Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

TV Dizilerimizde uzun süredir  durum parlak de?il. Ekranlarda önce diziler bozuldu. 

Özgün i? çok az, nitelikli oyuncu çok az, iyilerin arkas?nda duran bir kamu yay?nc?l??? iradesi hiç yok , palavra çok ,  hemde uluslararas?  bunu sonra irdeleyece?im , üstüne üstlük  son günlerde bir de kal?n ka? modas? ç?kt? .

Dizinin ruhu, zaman?, konusu , oyuncunun fiziki durumu, rolüyle ba?lant?s?  hiiiç önemli de?il, birden kad?n oyuncular?n hemen hepsi kazan kulpu gibi ka?larla boy göstermeye ba?lad?lar ekranlarda . 

Yak??an? var yak??mayan? var, tuhaf olan  kad?n oyuncular ka?lar?n?  kal?nla?t?r?rken baz? erkek oyuncular?n   al?yor olmas? , hay?rl?s? . 

Özel hayatlar?nda  olsa bize ne,  ama dizilerde ki rollerinde birden    olunca ne oluyoruz deme hakk?m?z var.

Oyuncular da , yani ço?unluk mankenler   raz?lar ,  nedir bu halim kömürlük penceresi gibi diyen yok .  Oyuncular sorgular nedir bu makyaj diye ,  bunlar ne modaysa yapmaya haz?r k?z çocuklar, oyuncular aras?nda yapan yok mu , vaaar....

Bu durumun nedenleri hususunda  makyöz ve ‘ oyuncu olmayan oyuncu i?birli?i ‘  ve oyuncu olanlar?n ortama uyma kayg?s? , mankenlerle a??k atma  yanl???  hususunda ‘makul ?üphelerim’ var. 

TV  Dramalar?nda bu kal?n ka? i?i ‘makul’ de?il.  Gözümün bebe?i Bennu Y?ld?r?m neydi o ka?lar yeni dizinde  , bana bu yaz?y? yazd?rd?n.

Bu ‘Makul ?üphe’ konusu TV ‘lerde çok tart???lmakta. 

Tutmam?? diziler hususunda da  bir ?srar bir ?srar , Kurt Seyit ve ?ura  futbolda  Fatih Terim  ?srarc?l???na döndü. B?kt?k .

 

Tutmayan , ba?ar?l? olmayan niye devam eder , bu konuda da ‘Makul ?üphelerim var’. 

 

Ba?ar? mecburiyeti devam kriteri olmuyorsa  , bir nevi verimlilik denetimi k?stas? olan  reyting ölçümleri demek göstermelik .  

Yani reklam veren izlenme pe?inde de?il, çok ilginç.

Bu  olabilir ama söz konusu i?in kamu yay?nc?l??? aç?s?ndan  önemli faydas? varsa , yoksa para dayanmaz.....Kurt Seyit ve ?ura  kamu yarar? olan ne anlat?yor  çözen varsa bana yazarsa sevinirim, ayd?nlan?r?m  ?u an  nas?l devam ediyor  hususunda  ‘Makul ?üphelerim’ var.

 

T?pk? son günlerde gol yiyen milli tak?m?m?z gibi gibi oldu baz? diziler.

 

Halbuki diziler moral yükseltmek için yap?l?r, t?pk? milli maçlar?n galibiyetlerinin hepimizi ortak bir sevinçte birle?tirmesi gibi.

 

Hem yiyoruz golleri,hem izlemiyoruz dizileri  hem de bu durumu ele?tirenlerin sopa yemedi?i kal?yor.

Durum normal de?il, ‘Makul ?üphelerim ‘ var.

 

Herkes kör, alem sersem 

k?r?l?r?m bu ortamda  para götürmezsem  durumlar?n?n üzerine giden yok.

 

Erzurum k?? olimpiyatlar? aç?l???n? hat?rlay?n , onca masraf, gösteri? , danslar k?yamet  harcananlar ortada  k?sa bir süre sonra atlama kulelerinin önündeki pistler da??ld? be....Allahtan kimse ölmedi .  

Alay konusu olmad???m?z bir k?? sporlar?  kalm??t? o da tamamland? !  

?imdi Erzurum Valisi  ne diyor ; reklam?n iyisi kötüsü olmaz, zaten gelen giden de  yok mealinde sözler, devletin valisi söylüyor yat?r?m?n ne halde oldu?unu , ‘Makul ?üphe’ daha nas?l olacak ? Harekete geçen var m? ?

 

Medya enkaz oldu duman? tütüyor yoksa Nihat Hatipo?lu Türizm sektörüne niye geçsin , belki de yoruldu art?k telefonla ‘iman akl?’  vermekten .

Sorulanlar  ‘ Hocam di?imi f?rçalarken di? macunu  yuttum orucum bozulur mu tarz? sorular ‘ yani  özde inanc?ndan haberi olmayanlar?n sorabilece?i türden sorular . 

Yahu  inanc?n sana ne emrediyor bilmiyorsan   telefonla  ba?land???n Nihat Bey mi ö?retecek. Kitab?n orada al oku. Ak?l dini, bar?? dini sen daha di? macunundas?n.

 

Malum Hristiyanlar günah ç?kart?rken  aç?k net söylüyorlar, ilk cümle ‘ Father I have sinned’ yani ‘Günah i?ledim.’  

Ne halt ettiklerini  biliyorlar   bal gibi , affedilmek istiyorlar  . 

Onlarda  sa? olsunlar   Allah’tan isteyeceklerini  Papaz’lardan  istiyorlar  , bizim fark?m?z Yüce Rabbim’den isteyece?imizi kuldan istememek.

?u teelvizyonlarda dü?tü?ümüz hale bak?n . 

Ortado?u ise  sakatatç? dükkan?na döndü  ?slam dünyas?, kelle , mide paça bir tarafta , ay?p ay?p , burada da televizyonlarda  sorulanlara  bak?n.

 

Elbette dinin temel felsefesini  derinliklerini  usulünce tart??an dini içerikli programlardan çok ayd?nlat?c? olanlar var, mesela K?z?ltepe’nin idare etti?i  ‘Ufuk Ötesi’ ni kaç?rmamaya çal???yorum. 

 

Gelelim ‘Makul ?üphe’ meselesine  ; ?üphe hukukun , bilimin, hatta teolojinin  temelinde var. 

?manda ?üphe yok gerisi ?üpheyle ilerliyor , geli?im, de?i?im  ba?ka türlü nas?l olacak. 

Bu nedenle ikide birde ‘ateizm’ i rakip din say?p didi?enlerin zekas?ndan da ‘makul ?üphem’ var.

Ayr?ca biz makul  olmayan ?üpheci bir gelenekten geliyoruz ve yak??m?yor % 99 Müslüman  olma iddialar?m?za . 

Koca kar?s?ndan ?üphe ediyor , kaynana gelininden, ortaklar , kom?ular birbirlerinden , solculardan  ?üpheye  ömürlerini bir vehme kurban edenler oldu ,  Say?n Muhbir Vatanda?’  anonslar?n? hat?rlay?n. 

Bu kadar ?üpheye kar??n  bilimde ilerlememiz  yok çünkü makul de?il ?üphelerimiz.

 

‘Makul ?üphe’ üzerine harekete geçen  hukuka ilk akl?ma gelen  çarp?c? örnek  Khodorovski olay?d?r, malumunuz  önce ‘makul ?üphe üzerine’ daha sonra vergi kaçakç?l???, para aklama , zimmet vs’den  y?llarca yatt? , Genscher’in  ricas? üzerine Putin taraf?ndan affedildi , 15 milyar dolar servetinden geriye eline 170 milyon dolar? kald??? söyleniyor, i?in özeti Putin’in enerji alan?nda büyük kaynaklara el koymas?d?r, devlet olarak ,  Khodorovski  liberal, özel te?ebbüs , hay?r hasenatlar? filan t?r? v?r? kalm??t?r  ....

 

Bizimkilerin niyeti  bu  ‘makul ?üphe ‘ ile  özelle?tirdiklerini devletle?tirmek mi  , yoksa ho?lar?na gitmeyenleri ebelemek mi takdirlerinize b?rak?yorum. 

 

Neyse , özetle içinde bulundu?umuz hiç makul olmayan ?artlarda  kafay? ü?ütmemek için gayret ediyoruz bu medyayla zor. Kal?n ka?l?lar son damla oldu bende.

Bak?n THY emanet edilen adam ne diyor ‘Ebola  kötü de?il bula??nca öldürüyor ‘ ! ?imdi kendisi hakk?nda i?ini do?ru yap?p yapamayaca?? hususunda ‘Makul ?üphe’ duymam?z gerekmez mi ?

‘Makul ?üphe ‘    kan?tlama zorunlulu?unu ortadan kald?rm?yor , iftiraya yer yok . 

Adam kendi a?z?yla söylüyor , kameralar?n önünde , o da m? montaj . 

Kamu vicdan?nda ‘Makul ?üphe’ ‘makul’ insanlar?n vicdan?yla çok ba?lant?l?. 

Sonras? hukukun i?i.  Aral?k’ta   olan bitenler ve sonras? geldi?imiz noktada makul insanlar?n vicdan? rahat de?il. Hukuk’un rahat m? ? 

 

Bu makul olmayan hallere direnen namuslu, dürüst , ülkesini seven, kendi halinde, mütevazi, kanaatkar , ilkecil ve en önemlisi i?inde ba?ar?l? nice de?ere  enayi , salak, uyumsuz, huysuz , deli diye adlar takt?lar i?siz b?rakt?lar en hafifinden ....

 

?imdi makul olmayan  iktidar?n elinde ‘Makul ?üphe’ neye dönü?ür diye dü?ünüyorlar.

 

10 y?ld?r akl?n?za gelmedi mi diye soranlara hiç k?z?lmas?n. 

Bir zamanlar ‘sol’ du , ?imdi Gülen hareketi ola?an ?üpheliler olarak nöbetini devrald? , art?k buna bir son vermeli  ve yemezler demeyi ö?renmeliyiz.

Deniz Gezmi?’i  katil diye  suçlayan ayn? cadaloz ?imdi hareketi suçluyor, tekrar ediyorum yemezler demeyi ö?renmemiz gerekiyor.

idrâk-i meali bu küçük akla gerekmez

Zîrâ bu terâzû o kadar s?kleti çekmez

Ziya Pa?a’ya rahmet okuyarak 

sevgiyle kayda geçiriyorum

?imdilik elimizden gelen budur .

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri