Yazdır

Aktif .

suat_oktay_140Çok ?a?k?n?m, hatta ?oktay?m, desem inan?n abartm?? olmam!

Haberi bana ula?t?ran, http://www.bursaport.com editörü, gazeteci dostum Zafer Opsar oldu.


“Bursa Büyük?ehir Belediyesi'nin Haziran'da yap?lacak Uluslararas? Bursa Festivali'ne kat?lacak olan Porto Riko’lu ?ark?c? Ricky Martin'e konser için 300 bin Euro (680 bin lira) ödedi?i iddia ediliyor” ?eklinde bir haber kulland?k, haberin olsun, dedi…


(Evet, bu bir iddia ama mide buland?r?c?… Lakin ?imdiye kadar B? Belediyesi’nden henüz bir yalanlama ya da inkâr da gelmedi)


Bursa’da ya??yorum fakat ne olup bitiyorsa d??ar?daki insanlar bizden daha çabuk duyuyor.


Tam da, “mum dibine ???k vermez” durumu!


Konuyu da gündeme ta??yan yazar ve ele?tirmen Ceniz Semercio?luolmu?. Semercio?lu Hürriyet Gazetesi’ndeki kö?esinde kaleme ald??? “Bursa Belediyesi Ricky Martin’e 300 bin euro verdi mi?” ba?l?kl? yaz?s?nda“Ricky Martin de gelir konser vermeye, Ticky Martin’de... Kimler gelmiyor ki... Bursa Belediyesi’nin bu konser için kasas?ndan ne kadar ç?kt???n? merak ediyorum. Sa?lam kaynaklar?m 300 bin euro diyor. Hatta Türk liras? tam rakam? vereyim; 680 bin lira... Bursa Belediyesi tek bir konser için Ricky Martin’e bu paray? verdiyse ya hesap bilmiyor ya da paray? çöpe atmay? seviyor.”


??te içimi c?zlatan, can?m? yakan nokta da buras? oldu!


B? Belediyesi'nin, Bursa’daki sanatç?lar? ve sanat olaylar?n?, çekilen filmleri, yerel sanatç?lar? görmezden gelen, “bizden ve onlardan” diye ay?ran, Ricky Martin'e konser için 300 bin Euro (680 bin lira) paray? gözünü bile k?rpmadan verdi?i konu?uluyor!

Meteliksiz film çekme cüretini göstermi? bir yönetmen olarak bu paraya neler yapabilece?imi tasavvur bile edemezsiniz(!)

Geçin film yapmay?, bu B? Belediyesi ve ba?kan? de?il miydi, bütçe olmad??? gerekçesiyle uluslararas? film festivalini ahlar ve vahlar aras?nda harcayan!


?pek Yolu Film Festivali’ne bir ç?rp?da k?yan, bununla ilgili kamuoyuna somut hiçbir “inand?r?c? ve tatminkar” aç?klama yapma gere?i hissetmeyen Bursa B? Belediyesi ve “dedi?im dedik, öttürdü?üm düdük” mant???yla hareket eden,uluslararas? bir organizasyonu, bir önceki ba?kana olan husumeti, ki?isel kaprisi ve tutucu taban?na ?irin görünmek için yok eden Say?n Ba?kan Recep Altepe’yi anlamak mümkün de?il!

Bursa’n?n de?erlerine sahip ç?kmak, vitrinini süslemek için ya Ricky Martin gibiposas? ç?km?? ünlü olmak gerekiyormu?, ya da AKP’li(!)


Çünkü daha önce ayn? B? Belediyesi, Bursal? esnaflar? e?itme amac?yla, ?stanbullu yanda? bir yap?m ?irketine skeçlerden olu?an TV filmi haz?rlatm??, ancak aradan iki buçuk y?l geçmesine ra?men, ortada ne film ne de ba?ka bir sonuç ç?km??t?. Film hala ortada yok, harcanan para ise ne kadar belli de?il ve filmin ak?betini, benden ba?ka sorgulayan? da ara ki bulas?n!  Ne onlara yak?n medya ne de ba?ka bir platformda konu hiç gündeme gelmedi.


Cengiz Semercio?lu’nun yöneltti?i sorunun yan?t?n? ben de merak ediyorum:“?zmir Belediyesi’nde e?lence ihalelerinin hep ayn? ?irkete verildi?i gerekçesiyle k?sa bir süre önce bask?n yap?lm??t?... Bakal?m Bursa Festivali’nde neler oldu?unu merak eden ç?kacak m??”


Çünkü, ünlü yönetmen ve müzisyen Emir (Nemanja) KusturicaAntalya Film Festivali’ne gelince kopart?lan f?rt?na, birkaç ay önce Bursa’ya gelip konser verdi?inde nedense sesini ç?karmayan, özellikle de hükümet yanl?s? yazar ve ele?tirmenler, bakal?m bu kez nas?l bir tepki verecek?


Umutlu de?ilim ama çok üzgün oldu?umu vurgulamak isterim. Bursa ve Bursal?lar?n uluslararas? vizyonunu sadece Ricky Martin’le s?n?rlayan bir yerel yönetimin, neyi amaçlad???n? idrak edememenin dayan?lmaz çöküntüsünüya??yorum hâlâ!


“Ricky Martin'e ?apur ?upur, Bursal?’ya gelince yarabbi ?ükür(!)” durumunun makul ve mant?kl? bir aç?klamas? olabilir mi?  Bursa’ya bunu reva görenler, mutlaka bedelini de bir ?ekilde ödeyeceklerini unutmamal?lar!


Zira 12 Haziran’a az kald?…


Olmayan k??, gelmeyen bahar? pas geçen ahir zaman ve kavurucu s?caklar,bedel ödemek için anlaml? bir mevsim(!) olarak kar??m?zda duruyor…


-- 
Suat Oktay ?enocak
"?nSanat Derne?i"

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri