forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

basin_ilan_kurumuBas?n ?lan Kurumu, Trkiye'de yay?n yapan ulusal ve yerel gazetelerin net sat?? rakamlar?n? internet sitesinden yay?mlamaya ba?lad?. Rakamlar?n ayl?k olarak de?erlendirildi?i raporda sayfa say?s?, yay?nland??? blge gibi ayr?nt?lar da yer al?yor...1965'ten bu yana tiraj lm yapan kurum, gazetelerin sat?? rakamlar?n?n do?ru a?klanmad??? tart??malar?n? ortadan kald?rmak ve denetimdeki eksiklikleri gidermek amac?yla bir al??ma ba?latt?.

Halen gazetelerin sat?? tirajlar?, ayl?k raporlar halinde Yaysat ve Turkuvaz da??t?m ?irketlerince a?klan?yor. ?irketler, Trkiye genelinde 81 ilde bulunan bayilerden her ay dzenli olarak kesin iade ve sat?? raporlar?n? toplayarak ayl?k sat?? rakam? elde ediyor.

Bas?n ?lan Kurumu da, resmi ilan verme kriterleri aras?nda en nemli lt say?lan tiraj nedeniyle gazete da??t?m? yapan ?irketlerin istatistiklerini, gazetelerin ayl?k ka??t stoku, dizgi ve bask? durumu, fiili sat?? rakamlar?, abone rakamlar?, kadro durumu, ayl?k demeleri, vergi ve sigorta demeleriyle kar??la?t?r?yor. Ayr?ca kurum, da??t?m ?irketlerinden bu yay?n organlar?n?n sat?? ve iade rakamlar?n? ve faturalar?n? istiyor. Her iki kaynaktan elde edilen bilgilerin gere?e uygunlu?u kar??la?t?r?l?yor.

Her yay?n organ? iin ayr? ayr? yap?lan i?lemler sonucunda, da??t?m ?irketlerinin verileriyle yay?n organlar?n?n verileri do?ru bir ?ekilde rt?yorsa bu rakam yay?n organ?n?n tiraj? olarak a?klan?yor.

Bas?n ?lan Kurumu, elde etti?i tiraj rakamlar?n? kurumun sitesinden de halkla payla??yor.

Haz?rlanan tiraj raporunda, Trkiye'de ilk kez bu ynde bir al??ma yap?larak yerel bas?na ili?kin rakamlara da yer verildi. Bas?n ?lan Kurumunun ?ubesinin oldu?u illerdeki yerel gazetelerin raporlar?n?n a?kland??? listede ?stanbul, Adana, Ankara, ?zmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Trabzon, Eski?ehir ve Kocaeli bulunuyor.

GAZETELER?N HAZ?RAN AYI SATI? RAKAMLARI ??N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri