Yazdır

Aktif .

Meryem Uzerli, yani nam? di?er Hürrem Sultan ana vatan?n?n güdük dizi sektöründeki tempoya dayanamad? ve baba vatan? olan Almanya’ya kaçt?.

Uzerli’nin terki diyar eylemesinden sonra magazin bas?n? da yeni Hürrem’im kim olaca??n? malum üslupla tart???rken, bu role talip olanlar?n da mantar gibi türedikleri gözlerden kaçmad?.

Bu ya?ananlar ciddiye al?nmal? m? bilmem ama her alanda oldu?u gibi dizi sektöründe durum vahim!

Her hafta bir sinema filmi çekme temposundaki gayri insani uygulamaya dur diyebilecek babayi?it ç?km?? de?il!

Oysa bu durumdan herkes muzdarip…

Set çal??anlar? zaten köleden farks?z…

Bu piramidin üst basamaklar?na konu?lanm?? olan oyuncular neden birlik olmaz ve buna dur demezler, diye dü?ünmü?ümdür hep!

Kafam? kurcalayan bu soruya yan?t?, geçen gün buldum.

Daha önce Bursa AVP Devlet Tiyatrosu’nda görev yaparken tan??t???m tiyatro sanatç?s? de?erli arkada??m Bülent Çiftçi, hükumetin Devlet Tiyatrolar?’n? kapatmas?yla ilgili internette, http://imza.la/tiyatrona-sahip-cik ad?yla imza kampanyas? ba?latt?.

“Kültür Sen” çat?s? alt?nda örgütlenen bu kampanyan?n bildirgesini ise Murat Demirba? kaleme alm??.

Halen Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sanat?n? icra etmeye çal??an Bülent Çiftçi’nin bu çabas?na destek olma amac?yla ben de gerek facebook, gerekse twetter hesab?mdan destek verdim. 

Bu yaz?y? kalem ald???m an itibariyle, sanatç?s?ndan, ev kad?n?na, pilotundan, memuruna, i?sizine kadar, 4 günde 1083 ki?i imzalad? ve kampanya giderek yay?l?yor.

Siz de girip Devlet Tiyatrolar?’n?n kapat?lacak olmas?na kar?? imza atabilirsiniz.

??siz bir medya mensubu, tiyatro ile amatör olarak ilgilenen, sahne tozu yutmu?, sanatla i?tigal eden biri olarak ben de imzalad?m, dostlar?m? da imza atmalar? konusunda te?vik ettim.

Erdal Be?ikçio?lu bir röportaj?nda, DT’lerin kapat?laca??na inanmad???n? söylemi?ti gerçi. Kurum içerisinde yap?lanman?n tekrar gözden geçirilmesi gerekti?ine, mevcut yap?n?n sorunlu oldu?unu dü?ünüyor Erdal üstat. 

Ben de öyle dü?ünüyorum ancak pireye k?z?p yorgan yakmak niye?

Her ne kadar Emek Sinemas?’nda oldu?u gibi bu konuda da bir ?ey de?i?meyecek, ak?beti farkl? olmayacak biliyorum lakin yine de tavr?m?z? ve tepkimizi koymak ad?na, bu imzan?n büyük önem ta??d???na inan?yorum.

Kampanyaya her ?eyiyle destek verenlerin adlar? ve soyadlar?, ya?ad?klar? il ve meslekleri de liste halinde belirtiliyor sitede.

Kimi tam ad?n? yazm??, kimi sadece ön ad?n?. Belki arada gerçek ad?n? yazmaya çekinenler takma isimle de imza koymu? olabilir!

Listeyi ba?tan sona inceledim ve inan?r m?s?n?z sadece iki tan?d?k isim gördüm. Biri Serra Y?lmaz, di?eri de tiyatromuzun duayen ismi Özdemir Nutku.

1083 ki?i içerisinde benim gibi tan?nmayan çok say?da isim aras?nda sadece iki ünlü! Hemen twetterden takip etti?im birkaç popüler isme de yollad?m kampanyan?n yer ald??? sitenin linkini.

T?k yok!

Devlet tiyatrolar?ndan ekmek yemi?, varl?klar?n? bu camiaya borçlu, att???nda mangalda kül b?rakmayan bu isimler oral? bile olmad?.

Belki DT’ye küsmü?, bir dönem kendilerine haks?zl?k edildi?ini de dü?ünüyor olabilirler, ama hiç de tav?r al?nacak zaman de?il.

Belli ki art?k bu arkada?lar?m?z dizi sektöründe, sinemada yükünü alm?? isimler. Devlet Tiyatrolar? lav edilecekmi?, ne gam onlar için!

Dizi camias? onlar? sömürüyormu?, pöh, onlara dokunmayan y?lan bin ya?as?n!

Y?lan bin ya?ayacak belki ama s?ra onlara da gelecek… 

Meryem Uzer’in Hürrem'ine göz koyanlar, Meryem’in neden kaç?p gitti?ini anlayamad?klar? sistem taraf?ndan kölele?meye gönüllü olmalar? ne trajik bir durum!

E?er bir ülkenin sanat kademesindeki aktrisi aktörü birlik olam?yor ve birbirinden nefret esiyorsa, karanl?k günlere haz?r olmakta yarar var...

Karanl??a mum yakmak art?k çare de?il, belki yüz gram k?na hepimize iyi gelir.

https://twitter.com/Suatsh

--
Suat Oktay ?enocak
"?nSanat Sinema Derne?i"

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri