geldi?i bu noktada insana Ald?n m? boruyu haydi ?imdi git gez koruyu demezler mi ?

Buna vesayet denmezde ne denir ?  Ele?tirdikleri kelimeyi   do?ru sylemekten aciz  veseyet diyip durup  uaklarda poz veren gazetecilere kapak olsun .

Zeytin a?alar?, basma fistanlar bizimdi.

Zara karde?in  reklam?n? yapt??? tavuklar helal mi bilmem, her kesimden nce besmele ekiliyor mu bilmem , binlerce tavuk kesiliyor  zor i?.

Lakin Kapat?lan basma fabrikas?  sonras?  Nazilli konserinde oynaya oynaya syledi?i Zeytinya?l? yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman helal bir trk de?il. Cumhuriyetin hakk?n? helal etmedi?i ne trky, ne syleyeni dinlerim ne tavu?unu yerim.

Durum budur say?n Nazl?aka.

Sevgiyle kayda geiriyorum , elimden gelen budur.

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri