Yazdır

YAVUZ TURGUL'UN ?ENER ?EN'?...

Aktif .

suat_oktay_225SUAT OKTAY ?ENOCAK 

Bir kere ?unun alt?n? çizmekte yarar var: Av Mevsimi bu sezonun en iyi yap?mlar?ndan biri ve mutlaka izlenmeli. Ve elbet Türk sinemas?n?n iki duayen isminin imzas? var, biri kamera önünde, di?eri de arkas?nda! Birlikte yapt?klar? filmlerin sinemam?zda açt??? ç???r? tart??mak bile olas? de?il!


Ancak, ele?tirme hakk?m?z? kullanabiliriz. Özellikle de bu son filmle ilgili söyleyecek birkaç sat?rsözüm, dile getirecek ele?tirim var!

Üstat Yavuz Turgul’un yeni i?ini, “sinefil” Ethem Sokulgan a?abeyim ile birlikte izledim.

Kar??m?zda tam bir sinema ?öleni vard?. Özellikle görüntü yönetmeni U?ur ?çbak’?n etkisi her karede anla??l?yordu. Taner Ç?ray’?n müzikleri de öyle…

P?r?l p?r?l ve ??k bir çal??ma.

Oyunculuklar keza çok ba?ar?l?. Cem Y?lmaz’?n bir star oldu?u su götürmez bir gerçek art?k. Oyunculu?u ile de “var” oldu?unu bu filmle perçinledi.

***

Bir oyuncunun iyi ya da kötü oldu?unu nas?l anlars?n?z, bilmiyorum ama benim birkaç k?stas?m var.

Filmin ba??nda aktörler ve aktrisler vard?r, kimi çok ünlüdür, herkes tan?r. Herkesin bildi?i isimlerle kar??n?zdad?rlar. Film akt?kça, canland?rd??? karakteri de?il de o sanatç?y? görüyorsam e?er, kafamda soru i?aretleri ba?l?yor.

Cem Y?lmaz ilerleyen saatlerde Deli ?dris oluverdi, Ozan Yalab?k öyle, keza Çetin Tekindor,Battal Çolakzade’yi öyle bir ç?kar?yor ki kar??m?za asla ne Deli Sarayl?’daki Hüseyin Binba??, neKüçük A?a’n?n Mehmet Re?it’i, ne de Babam ve O?lum’un Hüseyin Efendisi canland? gözümüzde.

Ya ?ener ?en?

Kalitesini de?il ama son y?llardaki performans?n? tart??mak isterim. Olmam??… Bu filmdeki Ferman karakteri sakil kalm??, oturmam??, oturtamam?? kendine.

Film bittikten sonra Ethem a?abeyime, “?ener ?en’? sorgulamaya ba?l?yorum, kötü oyuncu diyesim geliyor!” dedi?imde, ç?k??t?, “Kötü de?il yetersiz, de” ?eklinde beni azarlad?.

Fakat, 70’ine merdiven dayam?? bir aktörün, seçece?i role veya üstlendi?i göreve farkl? bir ruhkatmas? gerekmiyor mu?

Evet, ?ener ?en kaliteli bir isim ama son y?llardaki performans? maalesef yetersiz. E?k?ya’dan bu yana oyunculuk performans? dü?ü?te. Hani, Muhsin Bey veya A?k Filmlerinin UnutulmazYönetmeni veya Gölge Oyunundaki performanslar?

?ener ?en, Baran karakterindeki oyununu a?amad? daha sonraki i?lerinde. Belki Gönül yaras?, ama sonra!

***

Sorun ?ener ?en de mi, yoksa Yavuz Turgul da m?, bilemiyorum. Fakat Turgul’un bu performanslardan son derece memnun oldu?u a?ikar, her i?inde ?ener ?en var!

Ve muhtemelendir ki ?en, Turgul’a istedi?ini veriyor!

Burada, performans hanesine Yavuz Turgul’un “oyuncu tercihinde ?en’e mi çok güveniyor, ba?ka oyuncular?n performans?na m? inanm?yor?” sorusunu ekleyebiliriz.

Çünkü Av Mevsini’ndeki Ferman karakteri ile hiç mi hiç uyu?mam??, olmam??. ?ener ?en tercihi filmin gerçekli?ini de gölgelemi?.

69 ya??nda bir komser! Komik de?il mi…

Bunu da filmden ç?kt?ktan sonra Ethem Sokulgan a?abeyim dikkat etmi?. “Bu ya?larda polisler emekli olur. Çok saçma olmu?. Ke?ke, emekli bir polis olarak, di?erlerine a?abeylik etme amac?yla, d??ar?dan destek vermek için ça?r?lan biri gibi gösterilseymi?, daha mant?kl? olurmu?!” dedi.

Evet. Mant?kl?s? da buydu. Ethem a?abeyim burada da hakl?yd?. Ayr?ca filmi çok be?enmesine ra?men Ethem a?abeyimin birkaç do?ru ve yerinde saptamas? daha vard? ki, senaryonun mant?k hatalar?n?ortaya ç?karmaya yetti.

Çetin Tekindor’un ba?ar?yla canland?rd??? karakterin finaldeki davran???n?n temel dayana?? yok. S?rf o nedenden dolay? (nedenini filmi izlemeyenlere ay?p olmas?n diye yazm?yorum) öyle bir suç i?lemesine gerek var m?yd??

Zaten ölen ölmü?, o b?ça?? kullanman?n ne gere?i vard?, ki o olay?n filmin de temas?n? olu?turdu?unu dü?ünürsek, Turgul’un kaleme ald??? senaryonun bir di?er aç??? ortaya ç?km?? oluyor!

Haa bu arada ?ener ?en’in durumu ile ilgili ?unu diyebilir birileri: ?en o kadar ya?l? durmuyor, genç gösteriyor!

Bu mazeret bile durumunu kurtarmaya yetmez inan?n…

Ya ?ener ?en projeleri seçecek, ya da seçti?i projelerdeki karakterleri daha iyi analiz edecek!

Çünkü ?ener ?en gerçekten çok kaliteli bir isimbir marka! Yapt???m ele?tiri de son y?llardaki performans?na yönelik.

Ancak her ?eye ra?men, Av Mevsimi iyi ve sinemada izlenmesi gereken bir film… Nereden bakarsan?z bak?n, minareleri(!) gölgede b?rakmas? gereken bir proje olarak sezona damgas?n?vurmal?.

“Vurur mu?” sorusunun yan?t?n? ilerleyen haftalarda hep birlikte görece?iz!

suatsh@gmail.com
Suat Oktay ?enocak
"?nSanat Derne?i"

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri