forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


BBC ve El Cezire'ye rakip olma iddias?ndaki TRT Trk'n Genel Yay?n Ynetmeni mit Sezgin iddial? konu?uyor. Ak?am Gazetesine konu?an Sezgin; " Bizim temel hedefimiz 'referans' kanal olmak. " diyor...

Uzun y?llar yaz?l? bas?nda ve NTV'de al??an deneyimli gazeteci, kanal?n Genel Yay?n Ynetmeni mit Sezgin, 'TRT Trk' anlatt?:

TRT Trk maceras? nas?l ba?lad??

Genel Mdr ?brahim ?ahin'in bir yemekte projeyi bana anlatmas?yla ba?lad?. ?brahim Bey, 'TRT'nin mutlaka yurtd???nda etkinli?i olan bir haber kanal? olmas? gerekiyor' dedi. Sonra projeye kafa yormaya ba?lad?k. Y?llard?r yurtd???ndaki uluslararas? televizyon, haber ajanslar?n? grr ve imreniriz. Dnyada ne oluyorsa uluslararas? medya kaynaklar?ndan takip ediyoruz. Ama ister istemez onlar?n bak?? a?s?na kay?yorsunuz. Son Irak sava??nda 'CNN' ve 'BBC' koalisyon glerinin do?rultusunda yay?n yaparken 'El Cezire' ortaya ?kt? ve sava??n bamba?ka bir yzn grdk. Bir de uluslararas? medya kurulu?lar?n?n Trkiye'den yapt??? haberlerde genel olarak terr ve cinayet gibi sevimsiz olaylara yer veriliyor. zellikle Avrupa bas?n?na terr rgt yanl?s? haberler gidiyor. ??te bu iki ihtiyatan TRT Trk do?du.

Kamuya ait bir kanala gelirken gznz korkmad? m??

Gzm korkmad?, heyecanland?m. Bu heyecana, i?in zevkine kap?l?p ok fazla d?nmedim a?kas?. Bu boyutta bir i? her gazetecinin d?ledi?i bir ?ey. Bunu ba?tan kuruyor olmak ise ayr? bir keyif. Daha nce ben iki dergi ve iki kanal?n kurulu?unda da bulundum. Galiba adrenali seviyorum.

B?ZDE 'GNAYDIN' YOK

TRT INT'in ba?ar?l? oldu?u sylenemez. De?i?en ne olacak?

Biz uluslararas? haber ve kltr kanal?y?z diyoruz. Ancak INT'in format? farkl?yd?. 24 saat canl? yay?n yap?yoruz. Her gn 4 ana haber ve saat ba?? haber bltenimiz var. Hepsi canl?. Gece saat 03.00'te bile ana haber blteni var nk bizim temel hedefimiz 'referans' kanal olmak. Blgede bir ?ey oldu?unda insanlar?n uzaktan kumanday? al?p, 'Burada vard?r' diyecekleri uluslararas? bir kanal hedefliyoruz.

'Dnyay? Trke izleyin'

Ancak yay?n Trke, s?k?nt? olmaz m??

Hay?r yaratmayacak. Dnyada yakla??k 250 milyon ki?inin Trke ve lehelerini konu?tu?u var say?l?yor. ncelik bu insanlar? bulu?turmak. Bundan sonraki ad?m ise uluslararas? geerlili?i daha yayg?n olan bir dile dnmektir ki o da ?ngilizce. 1 ya da 2 y?l sonra TRT Trk'n yan? s?ra ?ngilizce yeni bir kanal olu?turmak hedefimiz.

Seerken ismin ak?lda kal?c?l??? m? ne ?kt?? Hedeflerimiz nedeniyle seilmi? bir isim. Temel slogan?m?z 'Dnyay? Trke izleyin'. Buradaki Trke yaln?z lisan anlam?nda de?il. Trk gibi, Trke, Trkiye'nin bak?? a?s?yla izleyin. Bu etnik kken anlam?nda de?il. Bu slogan? her yerde kullan?yoruz.

TRT ?e? ard?ndan TRT Trk.. ?sim s?k?nt? yaratt? m? ?

Hay?r. Arapa kanal?m?z da yolda. TRT ?e?'e nazire olarak TRT Trk ismi konulmu? de?il. TRT Trk ismi vard? asl?nda. Orta Asya lkelerinden izlenen bir kanald?. O ?imdi Avaz oldu. Yani TRT Trk, TRT ?e?'ten nce vard?.

Kimse eve gitmek istemiyor

Yay?na ba?layal? bir hafta bile olmad?... Heyecan nas?l?

Hepimiz ok heyecanl? ve yorgunuz. 3 vardiya al???yoruz ama ?u anda kimse eve gitmek istemiyor. Kimse buradan ayr?lm?yor. Editrleri eve zorla gnderiyorum. Ekibin yar?s?ndan fazlas? uzun zamand?r TRT'de al??an arkada?lar?m?z, kalan? d??ardan gelen arkada?lar. ?nan?lmaz bir uyum sa?land?. S?k?nt? olabilir deniliyordu. ?tiraf etmem gerekir ki benim de kafam?n arkas?nda 'Olur mu?' endi?esi vard?. Ama ekibimiz mthi? bir uyum gsterdi. Bunda saha koordinatrmz Muharrem Sevil'in ok byk eme?i var. Zafer Ergin gibi deneyimli arkada?lar?m?z en gen spikerlerden bile ok al???yor.

http://www.aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri