forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ciner_grubuMHP Genel Ba?kan? Say?n Devlet Bahçeli’nin 2 ?ubat günü Meclis'te ya?anan olaylarla ilgili olarak yapt??? bas?n aç?klamas?nda Ciner, Sabah, Bugün ve Do?u? Gruplar?n? hedef alan aç?klamas?na ilk tepki Ciner Grubu'ndan geldi...

C?NER GRUBU'NUN AÇIKLAMASI

Ciner (Habertürk) Medya Grubu'ndan aç?klama MHP Genel Ba?kan? Say?n Devlet Bahçeli’nin 2 ?ubat günü Meclis'te ya?anan olaylarla ilgili olarak yapt??? bas?n aç?klamas?nda Ciner (Habertürk) Medya Grubu'nun da ismen zikredildi?i medya de?erlendirmelerine yer verilmi?tir.

Ciner ( Habertürk ) Medya Grubu faaliyette bulundu?u tüm alanlarda hukukun üstünlü?üne inanan, ba??ms?z, özgür, ço?ulcu ve objektif yay?n çizgisine sahip onurlu, sayg?n ve güvenilir bir i? ve medya grubudur.

Say?n Devlet Bahçeli’nin aç?klamas?nda yer verdi?i hakaret içeren hiçbir ifadenin Ciner -Habertürk Grubu'na yak??t?r?labilmesi , izafe edilebilmesi mümkün de?ildir.
Bu haks?z ifadeleri aç?kça ve ?iddetle reddediyoruz.

Demokrasilerde medya-siyaset ili?kilerinin sorunlu ve tart??mal? bir alan oldu?u bilinen bir husustur. Taraflar?n birbirlerini kar??l?kl? olarak bazen a??r ele?tirilere tabi tutmas? da gene her demokratik ülkede rastlanabilecek bir olgudur.
Bununla birlikte , hedef gösterme , tehdit etme ve hakaret içeren beyanlarda bulunman?n demokrasi ve hukuk d???l???nda da hiçbir ku?kuya yer yoktur.

Say?n Devlet Bahçeli’nin, Habertürk Grubu'na yönelik haks?z beyanlar?n?n Habertürk Grubu ve yay?nlar? hakk?nda yeterli ve do?ru bilgilere sahip olmamas?ndan kaynakland???na inanmak istiyor ve Ciner- Habertürk Grubu olarak gururla sahip ç?kt???m?z objektif ve ço?ulcu yay?n çizgimizi bundan sonra da ayn? kararl?l?kla sürdürece?imizi kamuoyuna sayg? ile duyuruyoruz.

Ciner (Habertürk) Medya Grubu

DEVLET BAHÇEL? NE DEM??T?...

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, Sabah - atv grubunun sahibi Ahmet Çal?k, Bugün gazetesi ve Kanaltürk'ün sahibi Ak?n ?pek, Habertürk grubunun sahibi Turgay Ciner ve NTV-Do?u? Grubu'nun sahibi Ferit ?ahenk'in isimlerini vererek, bu isimlerin ellerinde medya gücünü MHP'yi karalamak için kulland???n? öne sürmü?tü.

Sayd??? bu dört medya grubu için "güdümlü medya" ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, "Servetinin kayna?? ?aibeli olan ve elindeki medya gücünü ticari faaliyetleri için iktidara kiralayan medya patronlar?ndan Ahmet Çal?k, Ak?n ?pek, Turgay Ciner ve Ferit ?ahenk'in elindeki haberle?me vas?talar? ve elemanlar? ile partimize yönelik karalamalar?n oda?? haline geldikleri görülmektedir. Söz konusu olan medya temsilcilerinin gerçe?e ayk?r? ve ahlaken sorunlu yay?nlar?n?n devam? halinde, aziz milletimiz bunlar? affetmeyecek ve milliyetçi -ülkücü irade ise bu ahlaks?zl??? asla unutmayacakt?r. Nitekim, Mecliste ya?ananlar?n ard?ndan güdümlü medya gücü taraf?ndan partimize yönelik tek tarafl? ve AKP'yi masum göstermeye çal??an çarp?t?lm?? haber ve yorumlar bu kirli ittifak?n aç?k belgesi olmu? ve sözde tarafs?z yay?n yapt?klar? iddias?nda bulunanlar?n ise kirli yüzlerini ortaya ç?karm??t?r. Bu konuda AKP destekli h?s?m ve akrabalardan olu?an medyadan çarp?t?lm?? haberler beklenmek do?ald?r. Ancak servetinin kayna?? ?aibeli olan ve elindeki medya gücünü ticari faaliyetleri için iktidara kiralayan medya patronlar?ndan Ahmet Çal?k, Ak?n ?pek, Turgay Ciner ve Ferit ?ahenk'in elindeki haberle?me vas?talar? ve elemanlar? ile partimize yönelik karalamalar?n oda?? haline geldikleri görülmektedir. Söz konusu olan medya temsilcilerinin gerçe?e ayk?r? ve ahlaken sorunlu yay?nlar?n?n devam? halinde, aziz milletimiz bunlar? affetmeyecek ve milliyetçi -ülkücü irade ise bu ahlaks?zl??? asla unutmayacakt?r." demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri