Yazdır

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

TV Dizilerinin  bir bir çak?ld???n? izliyoruz, ho? sonuç de?i?meyecek inatla yay?nlanacaklar  çünkü arkalar?ndaki düzenek izlenme pay?, be?eni , kamu yay?nc?l??? ,kamusal yarar filan üzerine kurulu de?il, verimlilik denetimi  zaten hiç bir yerde yokken dizilerde mi olacak .

Milli  Tak?m gibi  olduk çak?l?yoruz ama devam, eski tas eski hamam.

Lakin görünen köy ortada , zorla güzellik olmuyor.

Yabanc? bir romandan yabanc? filmi yap?lm??  sonra burada dizi haline getirilmi? bir senaryo çok para ediyorsa ve bunun yurtd???na sat?lma iddias? varsa , bu normal bir tv ele?tirmenin s?n?rlar?n? a?an bir konudur.

Fena çak?l?yor diziler, tamam tuttu gibi yap?lacak , sonra  yay?n  günü  de?i?ecek , araya mezarl?k sahneleri  konacak ,  olmad? kötü kad?n eklenecek , yanl?z  Hatice Aslan   bu y?l çoktan anla?ma yapt? hap? yuttunuz  çünkü aç?kara en iyisi  !

Patronlar?n  hiç mi gücüne gitmiyor ,  bu çok pahall? prodüksiyonlar?n   ;   pert olmu?  eski  gündüz ku?a??  Amerikan   soap apartmalar?n? prime time’a  ta??y?p   cast ajanslar?n?n sokaktan toplad??? kabiliyetler kar??s?nda pas pas olmas?  ho? mu ?

Sorun  yabanc? filim, roman, dizileri adapte  kabiliyeti olmayan yazarlar demek i?in kolay yolu , geçiniz.

Lakin onlarda  okumu? gençler   hem okuyorlar , hem izliyorlar  . 

Sorun yazam?yorlar !

Pes , arabay? alm??s?n açm??s?n  kaportas?n? , her ?eyin yeri belli  ben bunun yerlisini yapar?m diyorsun , orijinale yat?r?m yerine bu  çakma arabaya yat?r?m yap?l?yor  herkesler kazan?yor   fakat araba  yürümüyor , dizilerin durumu budur.

Bu düzene?in içinde yer alan  herkes , görünenler görünmeyenler (Medya ?ebbihalar? - kelimeyi hortlak , hayalet anlam?nda kullan?yorum  )  bu düzenden ?ahane besleniyorlar . 

Sahil yolunda  at?lan art?klardan beslenen , ku? olman?n haysiyetini unutmu?  ve ?i?manl?ktan uçamayan  yerde gezinen mart? ve bal?kç?l ku?lar?na döndüler !

??in d???nda olanlar   izleyiciler  kay?pta , alg? yönetiminde , kendi öyküleri , sorunlar?ndan uzak k?l?nan masum seyirci zararda.

??in içinde olup harcanan de?erli yorumcular  zararda .

Yoksa i?in içinde  olan di?erleri  için  müthi? bir kazanç zinciri var . 

Uyan?k antrenörler gibi oldular, her maç kaybedi?inden sonra  kovulma riski  olmayan ,kendini  garantiye alm??  çünkü , kovarsan ödenecek tazminat korkunç,  niye kovuyorsun ba?ar?s?z diye,  o zaman bu kadar tazminat niye ?

ABD ile ili?kilere  bu düzlemde bakmak laz?m, geçenlerde  basket maç? izledim ufkum aç?ld?  , ABD kar??s?nda  S?rbistan , fena da de?iller  önce öne geçtiler  sonra  anla??ld? ki ABD  güçlerini ölçüyor  ikinci yar?dan sonra ABD’nin antremana çevirdi?i bir maç ve aç?k ara galibiyet.

Aksaraydan abiye k?yafetleri toplay?p uyduruk marka tak?p yurtd???na kakalamaya benzemez dizi i?i .

Bu ülkenin   olan biteninden sual edecek hal kalmad? , kimseninde  bu kö?elerden sura borusu öttürmek ho?una gitmiyor, hele benim  . 

Bunu da önemle kayda geçirelim.

Kazanc?m?z ise tek tarafl? a?ka dönen vatan , millet sevgisi , ve yeni dünyada  gelecek nesillerin sa?lam basarak yer alabilmeleri   iste?i.

Yoksa olursun bu düzenin parças?   sonra bu dizilerin çaputlar?n? doldurursun t?r’lara , törenle al?yor K?z?lay , hay?r hasenata katk?lar? oluyormu?  , 55 bin ki?iye  !  Herhalde vergiden de dü?ülüyor ... depolar?da bo?altm?? olursun .

Kayda Geçsin.

TRT eski Genel Müdürü  ?brahim ?ahin ise Samsun’a vali tayin edilmi? , 19 May?s’a denk gelseydi daha anlaml? olurdu, art?k ‘ eylül’le idare edece?iz.

TRT favori aday?m Nasuhi Bey TRT genel müdürlü?üne yükseldi?i an  çocu?u kaymakam olunca sevinçten  makam?n?  ziyarete giderken  canl? tavuk götüren anneye  dönece?im, kendisi sevimli bir adam, yükseliyor  , yükseliyor, yükseliyor Allah insan? yükseklerden korusun. Ön ya?c?l?k , haz?rl?k sanmay?n beni tan?r takdir eder  bildi?im kadar?yla , ama tövbe i? vermez , tan?? olupta  öyle asker arkada?? filan de?iliz. Bir ortak  dostun evinde Bulgur Pilav? ka??klam??l???m?z var hepsi bu.  Hatta ortak dostumuz belki unutmu?tur kendisine Naaaasuhi diye 'a'lar? uzat?p hitap ediyordu .

Bu arada Say?n Ar?nç’?n TRT’de  yay?nc?l?k nasihatlar? verdi?i iftar yeme?inde  çay?n?n aç?k ve limonlu olmas? gerekti?ini unutmad??? için  i?ini iyi yapanlara gecede tek örnek verdi?i bir  genç garson vard?  o acaba ne oldu , Samsun’da m? yoksa Ankara’da m? manas?z merak?m kayda geçsin.

Süreyya Yalç?n arabas?nda  çita gezdirirken ülkede  olan bitenlere bak?n , Süreyya Yalç?n’?n yapt???nda edebi bir anlam buluyorum akl?ma  Dürrenmatt?n me?hur  ‘Ziyaret’i geliyor ... ki format? tv dizilerinde  en çok araklananlardan eserlerden biridir , a?kolsun Süreyya K?za edebi de?eri olan bir eylemde bulundu !

Ve son olarak kayda geçirece?imiz gene büyük bir Türk Bulu?u , Say?n Cumhurba?kan? ve Say?n Ba?bakan’?n  baz? medya temsilcileriyle  yani,  bas?nla görü?meleri oldu ki i?in orijinal yan? bu bas?n görü?mesinin bas?na kapal? olmas? !

Ülkede ola?anüstü bir durum varsa bu konu bas?n?n tümüne toplant?da bildirilebilir, sadece ikidara yak?n medyan?n ‘seçkinleri’ ça??r?lm?? anlad???m kadar? ile aralar?nda han?m gazetecilerde yok galiba,   lakin  Ocaktan’?n  toplant? sonras?  anlatt?klar? daha do?rusu anlatamayaca??n? söylediklerine göre ortada tembihat yok fikir sorma var . 

Say?n Ba?bakan sonra beni muhatap al?n diye sitem buyuruyorlar ! 

Ho? biz halka de?il bu sitem,  medyaya da de?il   çünkü  muhatap ald?klar?  belli , gerisi zaten muhatab? de?il  , Say?n K?l?çdaro?lu’na  olay?m senin muhatab?n diyerek hiç olmazsa   onu muhatap alm??t?r Say?n ba?bakan.   

Bizi  , halk? zaten ipleyen yok. 

Burada aç?k net olan ,  bu medya ekibinin ‘borazanl?k’la suçlanmalar?n?n ötesinde  dan???lan bir konumda olduklar?.

Bu hayli s?rad??? durumu medya, bas?n , gazetecilik , politika  aç?s?ndan kayda geçirelim.

Yaz?m?z burada bitmi?tir. 

Kayda Geçsin, elimizden gelen budur.

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri