forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugurmumcu_ozgemumcuNuriye Akman, TRT Haber'de yay?nlanan Ak?lda Kalan’da bu hafta U?ur Mumcu’nun k?z?, yazar Özge Mumcu’yu a??rlad?. U?ur Mumcu Vakf?'n?n koordinatörlü?ünü de yürüten Özge Mumcu, " Gerçekler aç??a ç?ks?n da kim incinecekse incinsin... Ordu üyeleri, siyasiler, cumhurba?kanlar?, emniyet müdürleri de olabilir, görevli kim varsa…" dedi...

Toplumsal Bellek Platformu’nda kendi yollar?m?z? arayan aileleriz.

Mumcu, Nuriye Akman’?n “Platformun öncelikli gündeminde ne var bugünlerde?” sorusunu ?öyle yan?tlad?: “Geçti?imiz ay ?lhan Erdost’un ölümünün 30. y?l?yd?. O da cezaevinde dövülerek öldürülmü?tü. Onun için bir suç duyurusunda bulunduk. Ailesi bulundu. Biz de platform olarak destek verdik. ?imdiki hedefimiz süreç içinde bu suç duyurular?na devam etmek. Dönemin bütün görevlileriyle ilgili. Bir tek 80 darbesi de?il, daha önceki olaylar, 93’te de görevli olanlarla ilgili suç duyurular? devam edecek”

Özge Mumcu, “Toplumsal Bellek Platformu”na gelen di?er ele?tirilere de ?öyle yan?t verdi:

“Biz ancak ilk defa bir araya gelebildik. ?öyle ele?tiriler de geliyor. Siz elitist misiniz, 27- 28 aile bir araya geldi. Sadece bunu bir ilk ad?m olarak görüyorum. Öyle de?erlendiriyorum. Biz de kendi yollar?m?z? bulmaya çal??an aileleriz”

Farkl? siyasi görü?lere sahip ailelerin ilk defa kendili?inden bir araya geldi?ini belirten Özge Mumcu, “biz güncel siyasete dair çok ?ey yapm?yoruz. Sözümüz yok ?u noktada. Ama farkl? siyasi görü?leri de payla??yoruz. Ayn? çizgi de de?il” dedi.

Toplumsal Bellek Platformu’ndaki ailelerin soru?turma süreçlerinde ya?ad?klar? ma?duriyetlerden de söz eden Özge Mumcu, ailelerin hemen hepsinin soru?turma süreçlerinde, bir evra??n kay?p oldu?unu söyledi ve “O s?rada çay dökülmü?, o s?rada birisi yanl?? not etmi?. Ama bu elli y?l? a?k?nd?r tekrarlan?nca bir kas?t var gibi görünüyor. … Herkes bir karanl?k güçten bahsediyor mesela. Kim o karanl?k güç, kimsenin yan?t? yok, gibi. Biz ayn? ?eyleri aram?zda da konu?uyoruz” dedi.

“Ac?n?n ne oldu?unu art?k çok iyi biliyorum”

Ak?lda Kalan’da babas? U?ur Mumcu’yu kaybettikten sonra, ergenlik döneminde ya?ad?klar? hakk?nda konu?an Özge Mumcu, ?unlar? söyledi: “Tabi çok büyük bir özlemle mücadele ediyorsunuz öncelikle. Bir travma, yani bir trafik kazas? de?il. Yüz binlerin yürüdü?ü bir cenaze töreni. Çok ciddi bir suikast ve bir Türkiye gerçe?inden söz ediyoruz. Çok zor ?eyler ya?att???n? söylemek mümkün. Ama hepsini size parça parça söyleyemem. Sadece ?u, ergenli?i geçiren bir k?z çocu?u için çok a??r bir ?ey. Ama o kadar içselle?tirdim ki bir noktadan sonra. Ac?n?n ne oldu?unu art?k çok iyi biliyorum. Çok net bir ?ekilde birisinin ba??na bir ?ey geldi?i zaman bunun ne olaca??n? da çok iyi hissediyorum. Empati kurma duygum bu noktada çok geli?ti”

“U?ur Mumcu cinayetinin arakas?ndaki yap?lanmay? bilmiyoruz”

Özge Mumcu programda Nuriye Akman’?n “A?abeyiniz, bundan bir süre önce verdi?i bir röportajda, U?ur Mumcu cinayetinin, ihtimaller s?raland???nda ?slami bir operasyon, bir ?eriat operasyonu olmad???na inan?yorum demi?ti. Siz de ayn? görü?te misiniz?” sorusunu ?öyle yan?tlad?:

“Bir kere cinayet soru?turmas? çok karma??k bir süreçten geçti. ?u anda ortaya ç?kan sonuç “Kudüs Sava?ç?lar?” gibi ?slami kökenli bir örgütün, kendileri karar vererek, i?te daha önce ufak tefek deneyler yaparak, U?ur Mumcu’yu takip edip, umut operasyonundan, umut davas?ndan ç?kan bu cinayetleri gerçekle?tirdikleri yönünde… Genel olarak daha fazla bir bilgimiz yok. Ama görü?ümüz ?u: Herhangi bir örgüt ma?a olarak kullan?labilir. Onlar ?slami kökenli olabilir ya da ba?ka kökenli olabilir. Ama as?l arkas?ndaki yap?lanmay? bilmiyoruz. Bütün s?k?nt? o noktada. Söyledikleri çok çarp?t?ld? asl?nda. Ama söyledikleri benim söyledi?imle ayn? temelde”

“Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz”

Özge Mumcu, programda 24 Ocak’ta gerçekle?en U?ur Mumcu anma törenini bu y?l ünlü gazetecinin “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz” sözünden yola ç?karak gerçekle?tireceklerini aç?klad?. Mumcu, programda bu sene U?ur Mumcu Ara?t?rmac? ve Gazetecilik Vakf?’n?n bir ?ubesinin de ?stanbul’da aç?laca??n? söyledi.

Annem, so?ukkanl? bir politikac?…

Programda, annesi Gürdal Mumcu’yu bir politikac? olarak nas?l buldu?unu da aç?klayan Özge Mumcu, “Çok so?ukkanl? oldu?unu dü?ünüyorum. Olaylara ?imdiye kadar nas?l yakla?t?ysa babam?n öldürülmesinden sonra ayn? so?ukkanl?l?kla da yakla?t???n? dü?ünüyorum. Mecliste çok iyi duruyor i?in aç?kças?” dedi.

Kemal K?l?çdaro?lu’ndan yoksulluk problemini çözmesini beklerim

Özge Mumcu, programda CHP’nin K?l?çdaro?lu dönemini de de?erlendirdi. Mumcu, “CHP’nin gelece?inden elbette umudumuz var. Çok büyük bir de?i?im oldu?u için, belki Baykal uzun y?llard?r yönetimde oldu?u için K?l?çdaro?lu’nun üzerinde o nedenle çok büyük beklentiler yüklenmi? durumda” dedi. Mumcu, “K?l?çdaro?lu’ndan daha çok Türkiye’deki yoksulluk problemini çözmesini beklerim. Sadaka kültürünü çözmesini beklerim. ?nsanlar? daha çok adalet arayan bir yap?ya topluma çekmesini beklerim” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri