Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN / EGE'DEN 

Sermaye Piyasas? Kurulu Ba?kan? Vedat Akgiray’?n “borsac? gazetecilerle” ilgili aç?klamas? olmasayd?,  “o eksantrik ili?kileri” bilmiyor mu olacakt?k? Yani, ?imdi, Say?n Akgiray, bizi hayretler içinde mi b?rakt?? Y?llard?r “göstere göstere” ya?anan kirlili?i izlemekten, görmezden gelmekten ba?ka ne yapt?k ki?“Ar damar?” bir kez çatlamaya görsün.


Ne kadar tükürürsen tükür, ya?mur olur.

Y?llard?r böyle olmad? m??

Askerin nas?l olmas? gerekti?iyle ilgili destan yazanlar, “ille de hukuk” diyenler, “ille de demokrasi” diyenler, “ille de laiklik” diyenler, art?k iyice “suyu ç?kan” medyan?n da “ar?nmas?na” ???k tutsalar  epey sevaba girecekler…

Askerler, suçlu bulunarak mahkum olan kuvvet komutan?n? rütbelerini söküp er olarak kap? önüne koydu?unda  “helal olsun” sevinci, medyada da kar??l???n? bulmal? art?k.


Gazeteciden ba?ka her ?eye benzeyen “paragözleri” biz ne zaman “ gazeteci apoletlerini” sökerek kap? önüne koyaca??z?

Onlar? ne zaman rezil edece?iz?


Medyada, ne yaz?k ki, uzun y?llard?r her ?ey olunabiliyor, ama bir türlü rezil olunam?yor.

“Ar damar?” çatlad???nda akan sular duruyor…

Frans?z Gazetecileri Ulusal Sendikas?, neredeyse yüzy?l önce, 1919’da, ticaret- medya ili?kisinin bugüne bak?ld???nda “tertemiz” oldu?u y?llarda  bir metin ortaya koymu?:

“Mesleki Görev ?artnamesi”


“ - Gazeteci yasal olmayan yollara ba?vurarak bilgi edinmeyi ve ki?ilerin iyi niyetinden yararlanmay? kendisine yasaklar.

- Gazeteci kimli?ini, bu kimli?in yarataca?? etkiyi ve ili?kileri kullanabilecek hiçbir resmi ya da özel kurulu?tan para almaz.

- Olaylar? de?i?tirerek sunmay? ve yalan? meslek hatalar?n?n en büyü?ü olarak alg?lar."


Onlarda hala ayn? “?artname” geçerli.

Bizde tam tersi.

Her üç-be? y?lda bir “ne kadar temiz, sayg?l? bir medya” olaca??m?za dair “yemin metinleri” boy gösterir, sonra “eski tas, eski hamam”…

Vedat Akgiray’?n, kibarca ortaya koydu?u vahim durumun “sa?lamas?n?” y?llar önce yapard?m.


Bir kö?e yazar?, gezdi?i, hayran kald??? ve gelece?inin çok parlak oldu?unu balland?ra balland?ra yazd??? “?irketi” hemen mercek alt?na al?rd?m.

O ?irketin yaz?dan önceki borsa rakamlar?na “mim koyar”,  bir hafta sonra yeniden bakard?m.


Sonuç müthi? olurdu.

“Tavan yapmak” dedi?in böyle olurdu.

Tüm “kirlilikler” göre göre, bile bile ya?and?, ya?an?yor.

Ar?nmakla ilgili “bir meselemiz” olmad?.


Art?k o kadar kirlendik ki ar?nacak mecalimiz de kalmad?.

?çimizdekilerin “yedikleri naneleri” ba?kalar?n?n aç?klamas?n? bekliyoruz.

Oysa her ?eyi, ayr?nt?s?yla gazeteciler biliyor…

Dürüst, onurlu, gerçek gazeteciler de örgütsüz, i?ten at?lma korkusuyla k?sk?vrak sarmalanm?? durumda…


Geriye ne kal?yor?

Sessizlik…

Gazeteci dernekleri, sendika ve tüm ilgili medya kurulu?lar? tez elden harekete geçmeli, gazeteci k?l?kl? tüccarlar?, i? bitiricileri ortaya ç?karmal?, rezil etmeli, soka?a atmal?d?r…

Bir de “tavan yapan” gazeteci ücretleri var.


1500-2000 liraya “s?n?rs?z  mesai saatiyle” ko?turan gazetecilerin gözü önünde “saltanat hayat?” ya?ayanlar?n durumu var.

Hele bu paralar  TBMM gündemine bile ta??nacak boyutlara gelmi?se,  oturup bu konuyu da yeniden konu?makta yarar var.

Ak?llara durgunluk veren rakamlar, en iyi niyetli insan?n akl?na bile ayn? sorular? getirmez mi?


“O kadar çok paralar yaln?zca gazetecilik mesle?inin kar??l??? m?? Ba?ka bir çapano?lu olmas?n?”

“Sen bulunmaz Hint kuma?? m?s?n karde?im?

Benim inanas?m gelmedi.


?zmir’de çal??t???m?z y?llar?n hat?r?na, Ergun Babahan’a sormak istiyorum:

“TRT’den her program ba??na 7500 Dolar ald???nla ilgili haberler kar??s?nda söyleyece?in bir ?ey var m??”

umitotan@gmail.com

NOT: Ümit Otan'?n yaz?lar? ayn? zamanda http://www.t24.com.tr de yay?nlanmaktad?r.


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri